auto-podnikanie

Ako využiť automobil v podnikaní na živnosť?

Použitie auta pri podnikaní je jednou z najdiskutovanejším tém medzi podnikateľmi. Aj preto často dochádza k nejasnostiam a nepresnému výkladu. Problémom pri správnom nastavení použitia automobilu v podnikaní však napomáha aj fakt, že samotné predpisy v zákone o dani z príjmov obsahujú veľa výnimiek a tým pádom môžu byť pre niekoho mätúce. V ďalších riadkoch sa zameriame na použitie auta živnostníka a vysvetlíme si, akým spôsobom môže živnostník uplatniť výdavky pri použití vozidla v rámci svojho podnikania.

Zaradiť alebo nezaradiť do obchodného majetku?

Toto je kľúčová otázka pre podnikateľa, ktorý chce uplatňovať výdavky súvisiace s použitím vlastného automobilu. Zaradenie automobilu do obchodného majetku podnikateľa znamená, že o ňom účtuje v účtovníctve alebo v daňovej evidencii a uplatňuje si daňové výdavky vo forme odpisov. Ide teda čisto len o účtovný úkon a zaradenie automobilu do majetku nie je nikde potrebné nahlasovať.


POZOR: Ak uplatňujete ako živnostník paušálne výdavky, nemôžete si okrem týchto výdavkov a zaplateného poistného uplatniť žiadne ďalšie výdavky t.j. ani výdavky súvisiace s automobilom.


U živnostníka teda môžu nastať dve situácie:

 1. vlastný automobil zaradí do obchodného majetku
 2. vlastný automobil nezaradí do obchodného majetku

I. Automobil zaradený do obchodného majetku

Po zaradení automobilu do obchodného majetku môže daňovník uplatňovať všetky výdavky spojené s využitím automobilu. Samozrejme musia byť splnené dve podmienky:

 • použitie automobilu musí byť na podnikateľské účely,
 • k výdavkom musí existovať nejaký doklad.

Môže si tak uplatňovať najmä nasledujúce výdavky:

 • kúpnu cenu automobilu vo forme odpisov,
 • náklady na pohonné hmoty,
 • náklady na opravy a udržiavanie,
 • zákonné a havarijné poistenie,
 • daň z motorových vozidiel.

Tu je dôležité myslieť na to, že ak sa automobil zaradený do obchodného majetku používa aj na súkromné účely, je potrebné náklady súvisiace s prevádzkou a obstaraním krátiť. Urobiť sa to dá formou paušálnych výdavkov vo výške 80 %, ak je majetok využívaný aj na súkromné účely.

A čo pohonné hmoty?

Ak je automobil zaradený v obchodnom majetku, postupuje sa podľa jednej z troch možností, akým spôsobom sa budú uplatňovať výdavky na pohonné hmoty:

 1. podľa prepočítaných cien platných v čase nákupu
 2. na základe dokladov o nákupe najviac do výšky spotreby vykázanej z prístrojov satelitného sledovania
 3. vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne.

Najčastejšie využívaným spôsobom je uplatnenie paušálu 80 %, nakoľko ide o výrazné zjednodušenie administratívy. Pri použití paušálu odpadá povinnosť viesť knihu jázd.

II. Automobil nezaradený do obchodného majetku

Základným rozdielom oproti zaradeniu do obchodného majetku je fakt, že v tomto prípade nie je možné uplatňovať žiadne výdavky v súvislosti s používaním motorového vozidla (okrem PHM). Čo sa však na prvý pohľad zdá, ako absolútna nevýhoda, môže byť nakoniec ešte lepšia možnosť. Aj keď zákon o dani z príjmov neumožňuje uznať takéto daňové výdavky, umožňuje uznať cestovné náhrady. Keďže sa bavíme o automobile, daňovníkovi vzniká možnosť uplatňovať si pri cestách mimo obvyklého miesta výkonu práce paušálnu náhradu za každý kilometer prejdenej vzdialenosti.

Podnikateľ, ktorý používa na podnikanie vlastné vozidlo, nezahrnuté do obchodného majetku si môže uplatniť nasledovné výdavky:

 1. základnú sadzbu náhrady, tzv. kilometrovné vo výške 0,183 eura za každý 1 km jazdy
 2. spotrebu pohonných látok podľa cien platných v čase ich nákupu alebo paušálne výdavky do výšky 50 % z preukázaného nákupu PHM za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne.

Živnostník si teda okrem výdavkov na tzv. kilometrovné, môže uplatniť aj výdavky na pohonné hmoty. Ak nechce viesť knihu jázd, stačí zo všetkých bločkov, ktoré má za rok nazbierané, uplatniť do daňových výdavkov 50 %.

Zhrnutie

Je jasné, že každý z uvedených spôsobov má svoje pre a proti. Najlepšie je prepočítať si na základe priemerných alebo očakávaných údajov, ktorý spôsob bude výhodnejší. Zároveň je potrebné myslieť aj na ďalšie veci, ktoré musíte pri použití automobilu riešiť (nárok na odpočet DPH, vplyv zaradenia automobilu do majetku na neskorší predaj vozidla, poskytnutie vozidla zamestnancovi a podobne).


Ak ste vlastníkom auta, tak si prečítajte si aj o doplnkových pripoisteniach k PZP v článku:  Oplatí sa naozaj najlacnejšie povinné zmluvné poistenie?

Facebook Comments