Nekonečná renta – pasívny príjem, ktorý sa nikdy neminie

Určiť si svoje finančné ciele je jedným z predpokladov efektívneho hospodárenia. Jedným z častých finančných cieľov je dopracovanie sa k pasívnemu príjmu respektíve k čerpaniu renty, najlepšie takým spôsobom, pri ktorom by vám nikdy nedošla. Pasívny príjem alebo renta predstavuje príjem, ktorý vám pravidelne pristane na účte bez toho, aby ste pre to aktívne niečo robili. Pre čerpanie takejto renty je však potrebné najprv vybudovať majetok, ktorý vám ju zabezpečí.

Je viacero spôsobov ako sa k tomuto príjmu alebo rente dopracovať. V tomto článku sa chcem zamerať na investovanie ako spôsob zabezpečenia si čerpania nekonečnej renty. Dobrou správou je, že sa k tomu viete dopracovať aj s menšími sumami peňazí. Investovanie zjednodušene spočíva v nákupe aktív, ktorých hodnota dlhodobo v čase rastie za pomoci zloženého úročenia, teda pripisovania úrokov z úrokov.

V súčasnosti existujú viaceré výhodné formy investovania, ktoré sú vhodné aj pre retailového investora. Jednou z nich sú pasívne ETF fondy, ktoré predstavujú efektívny spôsob investovania. Ich veľkou výhodou je oslobodenie výnosu od dane, nízka nákladovosť a možnosť investovania aj od menších čiastok.

Ako sa dopracovať k nekonečnej rente?

V prvom rade je potrebné zodpovedať si základné otázky:

 • Kedy chcete rentu čerpať?
 • Akú vysokú sumu chcete pravidelne poberať?

Odpovede na tieto otázky určia, akú veľkú sumu finančného majetku potrebujete, aby ste sa dopracovali k stanovej rente. Na základe toho je tiež potrebné určiť akú veľkú sumu je potrebné pravidelne alebo jednorazovo investovať, aký výnos potrebujete dosiahnuť a aké druhy aktív zvoliť, aby ste sa k danej sume dopracovali.

Ešte pred samotným výberom investičného portfólia je dôležité stanovenie formy čerpania samotnej renty, tak aby nikdy nedošla. Historické dáta jasne ukazujú, že najvyšší priemerný ročný výnos a teda najlepšiu ochranu proti inflácii dosahujú dlhodobo akcie. Akcie ako samostatná trieda aktív by preto mali tvoriť základ vášho investičného portfólia určeného k budovaniu majetku pre čerpanie renty.

Pri investovaní do akcií je možné zvoliť dva druhy čerpania renty. Prvá možnosť je založená na odpredaji nadobudnutých podielov. Druhá možnosť je poberanie dividend z vlastnených akcií. Nevýhodou dividend je to, že podliehajú zdaneniu a vo väčšine prípadov je k čerpaniu stanovenej renty potrebné naakumulovať väčší majetok, nakoľko dividendový výnos môže byť nižší ako je vaša požadovaná suma renty.  Preto za vhodnejšiu alternatívu považuje prvú možnosť, teda postupný odpredaj akcií.

Pravidlo 25/4

Pri určení sumy finančného majetku, ktorý je potrebný pre zabezpečenie požadovanej výšky renty, si viete pomôcť pravidlom 25. To hovorí, že potrebujete 25-násobok vašich ročných príjmov na zabezpečenie renty v rovnakej výške.

 • Príklad: Ak chcete poberať rentu vo výške 1 000 € mesačne, je potrebné naakumulovať sumu najmenej 300 000€ (= 1 000 € x 12 mesiacov x 25). Samozrejme, čím je táto suma vyššia, tým je čerpanie renty pohodlnejšie a menej rizikové.

