Napísať správu Naspäť

Byť zamestnaným je dnes aj o zodpovednosti. Zamestnanec totiž zodpovedá zamestnávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil zavineným porušením povinnosti pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním.

Niektoré povolania si vyžadujú ešte dodatočne uzatvoriť dohodu o hmotnej zodpovednosti medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ktorý preberá zodpovednosť za zverenú hotovosť, ceniny, tovar, zásoby materiálu, automobil, stratu nástrojov, stratu ochranných pracovných prostriedkov…

Čo toto poistenie kryje?

  • Škoda spôsobená stratou zverených predmetov
  • Škoda na zverenom motorovom vozidle
  • Chybne vykonaná práca a chybne vykonaná služba
  • Škoda na dopravovaných veciach