Výhody a nevýhody investičného sporenia GOLDSIDE

Správcovská spoločnosť GOLDSIDE Asset Management a.s. dostala povolenie na poskytovanie investičných služieb v roku 2019. Na trhu je to prakticky zbrusu nová spoločnosť.

Jej vlastníkom a 100% držiteľom akcií je však dlhodobo etablovaná finančná skupina Arca Capital, ktorá pôsobí v regióne strednej Európy už dve desaťročia. V štyroch krajinách Arca Capital poskytuje dlhodobo a úspešne široké spektrum služieb od privátnej správy majetku, cez výstavbu nehnuteľností, prevádzku sieti obchodov a kaviarní až po distribúciu energie a personálne služby. Skúsenosti s wealth managementom tu určite budú.

Špeciálny fond nehnuteľností GOLDSIDE Real Estate Fund

Aktuálne spoločnosť disponuje jedným podielovým fondom v kategórií špeciálne fondy nehnuteľností s názvom GOLDSIDE Real Estate Fund, o.p.f. Do tohto fondu smeruje aj svoje investičné sporenie. Preto je lepšie činnosť a aktíva tohto podielového fondu bližšie spoznať.

Kam fond investuje

Podľa štatútu fondu môžu investície do realitných aktív tvoriť maximálne 90% objemu majetku vo fonde. Dlhové nástroje a nástroje peňažného trhu môžu tvoriť maximálne 30% objemu majetku vo fonde a akciové investície, ktoré nie sú naviazané na realitný sektor, môžu tvoriť maximálne 20% majetku fondu.

Diverzifikácia nie je silnou stránkou sporenia, nakoľko sa investuje iba do 1 otvoreného podielového fondu. Dôvodom je aj fakt, že sa spoločnosť nachádza v začiatkoch pôsobenia a svoje služby poskytuje iba niečo vyše roka.

Investičné sporenia iných spoločností ako Finax, EIC, AXA, Amundi, IAD Investments,… majú na výber z desiatok až stovák rôznych podielových fondov a diverzifikácia rizika je v nich preto lepšia.

Fond GOLDSIDE Real Estate Fund investuje predovšetkým do nehnuteľností a to:

 • kúpou majetkových účastí v realitných spoločnostiach, ktoré vlastnia nehnuteľnosti
 • kúpou podielov v iných realitných fondoch.

Aktuálne (06/2020) portfólio fondu tvorí:

 • jedna nehnuteľnosť v správe fondu – Solčany Properties, a.s.
  (a zamýšľaná nehnuteľnosť v Nitre, ktorá sa bude akvirovať)
 • Podiely dvoch iných realitných fondov – NOVA Real Estate a NOVA Green Energy

Výrobno-logistická hala v Solčanoch – majetok fondu GOLDSIDE Real Estate Fund

Paradoxne je v čase koronakrízy malý počet nehnuteľností v portóliu fondu výhodou. Fond neinvestuje do spoločností, ktorých hlavná zárobková činnosť pozostáva z reštauračných alebo hotelových služieb, či služieb spojených s „aqua“ rekreáciou. Práve tieto odvetvia služieb môžu byť zníženým dopytom, vyvolaným obavami z pandémie, zasiahnuté najviac. Prenajímatelia komplexu totiž, okrem iného, vyrábajú plastové diely pre automobilový a elektrotechnicky priemysel.

Výkonnosť fondu

Na zhodnotenie výkonnosti investičného sporenia je ešte priskoro. Skladba portfólia fondu a mierny stupeň rizikovosti (stupeň číslo 3 na škále od 1 do 7, kde 7 je max. riziko) nepredpokladajú dvojciferné ročné zhodnotenie. Fond by mohol dlhodobo dosahovať výkonnosť zhruba rovnajúcu sa priemeru všetkých realitných fondov. V začiatkoch sa výkonnosti fondu relatívne darí, nakoľko od svojho vzniku dosahuje vyššiu výkonnosť ako je priemer najväčších realitných fondov na Slovensku.

Výkonnosť fondu GOLDSIDE Real Estate Fund

Základné parametre investičného sporenia GOLDSIDE

Ako to už pri investičných sporeniach a sporiacich schémach býva, tak investovanie funguje tak, že si investor zakúpi cieľovú sumu. Cieľová suma je suma jeho budúcich vkladov (nezapočítava sa zhodnotenie).

Napríklad: Investor chce za 5 rokov navkladať do sporenia 15 000 eur na nové auto.  Zakúpi si cieľovú sumu 15 000 eur. Zriaďovací poplatok je 300€ (= 2% z 15 000€), ten sa klientovi strhne vopred z prvých vkladov do sporenia. Pravidelne mesačne bude do fondu vkladať po 250€ a na konci sporenia vyberie svoj zhodnotený vklad.

