Výhody a nevýhody investovania v IAD Investments

IAD Investments je najstaršou a pravdepodobne aj najznámejšou správcovskou spoločnosťou na Slovensku. Správu aktív v krajinách strednej Európy poskytuje už od roku 1991.

IAD Investments disponuje relatívne širokou škálou možností, ako zhodnotiť aktíva investorov. Do portfólia produktov IAD Investments v súčasnosti patrí:

 • 15 otvorených podielových fondov
 • 2 sporiace programy
 • Privátna správa finančných prostriedkov

Podielové fondy IAD Investments

IAD má k dispozícii konzervatívne, vyvážené ako aj dynamické podielové fondy. Aktuálnu ponuku fondov (k dátumu 4.1.2018) spolu so základnými parametrami výkonnosti, veľkosti a miery rizika znázorňuje nasledujúca tabuľka:

Výkonnosť fondu Investičné zameranie Management fee Veľkosť fondu v tis. €

Riziko

Názov fondu

5 rokov p.a.

3 roky p.a.

1 rok p.a.

1. PF Slnko

3,10 % 2,97 % 3,35 % dlhopisový 1,20% 2.655

**

Bond Dynamic

2,42 % 2,51 % 3,35 % dlhopisový 1,25% 10.659 ***
Český konzervativní -0,01 % 3,27 % 6,68 % dlhopisový 0,60% 9.205

***

EURO Bond

0,39 % 0,10 % 1,33 % dlhopisový 1,80% 9.851 **
EURO Cash dlhopisový 1,46 % 2,47 % 2,65 % dlhopisový 0,50% 3.892

**

CE Bond

0,57 % 1,55 % 2,48 % dlhopisový 1,90% 9.874 ***
Zaistený – IAD depozitné konto 0,64 % 0,49 % 0,47 % fond krátkodobých investícií max. 1% 9.527

*

Growth Opportunities

3,04 % 2,03 % 4,08 % zmiešaný 1,99% 27.612 *** *
Optimal Balanced -1,03 % 5,67 % 6,62 % zmiešaný 2,50% 17.657

*** *

Protected Equity 1

1,03 % 0,60 % 0,79 % iné fondy 1,60% 1.819 **
Protected Equity 2 0,17 % -0,76 % 1,24 % iné fondy 1,60% 1.756

***

Prvý realitný fond

3,73 % 3,57 % 3,30 % špeciálny fond nehnuteľností 1,80% 149.721 **
Global Index 7,58 % 3,72 % 1,74 % akciový 3,20% 100.788

*** **

KD RUSSIA -0,87 % 16,07 % 8,72 % zmiešaný 3,00% 4.899

*** *** *

Niektoré z fondov od IAD umožňujú investovanie aj v iných menách ako v EUR a to konkrétne v CZK a USD.

Prvý spomenutý fond 1.PF Slnko je najstarším podielovým fondom na Slovensku. Tento fond investuje do štátnych, podnikových a hypotekárnych dlhopisov ako aj nástrojov peňažného trhu (zmenky, pokladničné poukážky) či ETF. Jeho rizikový profil je vďaka vysokému zastúpeniu krátkodobých cenných papierov nízky, tiež potenciálneho investora zaujme historickou výkonnosťou.

Za zmienku stojí aj Prvý realitný fond. Tento fond je z celej ponuky IAD najväčší. Správca fond prezentuje ako fond so stabilnými výnosmi, ktoré sú spojené s prenájmom nehnuteľností a s reálnym rastom ich hodnoty. Zaujímavosťou špeciálnych fondov nehnuteľností je ich likvidita. Fond má v prípade špecifických udalostí právo pozastaviť vyplácanie až na 12 mesiacov. Avšak na Slovensku k takémuto kroku ešte nedošlo.

Prvý realitný fond zvykne zaujať časovo limitovanými akciami investovania bez vstupného poplatku, alebo prísľubom budúceho minimálneho zhodnotena.

Veľmi oklieštená ponuka v IAD je v prípade akciových fondov. Na výber je iba fond Global Index, ktorý výškou správcovského poplatku naozaj neohúri. Ročná odmena pre správcu vo výške 3,2% žiaľ nedokáže konkurovať zahraničným fondom. Výhodou tohto fondu môže byť možnosť investovať aj v mene USD.

