Ako vybrať vhodný podielový fond?

Kolektívne investovanie predstavuje pre väčšinu ľudí najlepšiu alternatívu pre zhodnocovanie svojich úspor. V tomto smere prebieha už niekoľko desiatok rokov súboj medzi aktívne spravovanými podielovými fondmi a pasívnymi ETF fondmi, ako najbežnejšími formami kolektívneho investovania. V súčasnosti začína prevládať popularita ETF fondov a neustále sa objavujú titulky typu „neinvestujte do podielových fondov kvôli poplatkom“, „vymeňte podielové fondy za ETF fondy“, „podielové fondy zaostávajú za ETF fondmi, preto sa im vyhýbajte“ a podobne.

Áno, treba priznať, že väčšina podielových fondov naozaj zaostáva svojou výkonnosťou za ETF fondmi, majú vyššie poplatky a ich výnos podlieha zdaneniu. Viac ako 80 % aktívne spravovaných podielových fondov zaostáva za svojimi benchmarkmi a to aj v dlhodobom horizonte. Dobre to znázorňuje obrázok nižšie.

Zdroj: Spiva Scorecard

Aj napriek tomu by sa podielové fondy nemali zatracovať. Práve naopak, podielové fondy poskytujú viaceré výhody. Veľkou výhodou dobrých aktívne spravovaných podielových fondov je napríklad pridaná hodnota, ktorú prináša skúsený portfóliomanažér v podobe:

  • lepšieho riadenia rizika,
  • možnosti efektívnejšej diverzifikácie,
  • možnosti reagovania na trhový vývoj,
  • možnosti dosiahnutia vyššieho výnosu, ako je priemer trhu.

Všetky tieto výhody stoja za to zvážiť investovanie aj do podielových fondov, ktoré môžu tvoriť vhodný doplnok portfólia.

Nasledujúci graf dobre znázorňuje čo môžete získať, ak si dáte námahu a nájdete kvalitný podielový fond a skúseného portfóliomanažéra. Graf znázorňuje porovnanie výkonnosti indexu S&P 500 a podielového fondu Megallan od spoločnosti Fidelity, ktorý riadil v rokoch 1977 až 1990 Peter Lynch. Priemerný ročný výnos tohto fondu bol počas tejto doby 29,2 %, čo bolo 2-krát viac, ako výnos indexu S&P 500.

Treba však povedať, že nájsť takýto dobrý podielový fond a niekoho komu zveríte svoje peniaze, nie je jednoduché a vyžaduje si to veľa energie, ale určite sa oplatí tomu venovať čas a námahu. Vo výsledku totiž môžete získať kvalitné portfólio a odborníka, ktorý sa vám bude starať o zhodnocovanie a správu vašich úspor a zabezpečí vám výhodu pred pasívnymi fondmi.

Na čo sa zamerať pri výbere podielového fondu?

Investičná stratégia fondu je základ

Jeden z najdôležitejších faktorov, ktorý by ste mali pri výbere podielového fondu zvažovať, je jeho investičná stratégia. Každý podielový fond zverejňuje kľúčové informácie pre investorov, kde nájdete základné informácie o fonde a jeho stratégii, o triede aktív a regiónov, do ktorých investuje a podobne. Tieto informácie vám napovedia, či je daný fond pre vás vhodný. Podielové fondy majú rôzne stratégie a ciele. Môžu sa zameriavať na hodnotovú stratégiu, rastovú stratégiu alebo sú zamerané na znižovanie volatility portfólia. Dôležité je, aby ste si vybrali taký fond, ktorý vám pomôže dosiahnuť váš investičný cieľ a s ktorého investičnou filozofiou sa stotožňujete. Okrem stratégie je potrebné sa uistiť, že sa jej fond v priebehu rokov drží. Podielové fondy vydávajú pravidelne hodnotiace správy. Štúdiom týchto správ sa viete uistiť, či sa podielový fond pridržiava zvolenej stratégie.

