Výhody a nevýhody IAD Sporenia

IAD Investments je slovenská investičná spoločnosť, ktorá investorom spravuje takmer 1 miliardu EUR. Ako správca investícii pôsobiaci v regióne strednej Európy už takmer tri desaťročia dnes poskytuje širokú paletu rôznych investičných produktov, služieb ale aj časovo limitovaných investičných benefitov (niektoré už neaktívne):

IAD Sporenie – nový produkt

Najnovšie spoločnosť IAD svoje portfólio produktov rozšírila aj o sporiace schémy s názvom IAD Sporenie.

Klient si v IAD sporení bude môcť vybrať jednu zo 6 rôznych investičných stratégii:

 1. Rastová stratégia – kombinácia akciových a zmiešaných fondov 50:50
 2. Zmiešaná stratégia – tvorená zo 40% akciovými fondmi
 3. Vyvážená stratégia – tvorená zo 40% dlhopisovými fondmi
 4. Realitná stratégia – tvorená realitnými a dlhopisovými fondmi v pomere 70:30
 5. PRF Sporenie – v tejto investičnej stratégii sa 100% portfólia investuje do špeciálneho fondu nehnuteľností. Tým je najstarší podielový fond nehnuteľností na Slovensku – Prvý realitný fond, o.p.f.
 6. Život – nastavením tejto investičnej stratégie sa vaše investičné portfólio nachádza vždy v jednej z týchto 4 stratégii: Rastovej, Zmiešanej, Vyváženej alebo Realitnej.

Life Cycle investičná stratégia

Investičná stratégia Život je klasickým predstaviteľom tzv. „Life Cycle“ investičnej stratégie. Life Cycle znamená, že sa rizikovosť sporenia po čase znižuje a investícia sa s blížiacim sa koncom doby sporenia stabilizuje a skonzervatívňuje. Stabilizačná fáza je napríklad povinná aj v druhom dôchodkovom pilieri: Stabilizačná fáza 2. piliera

Nasledujúca tabuľka nižšie vysvetľuje fungovanie investičnej stratégie Život počas doby sporenia:

Investičná stratégia Život

Zostávajúca doba sporenia
(v rokoch)
Finančné nástroje:
Akciových fondov Zmiešaných CEE fondov Zmiešaných fondov Realitných fondov

Dlhopisových fondov

Rastová

40 – 13 50% 20% 30% 0% 0%

Zmiešaná

12 – 9 40% 10% 20% 10% 20%
Vyvážená 8 – 5 15% 0% 20% 25%

40%

Realitná posledné 4 0% 0% 0% 70%

30%

IAD Sporenie vo svojich portfóliach  využíva tieto podielové fondy:

 • Global Index, o.p.f – finančné nástroje akciových fondov
 • Optimal Balanced, o.p.f – finančné nástroje zmiešaných CEE fondov
 • Growth Opportunities, o.p.f. – finančné nástroje zmiešaných fondov
 • Prvý realitný fond, o.p.f. – finančné nástroje realitných fondov
 • PF Slnko, o.p.f. – finančné nástroje dlhopisových fondov

Výhody IAD Sporenia

 • (+) Maximálna doba sporenia je 40 rokov, avšak maximálne do 75. roku života klienta – dostatočne dlhá doba umožňujúca aj sporenie na starobný dôchodok
 • (+) Minimálna výška investície do sporenia je už od 20 EUR mesačne (resp. 60 EUR štvrťročne) – sporenie je dostupné aj pre klientov s malými mesačnými úsporami
 • (+) Online prístup a prehľad o aktuálnom stave investície
 • (+) Dostupnosť finančných prostriedkov a 0% výstupný poplatok
 • (+) Vstupný poplatok je možné nastaviť viacerými spôsobmi:

Sadzba

Spôsob platenia vstupného poplatku

3%

Predplatený prioritný je zrážaný z potrebného počtu pravidelných vkladov.
Celý pravidelný vklad je zrazený na vstupný poplatok až do úplného zaplatenia.

3%

Predplatený je zrážaný postupne z potrebného počtu pravidelných vkladov.
Časť pravidelného vkladu (vo výške 77%) je zrazená na vstupný poplatok a zvyšná časť vkladu klienta sa investuje.

4%

Vstupný poplatok platený z každého vkladu (priebežný) počas celej doby sporenia

3%

Pre PRF Sporenie je sadzba vstupného poplatku 3% bez ohľadu na druh poplatku


Nevýhody IAD Sporenia

 • (-) Podľa obchodných podmienok nie je sporenie dobrovoľné ako klasické investovanie do otvorených podielových fondov ale klient je povinný dohodnutú čiastku pravidelne posielať. Ak klient neuhradí 6 vkladov, tak IAD má právo zmluvu zrušiť. Klientovi bude v čase nečinnosti zaslaná upomienka.

IAD Sporenie je predovšetkým pravidelným investovaním na dlhé obdobie. V IAD Sporení sa investuje do klasických otvorených podielových fondov. Priamym konkurentom IAD Sporenia sú teda rôzne investičné schémy ETF fondov. Tie sa vyznačujú oslobodením od dane z výnosov (za určitých predpokladov) ale najmä nízkymi priebežnými poplatkami.

Investovanie do ETF fondov spočíva v pasívnom kopírovaní trhových indexov. ETF, ako investičné nástroje obchodované na burze, sa tiež nachádzajú v indexových fondoch dôchodkových sporení, tzv 2. pilier 3. pilier.

Facebook Comments