Investovanie do podielových fondov – časť I.

Kolektívne investovanie v podielových fondoch nie je žiaden novodobý fenomén. Najstaršie podielové fondy na svete už fungujú vyše storočie a prežili ako hlboké recesie, tak aj svetové vojny. Ak sa bojíte investovať, pretože je pre vás táto forma investovania neznámou, tak po prečítaní tejto série článkov by mal váš strach opadnúť.

Ako funguje kolektívne investovanie?

Ak investujete do podielového fondu, tak sa váš vklad zlúči s vkladmi ďalších tisícok investorov a vám je vystavený podielový list. V ňom je uvedené, akú časť, teda koľko podielov z celkového fondu vlastníte. Ak ide o podielový fond, ktorý ma aktívne riadenú správu, tak majetok všetkých investorov manažuje portfólio manažér – správcovská spoločnosť, ktorá rozhoduje o tom, aké cenné papiere fond nakúpi. Rozhodnutia manažéra fondu sú výsledkom analýz celého realizačného tímu.

Poznámka: Existujú aj exotickejšie fondy, kde rozhodnutia o nákupe a predaji konkrétnych cenných papierov do fondu robí softvér na základe naprogramovaného algoritmu. A tiež existujú pasívne spravované podielové fondy, ktoré len nakupujú aktíva tak, ako je ich zloženie vo vybranom trhovom indexe. To, do akých aktív a v akom zastúpení môže fond investovať je dané štatútom fondu.

Štatút fondu určuje parametre investovania fondu – typ alebo pomer nakúpených cenných papierov nachádzajúcich sa vo fonde. Napríklad konkrétny fond druhého dôchodkového piliera na Slovensku má štatútom dané, že hodnota cenných papierov vydaných rovnakým emitentom nesmie tvoriť viac ako 3 % čistej hodnoty majetku vo fonde a hodnota prevoditeľných cenných papierov vydaných rovnakým emitentom nesmie tvoriť viac ako 10% čistej hodnoty majetku vo fonde. V majetku vo fonde sa nesmie nachádzať viac ako 25 % hodnoty jednej emisie cenných papierov.

Týmto štatútom fondu 2. piliera je zabezpečená široká diverzifikácia (rôznorodosť aktív vo fonde). A jednoducho fond nesmie všetky prostriedky investovať iba do spriaznených firiem. Koniec koncov, investovanie v druhom pilieri podlieha zákonu a štatút fondu s ním musí korešpondovať.

Diverzifikácia majetku vo fonde

Široká diverzifikácia majetku vo fonde znamená pre investorov nižšie riziko investície. Napríklad globálny akciový fond môže investovať do tisícok akcií rôznych spoločností z rôznych kútov sveta. Ak sa hodnota akcie jednej spoločnosti prepadne, alebo akciová spoločnosť skrachuje, tak hodnota majetku vo fonde sa zníži iba o taký objem, aký predstavoval podiel celkového majetku fondu na konkrétnej akcii firmy. Pri široko diverzifikovaných fondoch tento objem majetku predstavuje iba tisícinu.

Ochrana majetku investorov?

Majetok investorov je striktne oddelený od majetku správcovskej spoločnosti. Majetok investorov je umiestnený v nezávislej banke – u depozitára. Správcovská spoločnosť má právo iba rozhodovať o tom, aké cenné papiere sa za majetok investorov nakúpia, či odpredajú. Za správu majetku správcovskej spoločnosti prináleží odmena – manažérsky poplatok.

Depozitár dohliada na realizáciu investičných pokynov, ktoré mu správcovská spoločnosť zadáva, za čo mu prináleží depozitársky poplatok. Tieto pokyny musia byť realizované v súlade so štatútom fondu.

Krach správcovskej spoločnosti – čo to spôsobí?

Ak by napríklad dôsledkom zlého hospodárenia správcovskej spoločnosti došlo ku jej krachu či konkurzu, tak národná banka určí inú správcovskú spoločnosť, ktorá bude majetok investorov spravovať. Krach správcovskej spoločnosti nemá vplyv na hodnotu majetku investorov v podielovom fonde – majetok investorov nie je konkurznou podstatou ani sa nesmie použiť na vysporiadanie záväzkov správcovskej spoločnosti.

Depozitárom majetku investorov je predsa nezainteresovaná banka, ktorá zodpovedá za majetok investorov svojou reputáciou a jej úloha je vo vykonávaní investičných pokynov správcovskej spoločnosti v súlade so štatútom fondu.

schema-investovania-v-podielovych-fondoch

hierarchická schéma investovania do podielových fondov

Ukončenie investície v podielovom fonde

Ak sa investor rozhodne z podielového fondu vystúpiť a svoju investíciu ukončiť, tak nastáva odpredaj podielových listov. Fond je povinný podielové listy od neho odkúpiť za ich aktuálnu hodnotu a prostriedky prevedie na bežný účet investora do niekoľkých dní.

Tento proces je v súčasnosti elektronicky automatizovaný a tiež je štandardom, že investor je o hodnote svojej investície informovaný prostredníctvom online rozhrania alebo dokonca mobilných aplikácií.


Ak Vás investovanie do podielových fondov nadchlo a hľadáte viac informácií, tak si prečítajte našu sériu o investovaní:

alebo si prečítajte o investícii v Amundi – Rytmus, či našom jedinečnom Profi Sporení:

Facebook Comments