„Preverte si“ manažéra fondu

Ďalším významným faktorom, ktorý by ste mali zohľadňovať je manažér fondu, ktorý ho spravuje a zostavuje portfólio. Je to práve portfóliomanažér fondu, ktorý môže priniesť najväčšiu pridanú hodnotu podielového fondu oproti pasívnemu ETF fondu. Tu je dôležité, aby ste sa pozreli hlavne na skúsenosti manažéra, na jeho investičnú filozofiu a odborné znalosti. V neposlednom rade by vám manažér mal sedieť aj osobnostne a charakterovo.

Vybrať by ste si mali takého portfóliomanažéra, ktorý má vo fonde, ktorý spravuje aj podstatnú časť svojich peňazí. To svedčí o tom, že danému fondu verí a bude pristupovať k jeho riadeniu a riziku zodpovednejšie. Dôležité je tiež, aby mal portfóliomanažér dôveru vedenia spoločnosti, pod ktorú fond spadá a aby mal odvahu a ochotu „ísť proti prúdu“ a investovať podľa svojej filozofie bez ohľadu na vonkajšie trendy investovania. Ak je totiž vašim aj jeho investičným cieľom prekonávať výnosnosť trhu, je nutné, aby vyhľadával investičné príležitosti mimo hlavnej pozornosti väčšiny investorov a fondov.

Schopný a skúsený portfóliomanažér vie aktívnou správou fondu reagovať na dianie v ekonomike a z toho ťažiť. Príkladom je Michael Burry, portfóliomanažér hedžového fondu Scion Asset Management, ktorý rozpoznal problém v ekonomike ešte pred vypuknutím veľkej hospodárskej krízy v roku 2008. Tým, že následne išiel proti trhu, dosiahol pre svojich akcionárov celkový čistý výnos takmer 500% za obdobie rokov 2000 až 2008, pričom Index S&P 500 za to isté obdobie vzrástol len o 5,2%, ako to zobrazuje obrázok nižšie.

Zdroj: Saber Capital Management

Sledujte aj vedenie a spoločnosť, pod ktorú fond patrí

Úspech fondu závisí aj od spoločnosti, pod ktorú fond patrí a jej vedenia. Dôvera voči manažérovi, ktorý fond riadi, je kľúčová pre napĺňanie jeho investičnej stratégie. Aby mohol byť portfóliomanažér úspešný, potrebujú čas, aby sa jeho stratégia premietla do konkrétnych výsledkov. Počas toho ale môže zaostávať výkonnosťou za benchmarkom, či priemerom trhu, čo má samozrejme vplyv na záujem klientov vstupovať do týchto fondov.

Ak spoločnosť často mení manažérov svojich fondov kvôli neuspokojivým výsledkov v krátkom časovom horizonte, môže to znamenať, že uprednostňuje krátkodobé úspechy a neodkláňanie sa od benchmarku pre prilákanie klientov, pred dlhodobými vyššími výnosmi, ktoré môže daný fond dosiahnuť.

Pri voľbe správcovskej spoločnosti je potrebné zohľadňovať jej veľkosť, históriu, objem spravovaného majetku a podobne. Tu je vhodné vyberať veľké globálne spoločnosti s dlhoročnou tradíciou s rozsiahlym investičným majetkom pod správou. Tým si zabezpečíte nižšie poplatky a istotu, že vaše peniaze budú investované tam, kde majú byť.

Výnosy nie sú všetko

Väčšina ľudí si pri výbere fondu ako prvé pozrie jeho historickú výkonnosť a na základe toho sa rozhoduje. Takýto prístup nemusí byť ten správny. Minulé výnosy síce toho môžu o fonde veľa napovedať, ale rozhodne by nemali byť hlavným kritériom pre výber fondu, nakoľko minulé výnosy nezaručujú podobné výsledky v budúcnosti. Často sa stáva, že fond, ktorý dosahoval podpriemernú výkonnosť v minulosti, dosahuje lepšie výsledky v budúcnosti, ako fond, ktorého historická výkonnosť bola nadpriemerná. Dôvodom môže byť zmena manažéra fondu alebo zopár náhodných dobrých obchodov, ktoré ale fond nevie opakovať aj v budúcnosti. Navyše viacerí úspešní investori a portfóliomanažéri mali obdobia, kedy ich výsledky boli podpriemerné, ale z dlhodobého hľadiska sa ich prístup ukázal ako úspešný.

