Veľká zmena v zákone o DPH pre e-shopy od 1. júla 2021

Od 1. júla nadobúda účinnosť zmena v zákone o DPH, ktorá sa týka väčšiny e-shopov, obchodujúcich so zahraničím. Do konca júna platí, že slovenský podnikateľ – platiteľ DPH, ktorý dodáva tovar pre zákazníkov – fyzické osoby formou tzv. zásielkového predaja, musel sledovať obrat v jednotlivých krajinách, kam tovar dodával, pre účely prípadnej povinnej registrácie pre DPH v danom štáte.

Príklad: Slovenská firma predáva hračky po celej Európe. V jednotlivých krajinách sleduje obrat z predajov voči fyzickým osobám. Firma zistila, že predaje v Rakúsku presiahli sumu 35 000 € a preto bola potrebná registrácia v Rakúsku. Nakoľko v iných krajinách Európy boli predaje nižšie, firma sa nemusela zaregistrovať v žiadnej inej krajine a splatnú DPH odvádzala na Slovensku.

Zmena limitu na dodávky tovaru do zahraničia

Najväčšou zmenou, ktorá nadobúda účinnosť je zmena limitu na registráciu pre DPH v iných členských štátoch. Od 1.7.2021 sa hodnota dodaného tovaru na diaľku na území EÚ, pri ktorom dodávateľovi vzniká povinnosť zaregistrovať na účely DPH, podávať daňové priznania a platiť daň v každom členskom štáte odberateľa, stanovuje na maximálny limit 10 000 €, ktorý je kumulatívny pre všetky dodávky do iných členských štátov (t.j. nebude sa už posudzovať limit jednotlivo pre každý členský štát).

Príklad: Spoločnosť vyrába prírodnú kozmetiku – mydlá, šampóny a podobne. Svoje výrobky predáva cez internet výhradne len občanom. Ku konca mája 2021 mala spoločnosť dodávky pre občanov v nasledujúcej výške: do Rakúska boli dodané výrobky za 9 000 €, do Maďarska za 2 000 € a do Česka za 4 000 €. Ani v jednom štáte neprekročila spoločnosť limit pre zásielkový predaj určený daným členským štátom (v Rakúsku je napríklad limit 35 000 €) a preto do konca júna 2021 nevznikla povinnosť registrácie v žiadnom členskom štáte. Keďže súčet hodnoty dodaných tovarov formou zásielkového predaja do Čiech, Rakúska a Maďarska dosiahol už v máji 2021 limit 15 000 €, teda presiahol sumu 10 000 € v kalendárnom roku, spoločnosti vzniká po 01.07.2021 pred prvou dodávkou tovaru občanovi do príslušného členského štátu  povinnosť registrácie k DPH v danom členskom štáte.

Bude povinná registrácia v každom štáte EÚ?

V prípade presiahnutia obratu 10 000 € vznikne povinnosť uplatnenia DPH v každom členskom štáte. Podnikatelia budú mať na výber dve možnosti:

  • Registrácia pre DPH v každom členskom štáte, kde budú dodávať tovar na diaľku
  • Využitie zjednodušenej schémy One stop shop (tzv. OSS)

One stop shop schéma je akýmsi pokračovaním mechanizmu tzv. MOSS (Mini one stop shop). Táto schéma umožňuje podnikateľom, ktorí dodávajú tovar na diaľku nezdaniteľným osobám, aby si vybrali jedno miesto registrácie a v danom štáte podávali jedno daňové priznanie. Výhody OSS sú nasledovné:

  • Jeden štát identifikácie – spoločnosti sa nemusia registrovať v každom členskom štáte osobitne
  • Jedno daňové priznanie – spoločnosti budú podávať jedno daňové priznanie spoločne za všetky „európske“ dodania, pričom až správca dane následne rozdistribuuje časti splatnej DPH do jednotlivých krajín
  • Komunikácia s jedným správcom dane v jednom jazyku

Využitie uplatňovania OSS je pre daňové subjekty dobrovoľné. Ak niekto chce, môže sa zaregistrovať v jednotlivých štátoch, kde dodáva tovar a postupovať, tak ako tomu bolo doteraz. Ak sa však už subjekt rozhodne, že bude osobitnú úpravu OSS uplatňovať, musí ju uplatňovať už na všetky dodávky, na ktoré sa táto úprava vzťahuje.


POZOR: Ak chcete uplatňovať osobitnú úpravu hneď od začiatku, t.j. od 01.07.2021, musíte sa zaregistrovať najneskôr do 10.06.2021. 


Podávanie daňových priznaní

Zdaňovacím obdobím pri uplatnení OSS systému je kalendárny štvrťrok. Podávanie daňových priznaní tak nebude korešpondovať s klasickými termínmi na podanie DPH priznania, kontrolného alebo súhrnného výkazu. Daňovník, ktorý využíva OSS schému, je povinný podať daňové priznanie do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí kalendárneho štvrťroka, za ktorý sa podáva daňové priznanie. V tomto istom termíne je daň splatná.

Po podaní daňového priznania, budú do schránky správ a takisto na emailovú adresu uvedenú v registračnom formulári zaslané platobné inštrukcie pre vykonanie úhrady. Daň sa uhrádza jednou sumou za všetky členské štáty spotreby.

Uplatnenie OSS aj na iné druhy dodaní

Okrem predaja tovaru na diaľku je možné uplatniť OSS aj na ďalšie druhy dodaní. Nakoľko ide o pokračovanie systému MOSS, dá sa tento systém uplatniť aj na elektronicky dodávané služby pre nezdaniteľné osoby.

Po novom sa systém uplatní aj u poskytovateľov služieb, ktorí sú usadení v EÚ a poskytujú služby nezdaniteľným osobám s miestom dodania určeným v § 16 zákona o DPH v členskom štáte, v ktorom poskytovateľ nie je usadený a u prevádzkovateľov rôznych webových portálov, ktorí uľahčujú dodanie tovarov nezdaniteľným osobám.

Facebook Comments