Finančný príspevok ako alternatíva stravných lístkov

Od 1. marca 2021 nadobudla účinnosť zmena týkajúca sa finančného príspevku na stravovanie zamestnancov. Cieľom zmeny je poskytnúť možnosť zamestnancom na výber medzi stravnými lístkami a príspevkom na stravovanie v hotovosti. Aj keď ide na prvý pohľad o jasnú voľbu, v niektorých prípadoch zistíte, že stravné lístky sú nakoniec výhodnejšie.

Finančná správa vypracovala metodický pokyn, ktorý je k dispozícii na ich stránke. Ide o rozsiahly materiál, z ktorého som sa snažil vybrať najdôležitejšie veci v tomto článku.

Zákonník práce v §152 určuje povinnosť zamestnávateľa poskytnúť zamestnancovi jedno teplé jedlo, ak odpracuje viac ako 4 hodiny. Túto povinnosť môže zabezpečiť vo vlastnom stravovacom zariadení, prostredníctvom inej právnickej alebo fyzickej osoby alebo stravnými poukážkami. Novinkou je možnosť poskytnutia finančného príspevku.

Minimálna a maximálna výška finančného príspevku

Minimálny príspevok zamestnávateľa k stravnej poukážke je rovnaký, ako výška minimálneho finančného príspevku. Odvíja sa od sumy minimálnej hodnoty stravnej poukážky, t.j. 3,83 €. Minimálnym príspevkom je 55 % z tejto sumy, t.j. 2,11 €. Toto je teda minimálna suma, ktorú musí zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi vo forme finančného príspevku, prípadne v tejto sume prispieva na nákup stravnej poukážky (zvyšok sumy do hodnoty stravného lístka sa zvyčajne strháva zo mzdy zamestnanca, prípadne sa dopláca zo sociálneho fondu).

Maximálny príspevok zamestnávateľa k stravnej poukážke v prípade, ak zamestnávateľ si ho chce celý uplatniť v daňových výdavkoch sa odvíja od hodnoty stravného, ktoré je poskytované pri pracovnej ceste v rozsahu 5-12 hodín, t.j. 5,10 €. Maximálnym príspevkom je 55 % z tejto sumy, t.j. 2,81 €. Toto je súčasne aj maximálny finančný príspevok na stravovanie uplatniteľný u zamestnávateľa v daňových výdavkoch.

Rozdiel nastáva v momente, ak zamestnávateľ chce zamestnancovi prispieť viac na stravné, ako je zákonný limit. Daňovým výdavkom bude u zamestnávateľa vždy maximálne suma 2,81 €, tak ako bolo uvedené v odseku vyššie. Ak sa zamestnávateľ rozhodne, že zamestnancovi poskytne vyšší príspevok (mimo sociálneho fondu), takéto navýšenie nebude pre zamestnávateľa daňovým výdavkom. Pri porovnaní stravného lístku a finančného príspevku môžu pre zamestnanca nastať dve situácie:

  • v prípade, ak je strava poskytnutá formou stravného lístku, nie je zvýšená hodnota poskytnutého príspevku zdaniteľným príjmom zamestnanca
  • v prípade, ak je strava poskytnutá formou finančného príspevku, zvýšená hodnota poskytnutého príspevku je zdaniteľným príjmom zamestnanca (podlieha dani aj odvodom)

TIP: V prípade, ak poskytujete zamestnancovi vyšší príspevok na stravovanie, výhodnejšie pre zamestnanca budú stravné lístky.


Vyplácanie finančného príspevku

Pri vyplácaní finančného príspevku je potrebné zohľadniť podmienky Zákonníka práce. Ten určuje, že zabezpečenie stravovania musí byť poskytnutí v reálnom čase a teda aj finančný príspevok musí byť poskytnutý v reálnom čase/vopred. Ak by bol finančný príspevok poskytnutý pozadu (napr. spolu s vyplatenou mzdou za minulý mesiac), nespĺňal by podmienku zákona o dani z príjmov na uplatnenie daňového výdavku.

Uplatnenie finančného príspevku u živnostníka alebo konateľa

Oslobodenie finančného príspevku na stravovanie na základe splnenia podmienok Zákonníka práce nie je možné uplatniť pri konateľoch alebo spoločníkoch spoločností. Tento okruh osôb nemá právo výberu, a zamestnávateľ má pre tieto osoby povinnosť zabezpečiť stravovanie buď vo vlastnej jedálni alebo v jedálni iného subjektu, alebo poskytnutím stravovacích poukážok.

Podobne sú na tom aj živnostníci. Na nich sa takisto možnosť poskytnutia finančného príspevku na stravovanie a najmä jeho uplatnenie v daňových výdavkoch nevzťahuje. Živnostník tak postupuje rovnako ako doteraz. Ak si chce uplatniť výdavky na stravné počas výkonu práce, musí ich vedieť reálne preukázať. Má teda na výber, či si nakúpi stravné lístky, alebo výdavky na stravu bude preukazovať napríklad bločkami z reštaurácií. Samozrejme aj tu platí, že musí dodržať maximálnu sumu limitovanú zákonom.

Facebook Comments