Potvrdenie o zaplatených úrokoch pre daňový bonus

Mladým žiadateľom o hypotekárny úver sa od 1.1.2018 menil spôsob poskytovania štátnej pomoci k hypotéke:

 • Pred rokom 2018 mali mladí žiadatelia o úver benefit vo forme zníženia úrokovej sadzby o 3% (Úver so štátnym príspevkom pre mladých (ŠPM))
 • Od roku 2018 si mladí žiadatelia budú môcť uplatniť zvýhodnenú hypotéku a to formou daňového bonusu.

Kto si môže uplatniť daňový bonus k hypotéke pre mladých?

Daňový bonus si môžu mladí žiadatelia uplatniť prvý krát v roku 2019, a to prostredníctvom daňového priznania alebo ročného zúčtovania preddavkov na daň.

Parametre úveru pre získanie daňového bonusu

 • Súbeh daňového bonusu a ŠPM nie je možný – nemôžete čerpať daňový bonus na úver so ŠPM, ktorý beží podľa starých podmienok a je už so zvýhodnenou úrokovou sadzbou
 • Žiadosť o úver na bývanie podpísaná po 1.1.2018
 • Splatnosť úveru 5 – 30 rokov
 • Výška úveru s nárokom na daňový bonus max. 50.000 €
 • Daňový bonus vo výške 50% zaplatených úrokov, max. 400 € ročne
 • Nárok na uplatnenie daňového bonusu má klient počas obdobia 5 rokov od prvého čerpania úveru
 • Na jednu zmluvu o úvere na bývanie, na ktorej je klient hlavným dlžníkom. (Nárok na daňový bonus nevzniká klientovi, ktorý je spoludlžníkom na existujúcom úvere na bývanie s daňovým bonusom)
 • Na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie – byt alebo rodinný dom (aj rozostavaný)
 • Účelom úveru môže byť len: 1. nadobudnutie bytu alebo rodinného domu, 2. výstavba rodinného domu, 3. rekonštrukcia bytu alebo rodinného domu

O sumu daňového bonusu sa znižuje daň klienta, pričom ak je daň nižšia ako výška daňového bonusu, vzniká klientovi preplatok na dani a tento preplatok mu bude správcom dane vyplatený.

Max. vek žiadateľov a príjem pre získanie daňového bonusu

 • Vek 18 – 35 rokov v čase podania žiadosti – platí pre všetky pristupujúce osoby k úveru
 • Ku dňu podpisu zmluvy o úvere na bývanie musia žiadatelia o úver spĺňať podmienku príjmu do zákonom stanovenej výšky: Priemerný hrubý mesačný príjem za kalendárny rok predchádzajúci roku podpisu zmluvy o úvere nesmie prekročiť 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR zistenej ŠÚSR za kalendárny rok predchádzajúci roku podpisu zmluvy o úvere
 • Poznámka: Priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca hospodárstva SR v roku 2017 dosiahla 954 €. Hraničný príjem na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky je 1240 €. (V prípade viacerých spolužiadateľov sa hranica príjmovosti vypočíta ako: Hraničný príjem x Počet žiadateľov)

Ako požiadať o potvrdenie o výške zaplatených úrokov?

Banka splnenie tejto podmienky nesleduje, zodpovednosť za uplatnenie daňového bonusu je výlučne na klientovi. Potvrdenie o zaplatených úrokoch niektoré banky vygenerujú svojim klientom v Internetbankingu automaticky a klient si len toto potvrdenie z IB stiahne, alebo mu toto potvrdenie zašlú automaticky poštou. Iné banky zase toto potvrdenie zašlú klientovi iba na jeho žiadosť.

Potvrdenie o výške zaplatených úrokoch pre potreby získania DB 
Banka  Žiadosť Spôsob doručenia potvrdenia
BKS Bank nutné požiadať Poštou
ČSOB nutné požiadať Osobne na pobočke / Poštou
(podľa požiadavky klienta v žiadosti)
mBank nutné požiadať Poštou
Oberbank nutné požiadať Osobne na pobočke
OTP Banka nutné požiadať Osobne na pobočke / Poštou
(podľa požiadavky klienta v žiadosti)
Poštová banka vystavený automaticky Poštou
Prima banka vystavený automaticky Vygenerované automaticky v IB
(Klientom bez IB zaslané poštou)
Slovenská Sporiteľňa vystavený automaticky Poštou
Tatra banka nutné požiadať Osobne na pobočke
UniCredit Bank vystavený automaticky Osobne na pobočke / Poštou
(podľa nastavenia doručovania výpisov k účtu)
VÚB vystavený automaticky Vygenerované automaticky v IB
(Klientom bez IB zaslané poštou)

Potvrdenie o výške zaplatených úrokov vystaví klientovi banka bezplatne a to v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa podania žiadosti.

Potvrdenie o zaplatených úrokoch si môžu mladí žiadatelia uplatniť prostredníctvom daňového priznania ako daňový bonus.

Facebook Comments