Pri samotnom čerpaní renty vám pomôže pravidlo 4 %, ktoré poukazuje na výšku sumy, ktorú je bezpečné každoročne vyberať z investovaného finančného majetku na pokrytie vašej renty. Čerpanie renty v takejto výške zabezpečí, že z dlhodobého hľadiska bude pri dynamickom portfóliu výška vášho investičného majetku rásť a to aj napriek pravidelným výberom.

Akumulačná fáza a fáza vyplácania renty

Vybudovanie pasívneho príjmu pozostáva z dvoch fáz:

 • Prvou fázou je akumulačná fáza – ktorá spočíva v postupnom hromadení a zhodnocovaní finančného majetku, ktorý potrebujete k budúcemu čerpaniu renty. V tejto fáze je potrebné pravidelne investovať voľné finančné prostriedky a dosiahnuť sumu stanovenú podľa vyššie uvedeného pravidla 25.
 • Druhou fázou je fáza vyplácania renty – ak už nasporíte dostatočne veľký kapitál, môže nastať čerpanie pravidelnej mesačnej renty. Po dosiahnutí tohto momentu je dôležité dodržiavať vopred stanovenú stratégiu čerpania – pravidlo 4%, ktoré vám zaručí, že sa vám vyplácanie pravidelnej mesačnej renta nikdy neskončí.

Ako zabezpečiť, aby vyplácanie mesačnej renty nikdy neskončilo?

Samotným dopracovaním sa k majetku potrebnému na čerpanie renty to nekončí. Dôležitým krokom je zabezpečiť, aby sa vyplácanie renty nikdy nestoplo. Pri čerpaní renty na vás čaká niekoľko nástrah, ktoré vám môžu prekaziť jej plánované čerpanie:

 • Prvým z nich je samozrejme ubúdanie majetku v portfóliu, z ktorého sa pravidelná mesačná renta vypláca.
 • Druhým rizikom, ktoré je potrebné zohľadniť, je volatilita resp. výkyvy trhu, ktoré môžu dočasne znížiť hodnotu vášho investičného majetku. To môže nastať v nevhodnú dobu, napríklad v čase kedy budete potrebovať vyberať investované peniaze.
 • Je potrebné taktiež zohľadniť infláciu, ktorá vám každoročne ukrajuje z naakumulovaného majetku.

Jedným z najefektívnejších spôsobov ako to vyriešiť je takzvaný systém troch účtov, medzi ktorými je rozdelený finančný majetok v požadovanom pomere, ktorý zabezpečí bezpečné a pohodlné čerpanie nekonečnej renty.

Systém troch účtov

Prvý, dynamický účet – predstavuje účet, kde je investovaná najväčšia zložka majetku. V rámci tohto účtu sú financie investované dlhodobo v prevažne akciovom portfóliu. Hodnota tohto účtu by mala byť vo výške minimálne 25-násobku vašej požadovanej ročnej renty. V prípade renty 1 000 € mesačne, je potrebné mať na tomto účte investované minimálne 300 000 €. Účelom tohto účtu je prinášať v dlhodobom horizonte, čo najvyšší výnos.

Druhý, balansovaný účet, je účet, ktorého hodnota by mala pokrývať minimálne 3 až 5 násobok vašej požadovaní ročnej renty. To znamená, že na tomto účte je potrebné mať investovanú čiastku 36 000 až 60 000 € v prípade renty 1 000 € mesačne. Peniaze sú v tomto účte investované strednodobo v menej rizikovom portfóliu, ktoré je tvorené kombináciu akcií a dlhopisov (prípadne aj inej triedy aktív ako sú komodity či realitné fondy) v pomere približne 40:60. Tento účet slúži na ochranu investovaného majetku pred poklesmi na finančnom trhu.

Tretí, hotovostný, tvorí hotovosť vo výške 1 až 2 násobku požadovanej ročnej renty. V prípade renty 1 000 € mesačne to prestavuje 12 000 až 24 000 €. V rámci tohto účtu sú peniaze držané v hotovosti na sporiacom účte. Účelom hotovostného účet je už samotný výber pravidelnej mesačnej renty.

