Aké zmeny čaká 2. pilier?

Druhý pilier na Slovensku čaká reforma, ktorá poteší najmä sporiteľov. Väčšina navrhovaných zmien v novele zákona o starobnom dôchodkovom sporení je totiž v ich prospech. Aké zmeny čaká druhý dôchodkový pilier?

  • (+) Povinný presun majetku sporiteľov do negarantovaných fondov

Sporitelia mladší ako 54 r, ktorí od roku 2013 v DSS so svojím majetkom neurobili žiaden aktívny úkon a majú úspory alokované v garantovaných fondoch 2. piliera, sa budú automaticky presúvať z garantovaných dlhopisových fondov do „predvolenej stratégie“, ktorú určí DSS. 95% majetku sa teda zainvestuje do akcií. Návratným listom budete mať možnosť presun odmietnuť.

  • (+) Rušia sa poplatky za vedenie účtu 2. piliera

Odplata vo výške 1% z vkladu na osobný dôchodkový účet v DSS sa už nebude ďalej platiť.

  • (+) Rušia sa poplatky za výkonnosť v indexových fondoch

Nezmyselný výkonnostný poplatok indexových fondov sa konečne zruší. Aktuálne sa účtuje vo výške 10% zo zhodnotenia. Sporitelia tak budú mať v indexových fondoch vyššie zhodnotenie.

  • (+) Po dosiahnutí dôchodkového veku sa váš majetok môže ešte 10r naďalej zhodnocovať

a to aj v investičnej stratégii, ktorú si môžete sami navoliť.

  • (+) Prvých 10r po dovŕšení dôchodkového veku bude DSS vyplácať dôchodok z 2. piliera programovým výberom

Sporiteľ dostane mesačnú rentu vo výške 1/120 z polovice nasporenej sumy na osobnom dôchodkovom účte. Zvyšné peniaze na ODÚ sa mu ďalej zhodnocujú.

Po uplynutí doby 10r si bude môcť peniaze:
– nechať vyplácať formou doživotného dôchodku zakúpeného od životnej poisťovne
– alebo peniaze nechá v DSS, síce už nebude poberať dôchodok, ale v prípade smrti sa celý majetok dedí

  • (-) Stabilizačná fáza 2. piliera začne už v 45. roku života sporiteľa

Realokácia majetku do garantovaného fondu začne už 45. rokom života sporiteľa. Každé 3 roky sa mu do garantovaného fondu presunie 12,5% z úspor. Stabilizačná fáza sa teda predĺži. Dnes je presun do garantovaných fondov nastavený na 10 rokov pred odchodom do dôchodku a je vo výške 10% ročne. Stabilizačná fáza sa tiež dnes dá znížiť na polovicu, čiže každý rok po 5%.

  • (-) Obmedzí sa možnosť jednorazového výberu nasporenej sumy z 2. piliera

Bude možné vybrať len 30 násobok mediánu minimálnej sumy doživotného dôchodku ponúkaného životnými poisťovňami.


Potrebujete pomôcť s 2. pilierom?

PORADIŤ SA O 2. PILIERI

Facebook Comments