Poistenie škody spôsobenej inému z držby psa

Ak pes vyparáti nejaké huncútstvo alebo nebodaj niekoho pohryzie zodpovedný je vždy jeho majiteľ. Poškodený si môže nárokovať náhradu škody a vtedy je lepšie mať poistenú aj zodpovednosť za škodu spôsobenú inému z držby psa.

Zatiaľ ešte neexistuje samostatné poistenie takejto zodpovednosti no niektoré poisťovne už tieto riziká automaticky pokrývajú v poistení zodpovednosti za škodu, ktoré je bežnou súčasťou poistenia nehnuteľnosti a domácnosti.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú inému z držby psa

Poisťovňa / produkt Poistné podmienky (skrátené)
ČSOB poisťovňa
/ DOMOS KOMPAKT
„Pri poistení zodpovednosti fyzických osôb za škodu spôsobenú inému má poistený právo z poistenia zodpovednosti za škodu v občianskoprávnych vzťahoch, aby poisťovateľ za neho, príp. za spolu poistené osoby nahradil poškodeným uplatnené a preukázané nároky na náhradu škody, ktorá vznikla poškodenému v súvislosti s činnosťou poisteného, príp. spolu poistenej osoby alebo člena domácnosti v bežnom občianskom živote: …

  • z držby zvierat, a to: psov, mačiek, koní, kráv, oviec, kôz a prasiat, za ktoré poistený zodpovedá ako ich vlastník alebo oprávnený držiteľ. Pes musí byť evidovaný na miestnom úrade prislúchajúcom miestu, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.“
Generali poisťovňa
/ DOMINO TRIO
„Za škodu spôsobenú poisteným v rámci bežného občianskeho života sa považuje škoda spôsobená: …

  • poisteným ako vlastníkom alebo opatrovateľom domácich a drobných hospodárskych zvierat bežne chovaných v SR pre záľubu alebo pre potrebu rodiny.“
Groupama poisťovňa
/ BEZPEČNÝ DOMOV
„Ďalej sa poistenie vzťahuje na zodpovednosť za škodu v občianskoprávnych vzťahoch a poistený má právo, aby poisťovateľ za neho nahradil poškodeným uplatnené a preukázané nároky na náhradu škody, ktorá vznikla poškodenému v súvislosti s činnosťou poisteného alebo člena domácnosti v bežnom občianskom živote a to najmä: …

  • z vlastníctva zvierat – psy, mačky, ošípané, hovädzí dobytok, ovce, hydina, kozy, králiky, bažanty, jelene, norky a včely, za ktoré poistený zodpovedá ako ich chovateľ.“
UNION poisťovňa
/ UNIDOM
„Predmetom poistenia je všeobecne záväzným právnym predpisom uložená zodpovednosť poisteného za škodu, ktorá vznikla poškodenému: …

  • psom, ktorého majiteľom je poistený
  • v súvislosti s chovom domácich a iných drobných zvierat a včiel.“
UNIQA poisťovňa
/ DOMOV A ŠŤASTIE
„Za poistnú udalosť sa tiež považujú: …

  • z držby malých domácich zvierat, pričom sú poistené aj povinnosti náhrady škody opatrovníka, strážcu, prípadne inej oprávnenej osoby.
    Limit plnenia za škody spôsobené psami je 7.000€ s územnou platnosťou Európa. V rámci zodpovednosti z držby psa sú poistené povinnosti náhrady škody majiteľa, ošetrovateľa, príp., osoby oprávnenej disponovať so psom. Dojednaný limit plnenia na zodpovednosť z držby psa predstavuje maximálne plnenie poistiteľa za škody za všetkých poistených psov a všetky poistné udalosti v jednom poistnom období. Po uhryznutí psom sa hradia aj náklady za obvyklú veterinárnu prehliadku proti besnote. Poistené sú aj povinnosti náhrady škody poisteného a spolu poistených osôb z príležitostného stráženia/ opatrovania zverených psov, jazdenia na cudzích koňoch a stráženia hovädzieho dobytka, pokiaľ nebolo dojednané iné krytie tejto škody.
Wüstenrot poisťovňa
/ HODNOTA DOMOVA
„Spolu s poistením domácnosti sa dojednáva aj poistenie pre prípad zodpovednosti poisteného alebo príslušníkov domácnosti poisteného za škodu: …

  • spôsobenú psom evidovaným na obecnom úrade, ktorého majiteľom je poistený, s výnimkou bojových plemien (napr. argentínska doga, brazílska fila, rotvajler, tosa inu, rodézsky ridgeback, stredoázijský pastiersky pes, pittbulterieér, americký stafordšírsky teriér, kaukazský ovčiak, moskovský strážny pes, bandog, juhoruský ovčiak, šarplaninec, tornjak, kangal, americký buldog, boerboel).“

Zdroj: Slovenská Akadémia Poisťovníctva

Facebook Comments

Súvisiace služby