Investície oslobodené od dane

Investičné rozhodnutie sa zakladá na racionálnych a logicky odôvodnených predpokladoch. Každý správny investor hľadá čo najvyšší čistý výnos pri akceptovateľnej miere rizika. Na istý čas sa vzdáva svojich finančných prostriedkov a na oplátku od svojej investície očakáva budúce zhodnotenie vo forme dividendy, úroku, výnosu, zisku alebo inej protihodnoty.

Dosiahnutý čistý výnos ovplyvňuje aj miera zdanenia. Príjmy väčšiny slovenských cenných papierov sú zdaňované zrážkou. Vtedy investor nemusí podniknúť žiadne ďalšie administratívne kroky – nemusí podávať daňové priznanie. Naopak príjmy zo zahraničných cenných papierov si investor musí zdaniť sám.

Nasledujúca tabuľka sprehľadňuje spôsob zdanenia najbežnejších investičných nástrojov pre drobných investorov:

Cenný papier

Faktor režimu zdanenia Daň

Spôsob zdanenia

podielové fondy

Tuzemské 19% zrážkou
Zahraničné 19% / 25%

daň. priznanie

akcie, opcie, futures, forex, ETF, CFD, dlhopisy, certifikáty

Prijaté na obchodovanie na burze, držané viac ako 1 rok nie
Neobchodované na burze alebo držané kratšie ako 1 rok 19% / 25%

daň. priznanie

Indexové fondy ETF – oslobodené od dane

Z pohľadu zdanenia je najvýhodnejšou taká investícia, ktorá je od dane oslobodená. Investovať bez daní je na Slovensku možné od roku 2016. Podmienkou takejto investície oslobodenej od zdanenia je obchodovanie s finančnými nástrojmi na regulovanom trhu – burze cenných papierov. Takáto investícia musí trvať aspoň 1 rok. Na burze je možné nakupovať rôzne investičné nástroje ako akcie, opcie, futures, forex, ETF, CFD, dlhopisy a certifikáty.

Ideálnym investičným nástrojom pre drobných investorov môžu byť indexové fondy ETF. ETF sú finančné nástroje, ktoré sú obchodované na regulovanom trhu a preto výnos z nich nepodlieha zdaneniu (Ak daný investičný nástroj máte v držbe aspoň po dobu 1 roka). Ide o nástroje kopírujúce vývoj svetových trhov.

Tieto nástroje ponúkajú dlhodobo nadštandardné zhodnotenie a z pohľadu poplatkov sú to jedny z najlacnejších foriem investovania vôbec. Indexové fondy boli preto zaradené aj do zásluhového dôchodkového systému – 2. dôchodkový pilier. ETF sa vyznačujú vysokou diverzifikáciou (rozloženie investície do veľkého množstva cenných papierov) a preto sú vhodnou voľbou sporenie na dôchodok.

Prehľad vybraných svetových indexov

Slovenské podielové fondy – zrážková daň

Ak má investor príjem, pri ktorom sa daň vyberá zrážkou, tak vtedy fyzickej osobe nevzniká povinnosť podávať daňové priznanie. Zrážková daň sa uplatňuje len na výnosy, ktorých zdroj vzniká na Slovenku (tuzemské cenné papiere).

Medzi príjmy, ktoré podliehajú zrážkovej dani patria príjmy z výnosov podielových fondov pod správou domácich správcovských spoločností. Ale do tejto oblasti patria aj úrokové výnosy zo slovenských dlhopisov alebo úroky z bankových vkladov (napríklad: terminovaný vklad, stavebné sporenie, sporiaci účet k bežnému účtu).

Zahraničné podielové fondy – daňové priznanie

Investor má povinnosť zdaniť príjmy, pokiaľ tie vznikli z predaja cenných papierov, ktoré neboli obchodované na burze. Daňová povinnosť mu vzniká aj vtedy, ak nástroje obchodované na burze predal skôr ako po 1 roku.

Daňová povinnosť vzniká investorovi pri redemácii (predaji) podielových listov zahraničných fondov. Ak z týchto investičných nástrojov investor dosiahne výnos, podľa zákona by ho mal priznať v daňovom priznaní.