Sporiace programy IAD Investments

IAD Investments má v ponuke 2 typy sporiacich programov:

 • PROFIT 2
 • Sporenie s riadeným portfóliom

PROFIT 2 je program, ktorý garantuje minimálne zhodnotenie, avšak je podmienený pravidelnými vkladmi zo strany investora. Podkladovým aktívom tohto sporiaceho programu je fond IAD Prvý realitný. Prostriedky teda zakotvia v tomto podielovom fonde a správca garantuje výsledok sporenia. Aktuálne je garantovaná sadzba vo výške 2,8%, no po bližšom preštudovaní zmluvných podmienok a oboznámení sa s poplatkami zistíte, že reálny zisk z takéhoto sporenia bude o niečo nižší: Prepočet sporenia IAD Investments PROFIT 2

Sporenie s riadeným portfóliom využíva možnosť investovať do rôznych fondov a finančných nástrojov. Investície s riadeným portfóliom sú pravidelne prehodnocované a upravované tak, aby napĺňali účel zvolenej investičnej stratégie. Investovať s riadeným portfóliom je možné na 5-40 rokov.

Sporenie s riadeným portfóliom je možné v 2 variantách:

 • Portfólio Optimal 90 – znamená, že investícia v čase skončenia nebude nižšia ako 90% vložených prostriedkov (resp. cieľovej sumy).
 • Portfólio Progres 75 – znamená, že investícia v čase skončenia nebude nižšia ako 75% vložených prostriedkov (resp. cieľovej sumy).

No za takéto riadenie portfólia si oproti klasickému investovaniu do podielových fondov logicky priplatíte.

Privátna správa IAD Investments

Privátna správa v IAD nie je určená pre retailových klientov. Minimálna výška vkladu je aspoň 10 000 EUR. Majetok privátnych investorov je vo veľkej miere alokovaný v zmenkách, dlhopisoch a v menšej miere aj v špeciálnych fondoch nehnuteľností.

Cenné papiere v portfóliu klienta privátnej správy (ukážka)

Privátna správa je možná v konzervatívnej a vyváženej stratégii. Historickú výkonnosť v jednotlivých rokoch pri individuálnej správe majetku investorov v IAD znázorňuje nasledujúca tabuľka:

2008

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Konzervatívna stratégia:

5,82% 5,65% 6,08% 6,32% 5,58% 6,65% 7,08% 6,08%

5,60%

Vyvážená stratégia: 6,73% 7,10% 6,66% 7,13% 7,55% 6,93% 7,48% 6,50%

5,84%

Zobrazená výkonnosť je v hrubom (brutto). Správca IAD Investments si za správu majetku strháva výkonnostné a priebežné poplatky.

Poplatky za riadenie privátneho IAD portfólia:

 • Základná zložka sa vypočítava ako 0,2 % ročne (p.a.) z priemernej hodnoty portfólia klienta v kalendárnom polroku poskytovania služby
 • Progresívna zložka sa vypočítava ako 17,7 % z výnosu portfólia klienta v percentách dosiahnutého v posudzovanom polroku, ktorý presahuje bázu. Báza je rovná hodnote (6) mesačného EURIBORu platného ku dňu prvého vkladu klienta a každoročne sa aktualizuje

Výhody investovania v IAD Investments

 • (+) Síce menší ale o to zaujímavejší výber otvorených podielových fondov – za zmienku stoja 1.PF Slnko a Prvý realitný fond
 • (+) Možnosť získať zľavu zo vstupného poplatku Prvého realitného fondu pri investícii v hodnote nad 16 596,93 €
 • (+) Zaujímavé (časovo limitované) akcie najmä Prvého realitného fondu
 • (+) Minimálna investícia už od 20 eur mesačne
 • (+) Vysoká likvidita majetku investorov v otvorených podielových fondoch – flexibilné výbery a vklady
 • (+) Privátna správa investície – platí pre investície nad 10 000 eur
 • (+) Investovanie v slovenských podielových fondoch je automaticky zdanené pri odkupe z fondu – investor nemá žiadne dodatočné starosti so zdanením príjmov z kapitálového majetku
 • (+) Online kontrola nad stavom investície

Nevýhody investovania v IAD Investments

 • (-) nedostatočný výber fondov vhodných na dlhodobé investovanie na dôchodok – len 1 akciový fond, ktorý je oproti zahraničnej konkurencii pridrahý
Facebook Comments