Finančný poradca – svitá na lepšie časy?

Šmejdom na finančnom trhu chystá vláda opäť škrt cez rozpočet. V lete roku 2019 by sa do platnosti mali dostať zmeny, ktoré zabránia bezhlavému predaju investičných životných poistiek. Tie boli kameňom úrazu každého nepoctivého poradenstva s cieľom vyžmýkať z nič netušiacich klientov najvyššiu províziu.

Už v tomto roku viaceré európske regulácie zvýšili kvalitu práce finančných poradcov predovšetkým po stránke odbornosti. No a nasledujúci rok bude klient podpisovať k investičnému životnému poisteniu ešte dokument navyše. V ňom bude uvedená výška provízie ako aj najpodstatnejší údaj – čiastku, ktorú klient z plateného poistného zainvestuje.

Investičné životné poistenie

Úlohou životného poistenia je preberať riziko zo vzniku poistnej udalosti od bežných ľudí na plecia poisťovne. V prípade, že dôjde k poistnej udalosti – smrť, invalidita, rakovina, práceneschopnosť, zlomenina,… poisťovňa podľa dohodnutých zmluvných podmienok vypláca peniaze klientovi. Tu sa úloha životného poistenia začína a končí.

No ešte donedávna existovali na trhu poistenia, ktoré nemuseli kryť ani jedno z vyššie spomenutých rizík. Každý rozumný človek by sa po stretnutí s takýmto finančným produktom minimálne začudoval. Platba za takéto poistenie absolútne nedávala zmysel, nakoľko poisťovňa nepreberala na seba žiadne riziko. Naopak zo zaplateného poistného sa predajcom takýchto životných poistiek vyplácali masívne odmeny. Predaj takýchto produktov bol takmer vždy spojený s bohapustým zavádzaním a nekalými obchodnými praktikami. Jednoducho sa poistný produkt v ústach bezchrbtových finančných poradcov menil na vynikajúce dôchodkové sporenie.

Toto je príklad poistnej zmluvy, ktorá paradoxne nič nepoisťuje. Platba 34 eur mesačne na večné veky bez akejkoľvek zodpovednosti na pleciach poisťovne:

zivotne_poistenie

Poistná zmluva bez pripoistení

Neskôr sa legislatíva trocha spamätala a poisťovniam na investičné životné poistenie prinútila dať aspoň minimálnu poistnú sumu pre prípad smrti. Na trhu aj dodnes existujú poistné zmluvy, kde je poistná suma na smrť nastavená napríklad na smiešnych 330 € a platba za takéto poistenie je 100 eur mesačne alebo aj kľudne viac. Poisťovne tak aspoň získali argument, že ich úloha poisťovať je splnená.

Je očividné, že poistenie s premrštenou platbou a s minimálnou poistnou sumou bolo predané ako výhodné dôchodkové sporenie, čo je uvedenie spotrebiteľov do omylu.

O tom, že takáto predajná technika poškodzuje klientov vydala metodické usmernenie aj Národná banka Slovenska v tomto znení:

„Jedným z typických príkladov je nevhodné označovanie investičného životného poistenia (ďalej len „IŽP“). Je rozporné s požiadavkou odbornej starostlivosti, ak tento poistný produkt nie je označovaný výslovne ako IŽP, ale inými názvami, z ktorých nie je možné identifikovať, o aký produkt sa jedná, prípadne dokonca môže dôjsť k zámene IŽP so sporením alebo druhým dôchodkovým pilierom, ktoré sa zakladajú na odlišných princípoch a predpokladoch. Pri názve, ale aj pri propagácii IŽP nie je prípustné prirovnávanie IŽP k sporeniu, ktoré môže vyvolávať v spotrebiteľoch napr. nesprávny dojem, že pri zrušení poistenia dostanú späť zaplatené poistné zvýšené o úrok, pričom v skutočnosti však dostanú len tzv. odkupné, resp. odkupnú hodnotu, ktoré najmä v prvých rokoch trvania IŽP býva nepomerne nižšie oproti výške uhradeného poistného a zároveň v prvých rokoch trvania zmluvného vzťahu, resp. do dosiahnutia určitej výšky hodnoty, spotrebiteľ vo väčšine prípadov nemá možnosť žiadať o spätný odkup IŽP.“

Lepšie časy?

Aj vďaka čerstvým maturantom pobehujúcim v oblekoch prahnúcim po províziách je finančné poradenstvo ako profesia zahnané na posledné priečky spoločenského statusu. Finančný poradca alebo finančný sprostredkovateľ v ľuďoch skôr evokuje špekulanta ako odborníka s niekoľkoročnou praxou a citom pre veci finančné.

Sprísnením regulácie sa špekulantom bude predávať investičné poistky oveľa ťažšie a priestor na ľahké zárobky na úkor oklamaných klientov bude čoraz užší. A v tomto duchu nové regulácie vítam s otvorenou náručou.

Facebook Comments