(§) Daňové okienko

Ak sa bavíme o zdanení výnosu, ktorý dosiahneme z držby cenného papiera, musíme ísť viac do hĺbky a rozobrať si aký je hlavný rozdiel medzi tým, či investujeme v podielových fondoch alebo v ETF fondoch.

  • Podielový fond

Podielový fond je majetok podielnikov, nemá právnu subjektivitu, takže nič od vás nemôže odkúpiť. Podielové listy, pri ktorých požiadate o redemáciu, zaniknú a vyplatí sa vám čistá hodnota majetku pripadajúca na jeden podielový list.

V tomto prípade ide o príjem z vyplatenia cenného papiera (vrátenia). Osobitne tento príjem upravuje Zákon o dani z príjmov, a to konkrétne: §7 odsek 1 písmeno g) príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia (vrátenia).

Zisk z takejto investície v prípade slovenských podielových listov za vás automaticky zrazí a zaplatí ten, kto vám investíciu vypláca. V prípade zahraničných podielových fondov vysporiadate svoju daňovú povinnosť z dosiahnutého zisku cez daňové priznanie.

  • Indexový ETF fond

Ako sme vyššie spomínali, v klasickom podielovom fonde dochádza k spätnému vráteniu podielových listov, ktoré vyplatí podielový fond.

ETF fond (exchange traded fund) je fond, ktorý nakupujete na burze cenných papierov alebo inom regulovanom trhu. Na burze však nedochádza k vráteniu cenného papiera ale k predaju (prevodu) cenného papiera. Protistrana, ktorej ETF fond predávate nie je známa, anonymitu a vysporiadanie predaja zabezpečuje samotná burza cenných papierov.

Ak tento cenný papier vlastníte (držíte) viac ako 1 rok a až následne ho na burze predáte, dosiahnutý zisk je oslobodený od dane podľa Zákona o dani z príjmov a to konkrétne: §9 odsek 1 písmeno k) je od dane oslobodený príjem: z predaja cenných papierov podľa § 8 ods. 1 písm. e) prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu, a to po uplynutí jedného roka od ich nadobudnutia, ak doba medzi ich prijatím na regulovaný trh alebo obdobný zahraničný regulovaný trh a predajom presiahne jeden rok; od dane nie je oslobodený príjem z predaja cenných papierov, ktoré boli obchodným majetkom daňovníka, 

  • Oslobodenie príjmov z predaja cenných papierov  (ostatné príjmy do 500 €)

Ako sme vyššie spomínali v prípade podielových fondov, nedochádza k predaju podielových listov ale k ich vyplateniu (vráteniu). Preto sa oslobodenie príjmov z PREDAJA cenných papierov týka len indexových ETF fondov.

Od dane sú oslobodené príjmy z predaja cenných papierov (ak nie sú oslobodené od dane v plnom rozsahu podľa § 9 ods. 1 písm. k) zákona o dani z príjmov), ak úhrn týchto príjmov znížený o výdavok podľa § 8 ods. 5 a 7 nepresiahne v zdaňovacom období 500 eur.

Ak by  daňovník súčasne dosiahol aj príjmy z prenájmu nehnuteľnosti (§ 6 ods. 3) a príjmy z príležitostných činností (§ 8 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov), uplatní sa oslobodenie od dane zo všetkých príjmov najviac v úhrnnej výške 500 eur.

Príklady ako zdaňovať príjem z predaja cenných papierov si môžete prečítať na stránke Finančnej správy SR.

Záver

Na Slovensku je v súčasnosti možné investovať aj do nástrojov, ktoré sú oslobodené od dane. Takéto investovanie je efektívnejšie a investorom ponúka atraktívnejší čistý výnos. Vhodným investičným nástrojom pre drobných investorov, ktorý nepodlieha zdaneniu, sú napríklad indexové fondy (tzv. ETF fondy).

Investovanie v indexových fondoch patrí medzi najlacnejšie spôsoby investovania vôbec a ETF fondy sa vyznačujú širokou diverzifikáciou. Preto sú vhodné predovšetkým na dlhodobé sporenie a sporenie na dôchodok. Dnes sú indexové fondy často v ponuke dôchodkových investičných portfólií, nájdeme ich tiež v starobnom dôchodkovom sporení (2. pilier) a doplnkovom dôchodkovom sporení (3. pilier).

Facebook Comments