Výhody a nevýhody investície WEM – Save for Tomorrow

Wealth Effect Management o.c.p., a.s. poskytuje svoje investičné služby od konca roka 2017. WEM o.c.p. je regulovaný a licencovaný investičný subjekt, ktorý sa zaoberá nielen správou majetku bonitnej klientely ale aj retailovým segmentom klientov.

WEM o.c.p. ponúka záujemcom o investovanie relatívne širokú paletu investičných produktov:

 • WEM EQUITY US – toto 100% akciové portfólio je zložené z maximálne 15 akcií kótovaných na burzách NYSE a NASDAQ s veľkou trhovou kapitalizáciou. Cieľom je dosiahnuť zhodnotenie nad benchmark – Index S&P 500. Minimálny vklad do tohto portfólia je 20.000 € a typ investičných aktív poskytuje investorom daňové výhody.
 • WEM BALANCED – je aktívne riadeným zmiešaným portfóliom tvoreným americkými akciovými titulmi v kombinácii so štátnymi dlhopismi krajín eurozóny. Benchmarkom portfólia sú: Bloomberg Barclays Euro Aggregatge Government Index s váhou 60% a Index S&P 500 s váhou 40%. Minimálny vklad do tohto portfólia je 40.000 €.
 • WEM SOVEREIGN BONDS EUR – je portfóliom zloženým z dlhopisového ETF, ktorý kopíruje svojou výnosnosťou vybraný index IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE OVERALL TOTAL RETURN INDEX. Geografické zameranie investičnej stratégie je výlučne na štátne dlhopisy vydané vládami krajín Eurozóny. Minimálny vklad do tohto portfólia je 5.000 €
 • WEM OPPORTUNITIES – sú investičné tipy na krátkodobé-špekulatívne investovanie s cieľom zarobiť v kratšom období pár rokov značný obnos avšak s podstúpením vyššieho investičného rizika. Minimálny vklad je od 10.000 €. Opportunities sú tématické, trendové portfóliá ako napríklad:
  • Payments Ecosystem – je výberom firiem z indexu Prime Mobile Payments a investičná príležitosť v tomto produkte súvisí s uvoľnením regulácie spracovania dát užívateľov bankových účtov. Otvára sa tak priestor pre FinTech spoločnosti, ktoré môžu svojim klientom poskytnúť nové typy služieb.
  • Gaming – investuje sa do firiem venujúcim sa vývoju „entertainment softwéru“ a predaju počítačových hier. Práve počas obdobia koronavírusu sa vyvíjalo portfólio veľmi dobre, stále má potenciál zaujímavého zhodnotenia.
  • Defense & Aerospace – sa sústredí na firmy, ktoré generujú zisk z „military“ odvetvia. Investičná príležitosť súvisí s celosvetovo rastúcim objemom výdavkov na obranu.
  • „Artificial Intelligence“ Powered Portfolio – vyberá do portfólia aktíva pomocou kvantitatívneho modelu vyvinutého spoločnosťou EquBot LLC. „AI“ portfólia zväčša majú lepšie výsledky na úrovni pomeru výnosov k podstupovanému riziku v porovnaní s trhom.
 • WEM SAFE HAVEN – cieľom tohto portfólia je ochrana majetku a investícií počas ekonomických šokov. Investuje sa do zlata, dlhopisov Švajčiarska a Japonska. Minimálny vklad do investície je od 15.000 €.
 • SAVE FOR TOMORROW – je investičným sporením dostupným aj pre bežných klientov. Minimálny mesačný vklad do tohto sporenia je od 50€ a investor ma na výber z troch rôznych investičných stratégií: Dynamická / Vyvážená / Konzervatívna

Historická výkonnosť investičných produktov spoločnosti WEM. Výkonnosť od začiatku roku 2020 – YTD.

Investičné sporenie Wealth Effect Management – Save for Tomorrow

Spoločnosť WEM sa popri manažovaniu privátnych investícií predovšetkým afluentnejších klientov snaží budovať aj druhý pilier klientského kmeňa. Tým sú retailoví klienti, ktorým spoločnosť buduje dôchodok formou pasívneho kopírovania vybraných indexov v produkte Save for Tomorrow.

Základné charakteristiky investičného sporenia WEM Save for Tomorrow:

Odporúčaná doba sporenia: 5 rokov a viac
Typ investičného nástroja: Exchange Traded Funds (ETF)
Minimálna mesačná investícia: 50 €
Vstupný poplatok: max. 3% z hodnoty cieľovej sumy sporenia
Výstupný poplatok: 0%
Poplatok za riadenie: max. 0,80 % p.a. + DPH

Zvýhodnené dlhodobé sporenia nad 20 rokov

V spoločnosti WEM sú vstupné poplatky nastavené výrazne proklientsky, najmä ak chcete investovať na viac ako 20 rokov. Pri výpočte cieľovej sumy sa berie maximálny investičný horizont 20 rokov. A ak si chce klient sporiť viac ako 20 rokov získava automaticky 100% zľavu zo vstupného poplatku.

