Hypotéka pre mladých od roku 2024 – daňový bonus

Štát predstavil pomoc k hypotékam pre mladých, ktorá nadobudne účinnosť od 1.1.2024. Pôvodný daňový bonus na hypotéky pre mladých z roku 2018, (ktorý platí do 31.12.2023) sa upravil a mladým dlžníkom prináša viaceré výhody ale aj nevýhody:

  • (+) Podľa starých pravidiel mohol žiadateľ hypotéky pre mladých dostať pomoc od štátu na hypotéku len do maximálnej výšky 50 000 eur. Od 1.1.2024 sa táto hranica ruší a bude neobmedzená.
  • (+) Podľa starých pravidiel bol maximálny príjem žiadateľa určený ako 1,3 násobok priemernej mzdy. Od 1.1.2024 sa táto maximálna hranica zvyšuje na 1,6 násobok priemernej mzdy.
  • (+) Podľa starých pravidiel mal žiadateľ o hypotéku pre mladých nárok na pomoc vo výške 50% zo zaplatených úrokov, max. do výšky 400 € ročne. Od 1.1. 2024 sa tento limit zvyšuje na max. 1 200 eur ročne.
  • (-) Nehnuteľnosť musí slúžiť na bývanie (refinančné úvery do tejto pomoci nespadajú) a podľa nových pravidiel od 1.1.2024 sa táto nehnuteľnosť nesmie prenajímať.

V konečnom dôsledku sa daňový bonus na hypotéku pre mladých od roku 2024 dostane širšiemu spektru žiadateľov a navýši sa tiež aj objem pomoci.

Daňový bonus na hypotéky pre mladých v praxi

Príklad: Jano s manželkou spĺňajú všetky potrebné podmienky na získanie hypotéky s daňovým bonusom pre mladých. V akej výške bude ich priemerný mesačný daňový bonus, ak si vezmú hypotéku v rôznej výške 25 tis. €, 50 tis. €,… na 30 rokov s úrokovou sadzbou 5% p.a.?

Objem úveru Mesačná splátka
(z toho úrok
*)
Daňový bonus
mesačne
**
25 000 €  134,21 € (100,16 €*)  50,08 €**
50 000 €  268,41 € (200,32 €*)  100,00 €**
100 000 €  536,82 € (400,63 €*)  100,00 €**
150 000 €  805,23 € (600,95 €*)  100,00 €**
200 000 € 1 073,64 € (801,27 €*)  100,00 €**

predstavuje úrok, ktorý je súčasťou anuitnej mesačnej splátky úveru a je počítaný ako aritmetický priemer počas prvých 5 rokov trvania úveru
** predstavuje mesačný daňový bonus a je počítaný ako aritmetický priemer celkového daňového bonusu počas prvých 5 rokov trvania úveru


Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky od 2024

Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky vznikne až po splnení určitých podmienok, ktoré ozrejmujú nasledujúce riadky:

  • klientovi vzniká nárok na daňový bonus na zaplatené úroky v príslušnom zdaňovacom období vypočítané z výšky poskytnutého úveru na bývanie na základe 1 zmluvy o úvere na bývanie a to na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, ktorou je byt alebo rodinný dom (aj vo výstavbe)
  • daňovým bonusom na zaplatené úroky je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac však do výšky 1200 € za rok
  • nárok na daňový bonus na zaplatené úroky vzniká počas 5-tich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokoch počnúc mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie, poskytnutého na základe jednej a tej istej zmluvy o úvere na bývanie

Povinnosti klientov – daňové priznanie

Nové zmeny v uplatňovaní daňového bonusu sa predovšetkým budú týkať samotných žiadateľov. Tí musia byť proaktívny ak si štátnu podporu chcú uplatniť.

  • daňový bonus si môže uplatniť len hlavný dlžník pri podaní svojho daňového priznania alebo prostredníctvom zamestnávateľa, ktorý mu vystaví ročné zúčtovanie preddavkov dane
  • o sumu 50 % zo zaplatených úrokov z úveru na bývanie sa znižuje daň daňovníka. Ak je daň nižšia ako je výška nároku na daňový bonus, tak klientovi správca dane zašle preplatok.

Povinnosti bánk – potvrdenie o zaplatených úrokoch

Banka bude mať povinnosť bez poplatku vystaviť potvrdenie o zaplatených úrokoch. Tento dokument bude podkladom k vyhotoveniu daňového priznania a uplatnenia si tak daňového bonusu na zaplatené úroky.

Kto môže uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky?

V prípade veku a výšky príjmu žiadateľov sa zmeny nedejú. Štátna pomoc vo forme daňového bonusu na zaplatené úroky je pre klientov vo veku od 18-35 rokov. Priemerný mesačný príjem klientov nesmie prekročiť 1,6 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v SR (podľa ŠÚSR).

Pozn.: Priemerný mesačný príjem je vypočítaný zo zdaniteľných príjmov klienta, ktoré sú súčasťou základu dane z príjmov za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzatvorená zmluva na bývanie. Priemerný mesačný príjem sa vypočíta ako 1/12 zo súčtu zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou základu dane z príjmov

Dvaja žiadatelia

Podmienku veku musia spĺňať všetci účastníci úverového vzťahu, ak chcú uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky. Ak sú žiadatelia o úver dvaja, tak jeden zo žiadateľov môže zarábať aj viac ako 1,6 násobok priemernej mesačnej mzdy. Príjem oboch žiadateľov sa vypočítava ako aritmetický priemer, ak ten neprekročí dvojnásobok príjmovej hranice, tak si hlavný žiadateľ môže uplatniť nárok na daňový bonus.

Čo však je zaujímavé, spoludlžníkovi nárok na daňový bonus na zaplatené úroky nevzniká a teda nemôže si tento daňový bonus uplatniť v daňovom priznaní.

Účel úveru pre uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky

Doba splatnosti úveru je aspoň 5 rokov a najviac 30 rokov. Účel úveru so štátnou podporou ostáva zachovaný ako pred rokom 2024. Môže sa jednať o úver na kúpu bytu / rodinného domu, zmenu dokončenej stavby bytu / rodinného domu, výstavbu rodinného domu, určených na bývanie. Dôležitá zmena je, že sa daná nehnuteľnosť nesmie prenajímať.

Pozn.: Na refinančné úvery nie je možné uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky. Ak vám pomoc priznajú, no po rokoch úver refinancujete, daňový bonus na zaplatené úroky vám zaniká. Takto to bolo nastavené aj podľa starých pravidiel z roku 2018.

Potrebujete poradiť s hypotékou? Kontaktujte nás, služby poskytujeme na celom Slovensku.

POTREBUJEM PORADIŤ

Facebook Comments