Výhody a nevýhody investovania v Partners Investments

PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s. začala svoje investičné služby poskytovať v roku 2019. Predaj investičných produktov spoločnosti Partners Investments zastrešujú finanční sprostredkovatelia PARTNERS GROUP SK. Partners Group má na Slovensku výrazný trhový podiel a zaujíma popredné priečky v počte sprostredkovaných zmlúv a veľkosti obratu.

Svojim spôsobom si značka Partners Investments a Partners Group budujú uzatvorený ekosystém. Ten prináša viaceré výhody ale aj nevýhody. Ak napríklad chcete investovať svoje prostriedky v Partners Investments, musíte využiť služby externej predajnej siete Partners Group a takýmto spôsobom sa Partners Investments ako investičný subjekt oberá o potenciálnych investorov.

Partners Investments svojim klientom poskytuje viaceré investičné služby a riadenie ich investičného portfólia. Investičné portfóliá pre spoločnosť Partners Investments vytvára finančná a investičná skupina WOOD & COMPANY.

Pravidelné investovanie v Partners Investments – základné parametre

V retailovej sieti je najčastejšie distribuovaným produktom pravidelná investícia, kde si klient nastaví cieľovú sumu.

Investičný prístup: Sporenie do akciových indexových fondov
Odporúčaná doba sporenia: 5 rokov a viac
Typ investičného nástroja: Exchange Traded Funds (ETF)
Minimálna mesačná investícia: 50 €
Priebežný poplatok za správu portfólia: 1,20 % p.a.
(1,00 % p.a. + DPH)
Poplatok za výkonnosť: 12 % zo zhodnotenia
(10% + DPH)

Pravidelné investovanie v Partners Investments – investičné stratégie

Investuje sa v troch možných investičných stratégiách – Konzervatívna, Vyvážená a Dynamická. Tie sa od seba líšia rizikovým stupňom a možným pomerom dlhopisovej a akciovej zložky. Dlhopisová zložka sa orientuje na dlhopisy ako s investičným, tak aj neinvestičným stupňom ratingu. Zaujímavé je, že dlhopisy neinvestičného stupňa sa môžu tiež ocitnúť aj v konzervatívnom portfóliu, to by mohlo zbytočne navyšovať volatilitu portfólia.

Stratégia

Konzervatívna

Vyvážená

Dynamická

Min. investičný horizont:

5 rokov

10 rokov

15 rokov

Rizikový stupeň investície (metodika SRRI):

4

4

5

Optimálne rozloženie portfólia:

70 % konzervatívna zložka
30 % dynamická zložka

40 % konzervatívna zložka
60 % dynamická zložka

15 % konzervatívna zložka
85 % dynamická zložka

Max. podiel investícií v akciovej zložke:

40%

75%

100%

Min. podiel investícií v dlhopisovej zložke:

60%

25%

15%

Max. podiel hotovosti:

10%

10%

10%

Vstupný poplatok pravidelnej investície

Výška cieľovej sumy

Vstupný poplatok

Od 3 000 € do 19 999,99 €

3,5% z cieľovej sumy

Od 20 000 € do 29 999,99 €

3,0% z cieľovej sumy

Od 30 000 € do 49 999,99 €

2,5% z cieľovej sumy

50 000 € a viac

2,0% z cieľovej sumy

Podľa oficiálneho cenníka Partners Investments je vstupný poplatok jednorázovo platený v plnej výške vopred a nie je možné si tento poplatok rozložiť na viaceré splátky (Napríklad na prvých 12 mesiacov po dvanástinách a podobne.).

Po naplnení cieľovej sumy spoločnosť účtuje vstupný poplatok 4,5 % z každej došlej platby. Avšak iba vtedy, ak si investor po dosiahnutí cieľovej sumy znova cieľovú sumu nenavýši.

Ukážka: Niektoré použité ETF fondy v investičnom sporení od Partners Investments

Riadenie portfólia je služba pozostávajúca z aktívnej správy investície a rebalansingu ktorého cieľom je preskupovanie investičných aktív tak, aby bol vždy zachovaný vopred určený stupeň rizika investície. Obrázok vyššie naznačuje, že sa v investičných sporeniach od Partners Investments nachádzajú ETF fondy najväčších správcov na svete ako BlackRock iShares, PIMCO, DWS Xtrackers.

Výhody pravidelného investovania v PARTNERS INVESTMENTS

  • (+) aktívne riadenie a rebalansing portfólia skúsenými analytikmi z WOOD & COMPANY
  • (+) široká diverzifikácia investície – cez ETF fondy sa investuje sa do tisícok rôznych akcií a dlhopisov, ktoré sú geograficky aj sektorovo rôznorodé
  • (+) daňové výhody ETF fondov obchodovaných na regulovanom trhu poskytujú investorom vyšší reálny výnos

Nevýhody pravidelného investovania v PARTNERS INVESTMENTS

  • (-) vysoký výkonnostný poplatok – 10% + DPH zo zhodnotenia – napriek tomu, že sa investuje do pasívnych ETF fondov je celková nákladovosť investičných portfólií v porovnaní s konkurenciou značne vysoká
  • (-) Nemožnosť rozloženia vstupného poplatku investície (Napríklad na dvanástiny). Vstupný poplatok je možné uhradiť iba jednorázovo a v plnej výške vopred.
  • (!) Pravidelné investovanie v Partners Investments je možné zazmluvniť iba cez externú predajnú sieť Partners Group
Facebook Comments