Mám sa obávať o investované peniaze?

Kvôli aktuálnej situácii na Ukrajine dostávame veľa správ plných obáv o investície. Väčšina našich klientov investuje do široko diverzifikovaného portfólia, ktoré obsahuje ako americké, tak aj európske či ázijské firmy. Kvôli geopolitickému konfliktu sú však dané portfólia volatilnejšie ako obvykle.

Je dôležité, aby ste si uvedomili, že investovanie je dlhodobá systematická činnosť, kedy sa vzdávate časti svojich peňazí na dlhšie obdobie. Protihodnotou za odloženú aktuálnu spotrebu je dosiahnutý budúci výnos. Výnos je spravidla tým vyšší, čím väčšie riziko podstupujete. Či už investujete do akciových ETF fondov alebo do akciových podielových fondov je dôležité uvedomiť si, že vaša investícia pozostáva z akcií tisícok rôznych firiem umiestnených na viacerých kontinentoch sveta.

ETF

Počet akciových titulov

iShares MSCI World ETF

1 500

iShares S&P 500 ETF

500

iShares Euro Stoxx 50 ETF

50

iShares Nasdaq 100 ETF

100

iShares MSCI EM Asia ETF

700

Nikdy našim klientom nesprostredkujeme úzkoprofilové investičné portfólia zamerané výlučne na jeden región či oblasť. Ak aj áno, tak je to vždy ako parciálna-doplnková časť portfólia alebo ako druhé, tretie, štvrté… investičné portfólio.

Čiže ak ste naším klientom, je vylúčené, že sa vaše portfólio skladá iba z akcií európskych firiem alebo je alokované do firiem pôsobiacich v sankcionovanom Rusku. Dokonca je naprieč vašimi investičnými portfóliami často využívaná menová diverzifikácia a to tak, že sú niektoré fondy denominované v mene EUR a iné v USD.

Historická výkonnosť našich rýdzo akciových portfólií ETF Klasik a ETF Dynamik

Je dôležité si uvedomiť, že aby ste prišli o zainvestované peniaze vo vašich portfóliách, muselo by skrachovať všetkých tých najväčších 2000+ firiem po celom svete. Čo sa nestalo ani počas oboch svetových vojen, ani počas hypotekárnej krízy či covid šoku. A je viac než pravdepodobné, že sa to nestane ani po odznení geopolitického konfliktu za našimi východnými hranicami. Na obavy naozaj neexistuje žiaden racionálny dôvod.

Má zmysel dnes investovať?

Investovanie má zmysel vždy. Dobre nastavené investičné portfólio je jediná efektívna ochrana voči inflačnému znehodnocovaniu majetku. Ak ste nás oslovili s požiadavkou o investovanie, sledovali ste tým nejaký cieľ. Napríklad ste chceli nasporiť dieťaťu štartovné do dospelosti alebo si sporíte na dôchodok,…

Pri investičnom horizonte 10+ rokov je prakticky nemožné vystihnúť 10 ročný horizont permanentného ekonomického rastu. Vždy svetové trhy ovplyvní nejaká negatívna situácia – pandémia, vojna, kríza, recesia. Naopak je prirodzené, že sa tieto udalosti v dlhom investičnom horizonte vyskytnú.

Tabuľka nižšie zobrazuje počet rokov, v ktorých nebol dosiahnutý kladný výnos na americkom akciovom trhu v sledovaných obdobiach. Referenčným ukazovateľom pre tento trh je index S&P 500.

Obdobie

Počet rokov s negatívnym zhodnotením

1930 – 1939

6

1940 – 1949

5

1950 – 1959

2
1960 – 1969

4

1970 – 1979

3
1980 – 1989

1

1990 – 1999

2
2000 – 2009

4

2010 – 2019

3

Za sledované obdobie 90 rokov je 61 rokov s kladným zhodnotením, v jednom roku bolo nulové zhodnotenie a iba v 28-ich kalendárnych rokoch bolo dosiahnuté záporné zhodnotenie. Na jeden „negatívny“ rok teda pripadá cca 2 „pozitívnych“.

Ak investujete dlhodobo a pravidelne, nemá zmysel pri vyšších výkyvoch na trhu opúšťať váš pôvodný investičný cieľ. Tiež sa neodporúčajú časté zásahy do portfólia, pretože by ste mohli vynechať práve tie najvýnosnejšie dni.

Zabudnutá tisícka – zložené úročenie

Ak by ste v roku 1928 vložili 1000 amerických dolárov do podielového fondu U.S. Pioneer Fund, za 93 rokov by sa z nich stalo 42 311 875 dolárov. Vývoj hodnoty vloženej sumy do spomínaného fondu od Pioneeru (dnes už Amundi) ako aj do iných aktív znázorňuje graf nižšie. Zhodnotenie fondu výrazne prevyšuje infláciu – tá je v grafe označená červenou čiarou.

Zdroj: Amundi.com

Do jedného z najstarších podielových fondov na svete je možné investovať aj dnes. V poradí iba piaty tím portfólio-manažérov využíva pôvodný know-how adaptovaný na novodobé investovanie. Od roku 1928 si správcovia fondu zažili už rôzne trhové situácie a nabrali skúsenosti s riadením portfólia, čo ich predurčuje k profesionálnej správe majetku investorov aj do budúcna a to najmä počas turbulentných období.


Chcete participovať na výkonnosti finančných trhov a zhodnocovať vaše úspory dlhodobo a efektívne?

PORADIŤ SA O INVESTOVANÍ

Facebook Comments