Prehľad zmien v 2. pilieri od roku 2023

Dňa 8.11.2022 bola schválená novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorá mení pravidlá sporenia v druhom pilieri. Druhý pilier po dvoch desaťročiach čakajú vcelku zásadné zmeny, účinnosť zmien je prehľadne rozpísaná v nasledujúcich odstavcoch, ktoré sú v chronologickom poradí:

Zmeny v 2. pilieri platné od 1.1.2023

  • (+) Garancie v dlhopisových fondoch

Ak sporiteľ požiada o dôchodok z druhého piliera, dôchodková správcovská spoločnosť skontroluje, či jeho aktuálny majetok je vyšší ako príspevky, ktoré do garantovaného dôchodkového fondu poslal. Ak aktuálny majetok sporiteľa pred odchodom dôchodku nie je vyšší ako jeho príspevky, rozdiel doplatí DSS zo svojho majetku.

  • (+) Zmena poplatkov

Ruší sa poplatok za vedenie účtu, ktorý v súčasnosti predstavuje 1% z každého nového príspevku. Vo všetkých fondoch sa zruší poplatok za zhodnotenie. Poplatok za správu sa zvýši z aktuálnych 0,3 % p.a. na 0,45 % p.a., od roku 2023 bude klesať počas dvoch rokov na cieľový stav 0,4 % p.a.

  • (-) Zníženie príspevkov do druhého piliera

V rokoch 2023 až 2024 bude výška príspevku do druhého piliera 5,5 % hrubej mzdy, v rokoch 2025 až 2026 bude 5,75 % a až v roku 2027 cieľových 6 %.

Zmeny v 2. pilieri platné od 1.5.2023

  • (+) Začne platiť Predvolená investičná stratégia (PIS)

Do veku sporiteľa 50 rokov by mali byť všetky úspory na jeho osobného dôchodkového účtu v indexovom fonde. Potom sa pomerné zastúpenie indexového fondu znižuje o štyri percentá ročne a majetok sa automaticky presúva do garantovaného dlhopisového fondu.

Sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii bude automaticky každý nový sporiteľ a súčasní sporitelia do veku 54 rokov, ktorí od presunu do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu v roku 2013 nespravili žiadne vlastné aktívne rozhodnutie o svojich dôchodkových úsporách.

Všetci ostatní sporitelia budú mať možnosť dobrovoľne vstúpiť do predvolenej investičnej stratégie na základe uváženia.

Každý sporiteľ dostane možnosť vyviazať sa z predvolenej investičnej stratégie a znova do nej vstúpiť. V predvolenej investičnej stratégii je povinný indexový fond.

Čo je to Predvolená investičná stratégia (PIS)?

PIS je investičná stratégia určená zákonom o starobnom dôchodkovom sporení, podľa ktorej si ľudia do 50. roku životabudú svoj majetok sporiť výlučne v indexovom negarantovanom fonde. Indexový negarantovaný fond je dlhodobo výnosnejší ako dlhopisový garantovaný fond, a PIS by preto mal sporiteľom priniesť vyšší dôchodok.

Indexový negarantovaný fond však nesie vyššie riziko, preto bude majetok sporiteľa postupne presúvaný z indexového negarantovaného fondu do dlhopisového garantovaného fondu tak, že každý rok počnúc 50. rokom života sporiteľa sa majetok v dlhopisovom garantovanom fonde zvýši približne o 4%, a to až do začatia poberania starobného dôchodku.

Dovŕšením dôchodkového veku tak bude mať sporiteľ približne polovicu majetku v dlhopisovom garantovanom fonde. Majetok sporiteľa tak zostane zainvestovaný v dôchodkových fondoch aj počas prvej fázy poberania dôchodku, tzv. programového výberu. Vďaka tomu sa zvýši budúci dôchodok sporiteľov.

