Poistenie nehnuteľnosti a vecí v domácnosti

Poistenie nehnuteľnosti by sa malo týkať každého, kto vlastní nejakú nehnuteľnosť. Dalo by sa tak predpokladať, že väčšina nehnuteľného majetku na Slovensku bude poistená. Opak je však pravdou. Na Slovensku existuje stále veľké množstvo nehnuteľností nepoistených. Pritom, vo väčšine prípadov ide o najvýznamnejší majetok, ktorý človek vo svojom živote má a jeho stratou alebo zničením sa môže ocitnúť na ulici.

Šetriť na poistení bývania sa nevypláca

Slováci šetria kde sa dá. Aj na cene poistenia svojho majetku. Pritom cena poistenia nehnuteľnosti je úplne zanedbateľná oproti riziku možnej škody. Častokrát ide naozaj o pár eur alebo desiatok eur ročne. Namiesto dôležitého poistenia sme často svedkami situácie, že človek má poistený napríklad pobyt v nemocnici (čo je vo väčšine prípadov absolútne zbytočné, najmä ak toto riziko v životnom poistení kryje duplicitne aj poistenie PN alebo pripoistenie denného odškodného pri liečení úrazu) a nemá poistené základné životné riziká, medzi ktoré patrí aj strata nehnuteľného majetku.

Príklad: Peter má byt v krajskom meste znaleckým posudkom ocenený na 80 000 €. Rozhodol sa, že si ho dá poistiť a vyhne sa tak prípadným škodám napríklad pri požiari. Cena za poistenie takejto nehnuteľnosti je 7 € mesačne. Peter tak má iba za cenu 84 € ročne poistený životne dôležitý majetok.


POZOR: Skontrolujte si poistné sumy na vašich zmluvách. Okrem samotného nepoistenia nehnuteľnosti je podpoistenie ďalším zbytočným rizikom. Problém je, že trhová cena nehnuteľnosti v čase rastie (obzvlášť v posledných rokoch). Ak máte starú poistnú zmluvu, tak je možné, že máte nehnuteľnosť poistenú na nižšiu sumu, ako je jej skutočná trhová hodnota. Poisťovne obvykle na takéto veci neupozorňujú, preto si pre istotu vaše poistenie nehnuteľnosti skontrolujte.


Poistenie budovy

Pri poistení budov ide najčastejšie o poistenie rodinného domu alebo bytu. Samostatne je možné poistiť aj garáž, chatu či dom, ktorý je ešte len vo výstavbe. Rizík, ktoré sa týkajú budov, je neúrekom. Medzi najčastejšie a zároveň najnebezpečnejšie patria určite požiare a záplavy. Všetky poisťovne na Slovensku poskytujú poistenie proti týmto rizikám.

Na druhej strane existujú aj exotickejšie riziká. Napríklad tí, ktorí vlastnia nehnuteľnosť a prenajímajú ju, by mohli mať záujem o poistenie rizika straty príjmov z nájmu. Len vybrané poisťovne vedia poistiť aj toto riziko:

Strata zisku z nájmu Allianz AXA ČSOB ERGO
áno, z poistenia  zodpovednosti za škodu nie nie áno, 150€, 300€, 500€, max 80% nájmu podľa zmluvy
Generali Groupama Komunálna poisť. Kooperativa
áno, LP max 1500€ pripoistenie, LP od  1200 € do 3600 €/škoda nie nie
Union Uniqa Wüstenrot
nie nie nie

Pozn.: LP = limit poisteniaTIP:
Pri poistení je rozumné čítať aj výklad jednotlivých pojmov. Aký je napríklad rozdiel medzi krádežou a lúpežou z pohľadu poistenia a či vôbec ste voči takémuto riziku chránený.