Ďalším dôvodom prečo nesledovať iba historické výnosy je to, že môže ísť o fond, ktorý aplikuje hodnotový prístup investovania a hodnotové akcie majú tendenciu rásť skokovo a nie lineárne. V praxi to znamená, že akcie týchto firiem dlhšiu dobu nerastú až v určitých momentoch prudko vyskočia. Príkladom môže byť spoločnosť Apple ako zobrazuje graf nižšie.

Zdroj: Google Finance

Pozor na poplatky!

Pri podielových fondoch sú vo všeobecnosti v priemere poplatky niekoľkonásobne vyššie, ako pri ETF fondoch. Vyššie poplatky môžu byť ospravedlnené nadvýnosom, ktorý daný fond prinesie v porovnaní s ETF fondmi, prípadne aj lepším riadením rizika investície. Ale ani tak by nemali byť tieto poplatky prestrelené. Celkový poplatok za správu by nemal byť vyšší ako 2 % a výkonnostný poplatok by nemal presahovať 20 % z výnosu a mal by byť určovaný férovou metódou ako napríklad tzv. „high water mark“. Táto metóda vám zabezpečí, že vám nebude účtovný 2-krát ten istý poplatok za dosiahnutie tej istej hodnoty výkonnosti investície. Pozor si tiež treba dať na prípadný výstupný poplatok. Tomu je najlepšie sa vyhnúť úplne. Čo sa týka vstupného poplatku fondu, tiež by nemal byť veľmi vysoký.

Pomôcť môže hodnotenie fondu tzv. rating

Výber dobrého podielového fondu vám môže uľahčiť nezávislé hodnotenie. Takéto hodnotenie vypracováva napríklad spoločnosť Morningstar. Takýto rating zohľadňuje výkonnosť fondu, celkovú nákladovosť fondu, jeho zameranie, stratégiu a podobne. Príklad takéhoto hodnotenia je na obrázku nižšie.

Zdroj: Morningstar

Pozor na skryté indexové fondy

Nebezpečenstvom pri výbere fondu môže byť to, že si zvolíte podielový fond, ktorý v skutočnosti nie je aktívne spravovaný a nie je za ním  žiaden portfóliomanažér. V praxi sa môže stať, že takýto fond sa len tvári ako podielový, no v skutočnosti to je pasívny ETF fond a správcovská spoločnosť ho prezentuje ako podielový a účtuje si poplatky za jeho správu. Nemusí byť ľahké takýto fond rozoznať. Pomôcť môže porovnanie výkonnosti daného podielového fondu s jeho benchmarkom, či podobne zameranými ETF fondmi. Ak sa výkonnosť daného podielového fondu líši od jeho benchmarku len o výšku poplatkov, je tu možnosť, že tento fond je v skutočnosti pasívny. Na takéto typy fondov môžete najčastejšie naraziť v bankách.

Záver

V súčasnosti sa čoraz viac propagujú ako vhodné investičné nástroje pasívne ETF fondy, ale netreba zabúdať aj na aktívne spravované podielové fondy. Vybrať dobrý podielový fond nemusí byť jednoduché, ale keď si s tým dáte námahu, môžete nájsť skutočne dobrý fond a dobrého portfóliomanažéra, ktorý vám prinesie požadované výsledky a celá snaha sa vám v dlhodobom horizonte vyplatí. Ak si správne vyberiete, môžete mať na dlhú dobu pokoj a o vaše peniaze bude dobré postarané.

Chcete participovať na výkonnosti finančných trhov a zhodnocovať vaše úspory dlhodobo a efektívne?

Poradiť sa o investovaní

Facebook Comments