500 € už pravdepodobne nebude oslobodeným príjmom

Vo vláde sa v decembri bude hlasovať o vládnom návrhu úpravy najdôležitejšieho daňového zákona – zákona o dani z príjmov. Vládny návrh obsahuje viacero zmien. Jednou z nich je aj plánované zrušenie 500 eurového oslobodenia pri príležitostných príjmoch fyzických osôb. Aj keď sa ešte jedná len o návrh zákona, nepredpokladajú sa už žiadne výrazné zmeny. Návrh zákona tak s veľkou pravdepodobnosťou prejde a tým pádom sa fyzické osoby vykonávajúce príležitostné činnosti musia pripraviť na zdanenie.

Príjmy, ktorých sa zrušenie 500 eurového oslobodenia týka

Aktuálne stále platí, že oslobodenie do výšky 500 € za rok sa týka fyzických osôb, ktoré vykonávajú príležitostnú činnosť. Ide najčastejšie o činnosti na základe nasledovných typov zmlúv:

  • mandátne zmluvy,
  • zmluvy o dielo,
  • príkazné zmluvy,
  • iné zmluvy podľa Občianskeho zákonníka.

Príjmy, ktoré sú príležitostného charakteru a sú vyplácané fyzickej osoby, sa zdaňujú podľa § 8 zákona o dani z príjmov ako ostatné príjmy. Zákon umožňuje uplatniť oslobodenie pri tomto type príjmov do výšky 500 € ročne.


Príklad: Fyzická osoba sa dohodla so spoločnosťou na vyhotovení návrhu dizajnu kancelárie. Dohodli sa na jednorazovej odmene vo výške 400 €. Uzavreli zmluvu o dielo. Fyzická osoba nemala okrem príjmu zo zamestnania počas roka iné príjmy. Príjem vo výške 400 € nemusí vôbec uvádzať v daňovom priznaní, nakoľko neprekročila zákonom stanovenú hranicu na oslobodenie.


Vyplácanie takýchto príjmov je výhodné pre obe strany. Pre vyplácajúcu spoločnosť ide o daňový výdavok (pokiaľ súvisí s podnikaním) a pre fyzickú osobu ide o oslobodený príjem. Vláda však navrhuje tento bonus pre fyzické osoby zrušiť.

Na jednej strane náklad, na druhej zdaniteľný príjem

Ak pôjde o daňový výdavok pre firmu, nebude sa môcť uplatniť oslobodenie od dani z príjmu fyzickej osoby. Takýmto spôsobom chcú poslanci zrušiť možnosť oslobodenia. Samotné oslobodenie tak teoreticky zrušené nebude, ale prakticky sa už vôbec nebude využívať. Pre firmy by to už nebolo zaujímavé, nakoľko by si danú odmenu nemohli zaradiť do daňových výdavkov.

Vládne znenie úpravy zákona:

Za príjem z príležitostnej činnosti podľa tohto ustanovenia sa nepovažuje príjem dosahovaný z činnosti vykonávanej na základe zmluvného vzťahu, ak vyplácajúci daňovník, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou s príjmami podľa § 6, môže znížiť základ dane podľa § 17 až 29 o odmenu vyplatenú na základe dokladu spĺňajúceho náležitosti účtovného dokladu.


Príklad uplatnenia oslobodenia po novom: Fyzická osoba sa dohodla so spoločnosťou na vyhotovení návrhu dizajnu kancelárie. Dohodli sa na jednorazovej odmene vo výške 400 €. Uvedená dohoda nie je zachytená na žiadnom účtovnom doklade. Fyzická osoba má právo v tomto prípade uplatniť oslobodenie. Spoločnosť, ktorá vypláca príjem si nezníži základ dane o vyplatenú sumu a okrem toho porušuje zákon o účtovníctve, ktorý hovorí, že účtovná jednotka je povinná účtovať o všetkých skutočnostiach, ktoré sa odohrajú v priebehu účtovného obdobia.


Ak vládny návrh zákona prejde do platnosti, oslobodenie 500 € pre fyzické osoby končí. Je to jeden z ďalších „veľmi príjemných“ krokov, ktorým sa do štátneho rozpočtu dostanú nejaké peniaze navyše. Len či by nebolo lepšie zdaňovať radšej tých bohatších alebo ešte lepšie, prestať rozkrádať získané peniaze od nás všetkých.

Facebook Comments