Príklad: Ak by chcel klient sporenie na 100 €/mesačne a 20 rokov mal by cieľovú sumu 24.000 € z ktorej by sa počítal poplatok. Pri tej istej mesačnej investícii na 30 rokov by bola cieľová suma už 36.000 € a vstupný poplatok oveľa vyšší. Pri maximálnej sadzbe vstupného poplatku 3% klient ušetrí v tomto konkrétnom prípade 360 €.

Takéto nastavenie vstupných poplatkov hraje do karát najmä mladým klientom.

Investičná stratégia WEM Save for Tomorrow

V sporení WEM Save for Tomorrow máte na výber z troch investičných stratégií:

 • Dynamická
 • Vyvážená
 • Konzervatívna

Investičná stratégia ako taká je značne individualizovaná a spoločnosť si ju podľa aktuálnej situácie na trhu upravuje. Produkt ako taký nedefinuje presný a fixný pomer aktív, ktoré sa v portfóliu nachádzajú. Vo WEM teda nerazia cestu metódou fixných pomerov zastúpenia jednotlivých ETF v stratégií ale naopak ponechávajú si určitú slobodu na rebalancing portfólia podľa aktuálnej situácie na trhu.

Aktuálne sa v portfóliach môžu nachádzať ETF zodpovedajúce týmto vybraným indexom:

 • Akciové: S&P 500 Index, STOXX Europe 600 Index, EURO STOXX 50 Price, Russell Global Index, MSCI World Net Total Return USD Index
 • Zmiešané: S&P Target Risk Growth Total Return Index
 • Dlhopisové: The Bloomberg Barclays Pan-European Index Family, IBoxx Fixed Income Indices – Euro Indices Family
 • Peňažné: EMMI EURO OverNight Index Average
 • Komoditné: The Gold Spot price Index
Podiely jednotlivých podkladových aktív na portfóliu
(percentuálny podiel na portfóliu MIN/MAX):
Akcie Dlhopisy Peňažný trh Komodity Hotovosť
Dynamická 0/100 0/100 0/100 0/50 0/100
Vyvážená 0/75 0/100 0/100 0/50 0/100
Konzervatívna 0/0 0/100 0/100 0/50 0/100

Simulovaná historická výkonnosť produktu WEM Save for Tomorrow

Záver

WEM Save for Tomorrow je typickým dlhodobým dôchodkovým sporením. Majetok investorov je alokovaný do ETF fondov obchodovaných na regulovanom trhu. Pri aktuálnej legislatívnej úprave sú fondy obchodované na regulovanom trhu za istých podmienok oslobodené od zdanenia. ETF fondy majú preto dobré predpoklady prinášať investorom vysoký reálny výnos.

Investičná stratégia produktu nie je jasne a fixne definovaná, spoločnosť si ponecháva akúsi voľnosť v nastavení portfólia. Klientom teda investíciu rebalancuje podľa aktuálnej situácie na trhu. V tomto uhle pohľadu sa investičný produkt Save for Tomorrow javí viac ako riadené investičné portfólio s daňovými výhodami, než ako klasické „buy and hold“ pasívne investovanie.

Výhody pravidelného investovania WEM Save for Tomorrow

 • (+) široká diverzifikácia investície – táto výhoda priamo súvisí s ETF nástrojmi – WEM má hlavne indexy vyberané tak, že sa investuje do desiatok až tisícok rôznych aktív (akcie, dlhopisy, nástroje peňažného trhu,…), ktoré sú geograficky ale aj sektorovo rôznorodé
 • (+) daňové výhody ETF fondov obchodovaných na regulovanom trhu poskytujú investorom vyšší reálny výnos – z tohto pohľadu je investovanie v dlhodobom horizonte efektívnejšie ako investovanie do iných tried aktív
 • (+) rebalansing / riadenie investičného portfólia – analytické oddelenie WEM by malo pružne reagovať na nálady na trhu a tomu prispôsobovať investičné portfólio
 • (+) zvýhodnený vstupný poplatok pri investovaní nad 20 rokov – cieľová suma sporení je rátaná tak, aby si klient pri uzatváraní sporenia nepredplácal hneď zbytočne premrštenú cieľovú sumu – zvyšuje to efektívnosť sporenia

Nevýhody pravidelného investovania WEM Save for Tomorrow

 • (-) Sporenie nemá stabilizačnú fázu – stabilizačná fáza je typická napríklad pre starobné dôchodkové sporenie (2. pilier), keď sa majetok investorov automaticky posledných 10 rokov pred koncom sporenia realokuje do menej volatilných dlhopisových fondov. Cieľom stabilizačnej fázy je uchovanie hodnoty naakumulovaného majetku.
Facebook Comments