Výhody a nevýhody investovania v Across Private Investments

Spoločnosť Across Private Investments, o.c.p., a.s. už takmer dve desaťročia spravuje majetok predovšetkým majetnejším privátnym klientom, ktorých úspory začínajú niekde na 6-ciferných číslach. Svedčí o tom aj fakt, že spravovaný majetok v objeme vyše 200 miliónov eur patrí len necelej tisícke investorov.

Across však vo svojom portfóliu služieb zahrnulo aj investičné sporenie s názvom Step by step, ktoré je určené pre menej majetný – retailový segment klientov. Toto sporenie je totiž dostupné už od vkladov 50€ mesačne a dnes mu budem venovať svoju pozornosť.

Investičné sporenie Step by step od Acrossu – základné parametre

Investičný prístup:

Sporenie do akciových indexových fondov

Odporúčaná doba sporenia:

10 rokov a viac

Typ investičného nástroja:

Exchange Traded Funds (ETF)

Minimálna mesačná investícia:

50 €

Vstupný poplatok:

Max. 5% z hodnoty
cieľovej sumy sporenia

Minimálna výška redemácie:

3 000 €

Dátum investovania:

k 20. dňu v mesiaci

Dátum redemácie:
Výstupný poplatok:

1 %, po 5 rokoch sporenia 0 %

Poplatok za vedenie účtu:

0,90 % p.a.
(0,75 % p.a. + DPH)

Investičná stratégia sporenia Step by step

Cieľom sporenia je zabezpečenie investovania pravidelných mesačných vkladov klienta do cenných papierov v podobe exchange-traded funds (ETF) obchodovaných na burze a participácia na ich zhodnotení.

Názov Rozdelenie mesačného vkladu

iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

80%

AMUNDI ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF – EUR

20%

V sporení Step by step od Acrossu sa Investuje do 2 široko diverzifikovaných akciových ETF fondov. Počas investovania správca Across preskupuje portfólio tak, aby bola váha fondov v portfóliu dodržaná (80:20).

iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

Fond MSCI World od BlackRock iShares tvoria akcie celkovo 1600 firiem s veľkou trhovou kapitalizáciou podnikajúcich na rôznych kontinentoch sveta.

10 najväčších pozícií fondu iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

Ako to už pri ETF fondoch býva, benchmarkom tohto fondu je rovnomenný index MSCI World EUR Hedged Index. Výkonnosť ETF je voči benchmarku mierne nižšia, dôvodom sú priebežné poplatky správcu BlackRock iShares na úrovni 0,55% ročne.

Porovnanie výkonnosti fondu MSCI World EUR Hedged s jeho benchmarkom

Z geografického hľadiska sa väčšina firiem, ktorých akcie má fond nakúpené, realizuje v USA (cca 64%). Môžeme povedať, že tento fond nakupuje akcie najväčších spoločností sveta realizujúcich svoju činnosť na najvyspelejších trhoch sveta.

AMUNDI ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF – EUR

Zvyšnú, skôr okrajovú, časť portfólia investičného sporenia Step by step dotvára akciové ETF rozvojových trhov (emerging markets) od francúzského správcu Amundi. Benchmarkom pre tento fond je MSCI Emerging Markets Index TRN.

Výkonnosť fondu AMUNDI ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF – EUR v porovnaní s jeho benchmarkom

Priebežné poplatky (ongoing charges) fondu sú iba 0,2% ročne a fond je tiež veľmi bohato diverzifikovaný do vyše 1400 rôznych akciových titulov. Hlavnými trhmi pôsobností sú: Čína (39%), Taiwan (13%), Júžna Kórea (12%), India (8%), Brazília (5%) a iné.

10 najväčších pozícií v benchmarku MSCI Emerging Markets Index TRN

Záver

Sporenie Step by step od Acrossu tvoria dva široko diverzifikované fondy, ktoré sa vhodne dopĺňajú. Zatiaľ čo sa jeden fond orientuje na vyspelé trhy Ameriky a Európy, ten druhý zachytáva príležitosti na rozvíjajúcich sa trhoch Ázie, júžnej Afriky a júžnej Ameriky.

Minimálny odporúčaný investičný horizont je 10 rokov. Triezvo a logicky sa preto investuje do akciovej triedy aktív. Táto trieda má totiž najlepšiu perspektívu dosahovať investorom z dlhodobého hľadiska výnos nad infláciu. Investovanie sa realizuje s pravidelnými vkladmi – znižovať riziko z cenovej volatility trhov napomáha efekt priemerovania nákladov.

Pri aktuálnej legislatívnej úprave sú fondy obchodované na regulovanom trhu za istých podmienok oslobodené od zdanenia. ETF fondy majú preto dobré predpoklady prinášať investorom vysoký reálny výnos.

Výhody pravidelného investovania Step by step od Acrossu

  • (+) dobre rozloženie portfólia medzi vyspelé a rozvíjajúce sa trhy
  • (+) široká diverzifikácia investície – investuje sa do tisícok akciových titulov (equities), ktoré sú geograficky aj sektorovo rôznorodé
  • (+) akcie sú z dlhodobého hľadiska vhodnou triedou aktív – generujú dostatočne vysoký výnos, ktorý má predpoklady zhodnotiť investíciu nad mieru inflácie
  • (+) daňové výhody ETF fondov obchodovaných na regulovanom trhu poskytujú investorom vyšší reálny výnos
  • (+) automatický rebalansing portfólia – aj po rokoch zachová pomer fondov 80:20

Nevýhody pravidelného investovania Step by step od Acrossu

  • (-) Minimálna výška odkupu z investície je 3000€
  • (-) Výstupný poplatok 1% z vyberanej sumy, ak realizujete odkup z investície do 5 rokov (potom už bez poplatku)
  • (-) Sporenie neumožňuje nastaviť tzv. stabilizačnú fázu – stabilizačná fáza je typická pre life cycle fondy, keď sa ku koncu investície portfólio skonzervativňuje a investícia sa realokuje do dlhopisových fondov investičného stupňa a peňažných fondov. Cieľom stabilizačnej fázy je uchovanie hodnoty naakumulovaného majetku.

BONUS: Across Private Investments, o.c.p. nie je jedinou spoločnosťou, ktorá na Slovensku poskytuje investovanie do ETF fondov. Priamou konkurenciou Acrossu na poli pasívnych investícií sú aj napríklad spoločnosti Finax, Partners Investments, Swell Financial Club so svojim Profi Sporením ETF… a iné. V našom prémiovom obsahu máme prehľadné porovnanie sporení do ETF fondov.

Facebook Comments