Private Portfolio 4 od IAD Investments

IAD Investments vyrukovalo s ponukou pre konzervatívnych klientov, ktorí hľadajú stabilné investície alebo inú alternatívu k termínovaným vkladom, či ako náhradu za stavebné sporenie, ktoré čakajú od roku 2019 nepriaznivé zmeny.

Produkt s názvom Private Portfolio má za sebou už 3 úspešné verzie a momentálne sa na trh dostáva 4. verzia s limitovanou dobou uzatvorenia.

Investovať do Private Portfolio 4 je možné len od 15.5.2018 do 29.6.2018 a na obdobie 3 rokov (presne 1 097 dní).  IAD Investments garantuje zhodnotenie po 3 rokoch presne 1,0746 násobok vkladu. Portfólio investície je zložené zhruba s 80% dlhopisov a 20% podielových listov.

Prepočet výkonnosti Private Portfolio 4

Ako investora by vás malo primárne zaujímať, aký je čístý ročný výnos produktu, v ktorom sa investuje na obdobie 3 rokov (1097 dní = 3 roky a 2 dni). Tento výnos potom viete porovnať s podobnými riešeniami, ktoré ponúka finančný trh. Napríklad termínovanými vkladmi na 36 mesiacov.

Do Private Portfolio 4 je možné vkladať sumu minimálne 3 000 € alebo 3 000 € + násobok celého čísla sumy 1 500 €. Nasledujúca tabuľka zobrazuje stav účtu k poslednému dňu dohodnutej doby (t.j. 13.7.2021) s rôznou výškou vkladov:

Vklad:  3 000 € 4 500 € 6 000 € 7 500 € 9 000 €
Stav účtu na konci: 3 224 € 4 836 € 6 448 € 8 060 € 9 671 €
Zisk: + 224 € + 336 € + 448 € + 560 € + 671 €
Čistý výnos: 2,43 % p.a.

To, že investovanie so sebou prináša odlišné riziká ako termínované vklady znázorňuje aj reklamný leták limitovaného produktu:Private Portfolio 4 však nepatrí medzi vkladové produkty ale medzi produkty kapitálového trhu, ktoré sa vyznačujú odlišnými predpokladmi a rizikom. Porovnanie Private Portfolio 4 s termínovanými vkladmi je teda mierne pritiahnuté za uši a treba ho vnímať s rezervou.Čistý ročný výnos 2,43% je na dnešné pomery relatívne štedrá ponuka. Private Portfolio 4 teda konkuruje termínovaným vkladom s 36 mesačnou viazanosťou, kde asi momentálne najvýhodnejšia ponuka na trhu zhodnotí vklad úrokom iba 1,62% ročne (2% p.a. pred zdanením), no táto ponuka je dostupná len od jednorázového vkladu 10 000 € a viac.

Vizuál informačného letáku k časovo limitovanému produktu Private Portfolio 4 od IAD Investments

Garantovaný výnos

Garancia v prípade, že nebude dodržaná, nie je právne vymáhateľná a vo veľkej miere tak IAD Investments ručí za záväzky svojím dobrým menom a teda prísľubom, že ak investícia nedosiahne stanovený výnos, tak to IAD doplatí z vlastného vrecka.

Takto znejú obchodné podmienky produktu týkajúce sa garancie zhodnotenia (skrátený výsek):

  • Zárukou za výnosnosť preberanou v zmluve pre Private Portfolio 4 sa IAD voči klientovi zaväzuje, že hodnota portfólia dosiahne k poslednému dňu dohodnutej doby najmenej výšku garantovanej sumy.
  • Pre prípad, ak hodnota portfólia k poslednému dňu dohodnutej doby nedosahuje najmenej výšku garantovanej sumy, sa IAD zaväzuje, že z vlastného majetku poskytne klientovi plnenie zo záruky. To je IAD povinné zaplatiť klientovi do jedného mesiaca po uplynutí dohodnutej doby.
  • Ak hodnota portfólia k poslednému dňu dohodnutej doby nedosahuje výšku garantovanej sumy, tak nejde o porušenie zmluvy pre Private Portfolio 4 zo strany IAD a klientovi v dôsledku toho nemôže vzniknúť voči IAD nárok na náhradu škody.
  • Za to, že IAD preberá záruku za výnosnosť, sa klient zaväzuje, že počas dohodnutej doby bude s majetkom tvoriacim portfólio nakladať výlučne prostredníctvom IAD a nenechá si tento majetok z portfólia ani čiastočne vyplatiť, previesť a ani odovzdať; ak klient tento záväzok poruší, tak záruka za výnosnosť zaniká.

Ak ste konzervatívny investor a hľadáte riešenie s garantovaným zhodnotením, tak si Private Portfolio od IAD Investments asi obľúbite.

Ak hľadáte iné, viac výnosnejšie investície a chcete investovať dlhodobo, tak za zmienku stojí investovanie do podielových fondov alebo investovanie do fondov obchodovaných na burze – ETF.

V každom prípade ak nie ste v oblasti investovania doma, je tu pre vás vždy k dispozícii váš finančný poradca.

Facebook Comments