Výhody a nevýhody investovania v Partners Investments

PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s. začala svoje investičné služby poskytovať v roku 2019. Predaj investičných produktov spoločnosti Partners Investments zastrešujú finanční sprostredkovatelia PARTNERS GROUP SK. Partners Group má na Slovensku výrazný trhový podiel a zaujíma popredné priečky v počte sprostredkovaných zmlúv a veľkosti obratu.

Svojim spôsobom si značka Partners Investments a Partners Group budujú uzatvorený ekosystém. Ten prináša viaceré výhody ale aj nevýhody. Ak napríklad chcete investovať svoje prostriedky v Partners Investments, musíte využiť služby externej predajnej siete Partners Group a takýmto spôsobom sa Partners Investments ako investičný subjekt oberá o potenciálnych investorov.

Partners Investments svojim klientom poskytuje viaceré investičné služby a riadenie ich investičného portfólia. Investičné portfóliá pre spoločnosť Partners Investments vytvára finančná a investičná skupina WOOD & COMPANY.

Pravidelné investovanie v Partners Investments – základné parametre

V retailovej sieti je najčastejšie distribuovaným produktom pravidelná investícia, kde si klient nastaví cieľovú sumu.

Investičný prístup: Sporenie do akciových indexových fondov
Odporúčaná doba sporenia: 5 rokov a viac
Typ investičného nástroja: Exchange Traded Funds (ETF)
Minimálna mesačná investícia: 50 €
Priebežný poplatok za správu portfólia: 1,20 % p.a.
(1,00 % p.a. + DPH)
Poplatok za výkonnosť: 12 % zo zhodnotenia
(10% + DPH)

Pravidelné investovanie v Partners Investments – investičné stratégie

Investuje sa v troch možných investičných stratégiách – Konzervatívna, Vyvážená a Dynamická. Tie sa od seba líšia rizikovým stupňom a možným pomerom dlhopisovej a akciovej zložky. Dlhopisová zložka sa orientuje na dlhopisy ako s investičným, tak aj neinvestičným stupňom ratingu. Zaujímavé je, že dlhopisy neinvestičného stupňa sa môžu tiež ocitnúť aj v konzervatívnom portfóliu, to by mohlo zbytočne navyšovať volatilitu portfólia.

Stratégia

Konzervatívna

Vyvážená

Dynamická

Min. investičný horizont:

5 rokov

10 rokov

15 rokov

Rizikový stupeň investície (metodika SRRI):

4

4

5

Optimálne rozloženie portfólia:

70 % konzervatívna zložka
30 % dynamická zložka

40 % konzervatívna zložka
60 % dynamická zložka

15 % konzervatívna zložka
85 % dynamická zložka

Max. podiel investícií v akciovej zložke:

40%

75%

100%

Min. podiel investícií v dlhopisovej zložke:

60%

25%

15%

Max. podiel hotovosti:

10%

10%

10%

Vstupný poplatok pravidelnej investície

Výška cieľovej sumy

Vstupný poplatok

Od 3 000 € do 19 999,99 €

3,5% z cieľovej sumy

Od 20 000 € do 29 999,99 €

3,0% z cieľovej sumy

Od 30 000 € do 49 999,99 €

2,5% z cieľovej sumy

50 000 € a viac

2,0% z cieľovej sumy

Podľa oficiálneho cenníka Partners Investments je vstupný poplatok jednorázovo platený v plnej výške vopred a nie je možné si tento poplatok rozložiť na viaceré splátky (Napríklad na prvých 12 mesiacov po dvanástinách a podobne.).

Po naplnení cieľovej sumy spoločnosť účtuje vstupný poplatok 4,5 % z každej došlej platby. Avšak iba vtedy, ak si investor po dosiahnutí cieľovej sumy znova cieľovú sumu nenavýši.

Ukážka: Niektoré použité ETF fondy v investičnom sporení od Partners Investments

Riadenie portfólia je služba pozostávajúca z aktívnej správy investície a rebalansingu ktorého cieľom je preskupovanie investičných aktív tak, aby bol vždy zachovaný vopred určený stupeň rizika investície. Obrázok vyššie naznačuje, že sa v investičných sporeniach od Partners Investments nachádzajú ETF fondy najväčších správcov na svete ako BlackRock iShares, PIMCO, DWS Xtrackers.

Výhody pravidelného investovania v PARTNERS INVESTMENTS

  • (+) aktívne riadenie a rebalansing portfólia skúsenými analytikmi z WOOD & COMPANY
  • (+) široká diverzifikácia investície – cez ETF fondy sa investuje sa do tisícok rôznych akcií a dlhopisov, ktoré sú geograficky aj sektorovo rôznorodé
  • (+) daňové výhody ETF fondov obchodovaných na regulovanom trhu poskytujú investorom vyšší reálny výnos

Nevýhody pravidelného investovania v PARTNERS INVESTMENTS

  • (-) vysoký výkonnostný poplatok – 10% + DPH zo zhodnotenia – napriek tomu, že sa investuje do pasívnych ETF fondov je celková nákladovosť investičných portfólií v porovnaní s konkurenciou značne vysoká
  • (-) Nemožnosť rozloženia vstupného poplatku investície (Napríklad na dvanástiny). Vstupný poplatok je možné uhradiť iba jednorázovo a v plnej výške vopred.
  • (!) Pravidelné investovanie v Partners Investments je možné zazmluvniť iba cez externú predajnú sieť Partners Group

BONUS: PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p. nie je jedinou spoločnosťou, ktorá na Slovensku poskytuje investovanie do ETF fondov. Priamou konkurenciou Partners Investments na poli pasívnych investícií sú aj napríklad spoločnosti Finax, Across, WEM, Swell Financial Club so svojím Profi Sporením ETF, … a iné. V našom prémiovom obsahu máme prehľadné porovnanie sporení do ETF fondov.

Facebook Comments