Pozn: 1 Ide o tzv. Ustanovený vek. V roku 2023 je ustanovený na 50 rokov. Následne sa zvyšuje o jeden rok od 1. januára kalendárneho roka, v ktorom je prvýkrát dovŕšený dôchodkový vek neznížený za výchovu dieťaťa podľa osobitného predpisu, ktorý je po zaokrúhlení na celé roky nadol vyšší ako predchádzajúci najvyšší dovŕšený dôchodkový vek neznížený za výchovu dieťaťa.

  • (+) Začiatok presunov

Proces je dlhodobý a bude trvať v základnom režime do konca roku 2025. DSS však môže požiadať o predĺženie do konca roku 2027. V tejto fáze je najdôležitejšia komunikácia so sporiteľmi, aby bolo jasné, čo sa bude diať, aké majú možnosti a aký vplyv môžu mať ich rozhodnutia na budúce dôchodky.

Principiálne ide o presuny takzvaných spiacich sporiteľov, čiže tých, ktorí po presune do dlhopisových fondov v roku 2013 neurobili žiadne rozhodnutie o svojich úsporách. Ak je sporiteľ vo veku 54 rokov a viac, budú sa presúvať iba jeho povinné príspevky. Ak je však sporiteľ mladší ako 54 rokov, presúvajú sa jeho úspory aj príspevky.

Druhou skupinou sú sporitelia, ktorí majú svoje úspory rozložené na základe vlastného rozhodnutia – to sú takí, ktorí sa pri akcii návratka v roku 2013 vyviazali z presunu do garantovaného fondu, alebo zmenili fond či DSS po zákonnom presune v roku 2013 alebo do druhého piliera vstúpili po roku 2013. Táto skupina do automatického presunu zahrnutá nie je, ale môže sa aktívnym rozhodnutím k tomuto presunu pripojiť.

Ak chcú sporitelia niečo iné, ako im určil zákon predvolenou investičnou stratégiou, musia sa aktívne rozhodnúť a oznámiť to svojej DSS.

  • (+) Začne platiť automatický vstup do 2. piliera

Do druhého piliera automaticky vstupuje každý, kto vstupuje na trh práce od 1. mája 2023. Účasť v druhom pilieri nebude povinná, sporiteľ bude mať možnosť do dvoch rokov od vstupu z druhého piliera vystúpiť. Ak si novovstupujúci sporiteľ do šiestich mesiacov nevyberie DSS, následne mu ju priradí Sociálna poisťovňa.

Novelizácia zvýšila vekovú hranicu pre vstup do druhého piliera, vstup je možný do veku 40 rokov.

Takže počínajúc májom 2023 budú môcť do druhého piliera vstúpiť aj pracujúci vo veku 36 až 40 rokov.

Zmeny v 2. pilieri platné od 1.1. 2024

  • (!) Možnosti vyplatenia dôchodkov

Hlavné zmeny sa budú týkať programového výberu a potenciálneho zdanenia jednorazového výberu.

Od roku 2024 si sporiteľ po splnení podmienok referenčnej sumy pre dôchodok bude môcť vybrať polovicu svojich úspor v druhom pilieri zrýchleným spôsobom. Druhá polovica bude určená na anuitu, ktorú si zakúpi po ukončení obdobia programového výberu. Ak by sporiteľ medzitým zomrel, úspory sú súčasťou dedičského konania.


Zdroj: Tlačová správa ADSS

Lepšie je sporiť na dôchodok sám a nespoliehať sa na štát

Zásahy politikov do dôchodkového systému môžu byť aj nečakané a neohlásené ako to bolo v tomto prípade. Najlepšie urobíte, ak sa nebudete spoliehať výlučne na politikov ale budete si sporiť individuálne aj sami a to mimo štátnu Sociálnu poisťovňu a súkromnú DSS.

Napríklad daňovo zvýhodnené Profi Sporenie ETF, je investičné sporenie, ktoré funguje na podobnom princípe ako indexové fondy 2. piliera avšak s výnimkou toho, že štát nemá žiaden dosah na nasporený majetok v ňom.

Chcem sporenie na dôchodok

Facebook Comments

Súvisiace články


Súvisiace služby