Poistenie domácnosti

Ďalším dôležitým poistením pri nehnuteľnostiach je poistenie domácnosti. Ide o poistenie vybavenia nehnuteľnosti. Poistné riziká sú veľmi podobné ako pri poistení budov. Patria sem napríklad:

 • požiar; dym
 • výbuch
 • rozbitie skla
 • atmosferické zrážky; spodná voda; povodeň; záplava; ťarcha snehu; úder blesku
 • krádež vlámaním alebo prekonaním prekážky; lúpež
 • sprejerstvo; vandalizmus
 • náraz vozidla
 • žemetrasenie; zosuv pôdy; zrútenie skál alebo zemín; zosuv alebo zrútenie lavín
 • víchrica alebo krupobitie; búrlivý vietor; pád stromu, lietadla, stožiaru
 • škody spôsobené uniknutou vodou z vodovodného zariadenia, akvária
 • poškodenie zateplenej fasády hmyzom, vtákmi, hlodavcami
 • a iné…

Pri dohodnutí poistnej zmluvy je hlavným kritériom tzv. všeobecná poistná suma alebo všeobecný limit. Na túto sumu je domácnosť poistená. Ak v rámci poistenia existujú nejaké výnimky, sú takisto uvedené v poistnej zmluve. Prinášame vám prehľad všeobecných limitov medzi poisťovňami na Slovensku:

Všeobecný limit Allianz AXA ČSOB ERGO
nie je nie je 10% balík ŠTANDARD a 15% balík EXTRA 100 000 €, od 100 001 – 150 000 € nutná výnimka
Generali Groupama Komunálna poisť. Kooperativa
150 000 € do 540 000 € nehnuteľnosť a domácnosť nie je nie je
Union Uniqa Wüstenrot
10% z PS na jednotlivý predmet nie je nie je

Poistenie zodpovednosti za škodu

V súvislosti s vlastníctvom nehnuteľnosti sa môžu vyskytnúť aj ďalšie riziká, ktoré hrozia nie priamo majiteľovi, ale ostatným ľudom, ktorí prídu do kontaktu s nehnuteľnosťou. Môže ísť o úplne bežné životné situácie, ako napríklad vytopenie susedov v paneláku, zhodenie kvetináča z balkóna a ďalšie. Na krytie takýchto rizík slúži poistenie zodpovednosti za škodu. Obyčajne ide o najlacnejšie z týchto troch základných druhov poistení.

Zodpovednosť za škodu je vždy vhodné mať poistenú, lebo nikdy neviete na koho v živote narazíte a čo bude v najhoršom prípade od vás vymáhať.

Všetky vyššie spomenuté poistenia môžu byť dohodnuté ako komplet poistené poisťovňou, alebo môže byť pri nich zmluvne dohodnutá spoluúčasť. Spoluúčasť znamená, že pri akejkoľvek škode znáša časť nákladov samotný poistený. Pri podpisovaní poistnej zmluvy si dobre skontrolujte, v akej výške máte dohodnutú spoluúčasť.

Poistenie nehnuteľnosti pri hypotéke

Poistenie nehnuteľnosti, na ktorú je zriadené záložné právo v prospech banky je neoddeliteľnou súčasťou čerpania hypotekárneho úveru. Banka sa týmto spôsobom istí, že v prípade poškodenia nehnuteľnosti nepríde o zabezpečenie úveru, ktorý poskytla. Poistné plnenie v prípade poistnej udalosti musí byť vinkulované v prospech banky. To znamená, že v prípade poškodenia nehnuteľnosti plynie poistné plnenie priamo banke.

K dojednanému poisteniu sa viaže povinnosť platiť mesačné poistné. Táto suma navyšuje celkovú mesačnú platbu pri splácaní hypotekárneho úveru. Práve preto je dôležité vybaviť najvýhodnejšie poistenie. Niektoré banky umožňujú klientovi zníženie úrokovej sadzby v prípade, že poistenie uzavrie prostredníctvom banky, v ktorej žiada o úver. Zvyčajne to pre klienta výhodné je, avšak nemusí tomu tak byť vždy. Vždy je dobre rozkalkulovať viacero možných alternatív a v prípade tohto typu poistenia vybrať tú najlacnejšiu.

Facebook Comments