Investovanie do otvorených podielových fondov je na báze dobrovoľnosti. Klient teda môže zasielať ľubovoľný počet vkladov a ak sa pre zlú situáciu rozhodne sporenie prerušiť tak v danom mesiaci nemusí zaslať vklad. Za nezasielanie vkladov nehrozí investorom žiadna upomienka, výzva na úhradu či sankcia.

Cieľová suma:

1 000 € – 30 000 €

Minimálna investícia:

od 20 €

Maximálna investícia:

vo výške cieľovej sumy

Zriaďovací poplatok:

2 % z cieľovej sumy

Výstupný poplatok
(platí sa iba počas prvých 3 rokov):

1 % z požadovanej sumy na vyplatenie

Odporúčaný investičný horizont:

3+ rokov

 

Poplatky investičného sporenia sú prakticky totožné s poplatkami fondu GOLDSIDE Real Estate Fund

Správcovský poplatok:

1% p.a.

Výkonnostný poplatok (z výnosu fondu):

20%

Zaujímavosťou je, že investor môže vkladmi cieľovú sumu presiahnuť až do výšky 150% z cieľovej sumy. A to bez toho, aby musel doplatiť zriaďovací poplatok. Zaujímavý a celkom neobvyklý benefit.

Benefit investičného sporenia GOLDSIDE

Výnos z takéhoto sporenia je pri výbere automatický zrazený o daň z kapitálových výnosov. Pri odkupe investície (redemácii) teda spoločnosť zašle klientovi hodnotu jeho majetku v netto vyjadrení a klient nemá žiadne ďalšie povinnosti s odvádzaním dane.

Netreba pozabudnúť na to, že v prípade špecifických udalostí môže fond pozastaviť vyplácanie podielových listov až na max. 12 mesiacov. Takéto obmedzenie vyplácania podielových listov sa vzťahuje na všetky špeciálne fondy nehnuteľností bez výnimky. Tiež treba dodať, že táto zákonná výnimka však nebola nikdy na Slovensku uplatnená.

Investičné sporenie GOLDSIDE je možné u niektorých externých sprostredkovateľov (Finportal, a.s.) uzatvoriť aj bezpapierovo. Čo je v čase zúriacej celosvetovej pandémie vyspelé pro-klientské riešenie. 🙂

Záver

V investičnom sporení od GOLDSIDE sa investuje do špeciálneho fondu nehnuteľností. Fondy tejto skupiny zväčša porážajú výkonnosťou infláciu (cca 2-4% p.a. netto). Je to sporenie, ktoré má slúžiť ako strednodobá rezerva zhruba na obdobie 5-10 rokov.

Na dlhší investičný horizont 10+ rokov (ako sporenie na dôchodok) toto sporenie skôr neodporúčame, nakoľko investičné zameranie fondu nedokáže klientom dosahovať dlhodobo nadpriemerný výnos.

Výhody investičného sporenia GOLDSIDE

 • (+) benefit na cieľovú sumu – klient po prevýšení cieľovej sumy nedopláca vstupný poplatok
 • (+) dobrovoľnosť sporenia – klient môže v prípade potreby kedykoľvek prestať investovať (bez sankcií)
 • (+) investuje sa do nehnuteľností ktorých podnikateľská činnosť nie je priamo v najohrozenejších sektoroch z pohľadu koronakrízy (ako hotelierstvo, rekreačné komplexy, kúpaliská a dovolenkové rezorty,…).
 • (+) Priemerná dĺžka nájomných zmlúv v komplexe Solčany je 10 rokov
 • (+) bezpodpisové uzatváranie zmlúv (len u niektorých externých predajných sietí)
 • (!) Odplata fondu založená na výkonnosti. Základná odplata fondu je vo výške 1% a následná výkonnostná odplata vo výške 20% z výnosu fondu. Tento spôsob odplaty priamo podporuje primárny záujem správcu dosahovať čo najvyšší výnos. Takýto spôsob odplaty však na druhú stranu môže navýšiť priemerné náklady investície (v prípade že fond v danom období dosiahne vysoké zhodnotenie).

Nevýhody investičného sporenia GOLDSIDE

 • (-) Špeciálne fondy nehnuteľností môžu pozastaviť vyplácanie podielových listov až na 12 mesiacov – umožňuje im to zákon. Treba však poznamenať, že k takej situácii na Slovensku ešte nikdy v minulosti nedošlo.
 • (-) Neobvyklý výstupný poplatok, ktorý sa platí za predpokladu, že nedodržíte investičný horizont 3 roky a peniaze z fondu vyberiete predčasne.
 • (!) Zatiaľ málo diverzifikovaná investícia – časom sa však určite portfólio rozšíri aj o iné nehnuteľností alebo projekty
Facebook Comments