Hypotéka pre mladých od roku 2018 – daňový bonus

Hypotéka pre mladých sa v roku 2018 zmenila. Mladým žiadateľom o hypotekárny úver sa od 1.1.2018 mení spôsob poskytovania štátnej pomoci k hypotéke. V novom roku totiž platí novela opatrení, ktoré sa negatívne dotknú žiadateľov o hypotéky so štátnym príspevkom pre mladých.

Zmeny v hypotékach pre mladých v roku 2018 

Hypotéka pre mladých bola do roku 2018 zvýhodnená formou zníženia úrokovej sadzby o 3%. Aj nedokonalosťou zákona do roku 2018 na trhu existovali banky, ktoré hypotéku pre mladých dotovali odlišným spôsobom.

Po roku 2018 sa podpora pre hypotéky pre mladých zjednotila pre všetky banky. Ak ste o hypotéku pre mladých požiadali až v roku 2018 a neskôr, úroková sadzba sa vám neznížila. Budete si môcť časť zaplatených úrokov z hypotéky pre mladých zohľadniť a započítať v daňovom priznaní. Takto sa vaša celková daňová povinnosť zníži. Štát teda hypotéky pre mladých po roku 2018 zvýhodní daňovým bonusom na zaplatené úroky.

Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky vznikne až po splnení určitých podmienok, ktoré ozrejmujú nasledujúce riadky:

Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky

  • klientovi vzniká nárok na daňový bonus na zaplatené úroky v príslušnom zdaňovacom období vypočítané z výšky poskytnutého úveru na bývanie na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie, najviac zo sumy 50 000 € na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, ktorou je byt alebo rodinný dom (aj vo výstavbe)
  • daňovým bonusom na zaplatené úroky je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac však do výšky 400 € za rok
  • nárok na daňový bonus na zaplatené úroky vzniká počas 5-tich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokoch počnúc mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie, poskytnutého na základe jednej a tej istej zmluvy o úvere na bývanie

Povinnosti klientov – daňové priznanie

Nové zmeny v uplatňovaní daňového bonusu sa predovšetkým budú týkať samotných žiadateľov. Tí musia byť proaktívny ak si štátnu podporu chcú uplatniť.

  • daňový bonus si môže uplatniť len hlavný dlžník pri podaní svojho daňového priznania alebo prostredníctvom zamestnávateľa, ktorý mu vystaví ročné zúčtovanie preddavkov dane
  • o sumu ½ zaplatených úrokov z úveru na bývanie sa znižuje daň daňovníka. Ak je daň nižšia ako je výška nároku na daňový bonus, tak klientovi správca dane zašle preplatok.

Povinnosti bánk – potvrdenie o zaplatených úrokoch

Banka bude mať povinnosť bez poplatku vystaviť potvrdenie o zaplatených úrokoch. Tento dokument bude podkladom k vyhotoveniu daňového priznania a uplatnenia si tak daňového bonusu na zaplatené úroky.

Kto môže uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky?

V prípade veku a výšky príjmu žiadateľov sa zmeny nedejú. Štátna pomoc vo forme daňového bonusu na zaplatené úroky je pre klientov vo veku od 18-35 rokov. Priemerný mesačný príjem klientov nesmie prekročiť 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v SR (podľa ŠÚSR).

Pozn.: Priemerný mesačný príjem je vypočítaný zo zdaniteľných príjmov klienta, ktoré sú súčasťou základu dane z príjmov za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzatvorená zmluva na bývanie. Priemerný mesačný príjem sa vypočíta ako 1/12 zo súčtu zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou základu dane z príjmov

Dvaja žiadatelia

Podmienku veku musia spĺňať všetci účastníci úverového vzťahu, ak chcú uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky. Ak sú žiadatelia o úver dvaja, tak jeden zo žiadateľov môže zarábať aj viac ako 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy. Príjem oboch žiadateľov sa vypočítava ako aritmetický priemer, ak ten neprekročí dvojnásobok príjmovej hranice, tak si hlavný žiadateľ môže uplatniť nárok na daňový bonus.

Čo však je zaujímavé, spoludlžníkovi nárok na daňový bonus na zaplatené úroky nevzniká a teda nemôže si tento daňový bonus uplatniť v daňovom priznaní.

Účel úveru pre uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky

Doba splatnosti úveru je aspoň 5 rokov a najviac 30 rokov. Účel úveru so štátnou podporou ostáva zachovaný ako pred rokom 2018. Môže sa jednať o úver na kúpu bytu / rodinného domu, zmenu dokončenej stavby bytu / rodinného domu, výstavbu rodinného domu, určených na bývanie.

Pozn.: Na refinančné úvery nie je možné uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky.

Nové zmeny neplatia retrospektívne

Ak ste podali žiadosť o úver pre mladých ešte v roku 2017 alebo skôr, prípadne už využívate štátnu podporu podľa starých podmienok (zníženie úrokovej sadzby o 3%), tak vás sa nové zmeny súvisiace s daňovým bonusom na zaplatené úroky netýkajú. Zmeny sa týkajú len úverov o ktoré požiadali klienti už v roku 2018.

Facebook Comments