Rebalansovanie

Finančné prostriedky v jednotlivých účtoch je potrebné prebalansovať podľa aktuálnej situácie na finančných trhoch tak, aby na každom ostal majetok minimálne vo výške vyššie spomenutých kritérií. Rebalansovanie majetku medzi troma účtami zabezpečí, aby sa vyplácanie renty nikdy nestoplo. Zdrojom čerpania renty je hotovostný účet, ktorý je pravidelne dopĺňaný do požadovanej výšky s prihliadaním na výšku inflácie.

Zdroj pre dopĺňanie hotovostného účtu závisí od aktuálnej situácie na finančných trhoch. V praxi to znamená, že:

 • Ak sa akciovým trhom darí, tak tom prípade v príslušný rok odpredávame majetok v dynamickom účte vo výške 4 % a presúvame ho do hotovostného účtu.
 • V prípade nepriaznivej situácie na finančných trhoch dopĺňame hotovostný účet z balansovaného účtu.

Následne v ďalšom období, keď sa trhy zotavia, je potrebné zase rebalansovať všetky účty tak, aby obsahovali požadovanú hodnotu majetku podľa nastavených pomerov.

Takáto forma presunu financií zabezpečí bezpečné dlhodobé čerpanie renty bez toho, aby ste ohrozili celkovú výšku vášho investovaného majetku.

Príklad – pasívny príjem 1 000 € mesačne od veku 50 rokov

Ako vyzerá dopracovanie sa k spomínanej rente v praxi? Nasledujúci príklad to v zjednodušenej podobe znázorňuje. Berieme do úvahy budúceho poberateľa renty, ktorý chce “odísť do dôchodku“ skôr a to s pasívnym príjmom vo výške jeho súčasnej čistej mzdy 1 000 € mesačne.

 • Vek: 25 rokov
 • Požadovaná výška nekonečnej renty: 1 000 € mesačne
  (v dnešných cenách po zohľadnení inflácie)
 • Dlhodobá priemerná výška inflácie: 2 % p.a.
 • Vek začatia poberania renty: 50 rokov
 • Akumulačná fáza: 25 rokov
 • Fáza vyplácania renty: nekonečne dlho

Pri uvedených požiadavkách na výšku renty musí budúci poberateľ renty naakumulovať za 25 rokov majetok vo výške približne 370 000 €. Na prvý pohľad môže táto suma pôsobiť odstrašujúco, ale pri danom investičnom horizonte 25 rokov nie je dosiahnutie nekonečnej renty až tak beznádejne obtiažne. Na dosiahnutie požadovanej renty 1 000 € je potrebné pri priemernom výnose 8 % ročne (po zohľadnení inflácie) investovať mesačne 400 € po dobu 25 rokov, ako ukazuje graf z investičnej kalkulačky nižšie.

Následne sa táto suma rozdelí medzi jednotlivé tri účty v požadovanom pomere a každoročne sa tento pomer rebalansuje podľa aktuálnej situácie na finančných trhoch:

 • Dynamický účet: 300 000 €
 • Balancovaný účet: 36 000 – 60 000 €
 • Hotovostný účet: 12 000 – 24 000 €

, a čerpanie nekonečnej renty môže začať. 🙂

Záver

Nekonečná renta predstavuje premyslený spôsob, ktorým sa môžete dopracovať k pasívnemu príjmu, ktorý sa vám nikdy neminie a budete ho môcť poberať nekonečne dlho. Nekonečná renta je matematicko-finančný model, ktorý spočíva v naakumulovaní dostatočného množstva investičného kapitálu, z ktorého je možné čerpať mesačnú rentu prakticky donekonečna.

Chcete si zabezpečiť pasívny príjem?

Chcem nekonečnú rentu

Facebook Comments