Poistkou sa nesporí!

Životné poistenie je produkt, ktorý slúži na krytie finančnej straty, ktorá nastane smrťou poisteného. Svoje dôležité postavenie má preto najmä u rodín, kde chod domácnosti je odkázaný na príjem živiteľa rodiny. Ak sa zameriame iba na finančnú stratu (nie emocionálnu), tak smrť živiteľa rodiny okrem dodatočných finančných nákladov spojených s pohrebom prináša obrovský výpadok príjmu, ktorý môže výrazne narušiť prípadne skomplikovať bežný chod rodiny. Okrem poistenia smrti, poisťovne vo svojich produktoch ponúkajú na výber viaceré pripoistenia, ktoré umožňujú preniesť riziko finančných strát na poisťovňu aj v prípade choroby, úrazu, pracovnej neschopnosti, invalidity a podobne. Dovolím si povedať, že niektoré pripoistenia majú vyššiu prioritu ako hlavné poistenie smrti.

Facebook Comments