Konečný užívateľ výhod s.r.o.

Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra je ďalšou povinnosťou, ktorá sa týka prevažnej väčšiny spoločností s ručením obmedzeným (s.r.o.). Spoločnosti sú povinné nahlásiť konečného užívateľa výhod do 31.12.2019 v opačnom prípade im hrozí pokuta.


V prípade, že ešte nemáte túto povinnosť splnenú, napíšte nám a všetko vybavíme za vás. Viac informácií o tom, kto je konečným užívateľom výhod a o samotnom zápise do registra sa dozviete v našom článku nižšie.


Kto patrí medzi konečných užívateľov výhod?

A) Právnická osoba, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, tak vtedy je konečným držiteľom výhod osoba, ktorá:

 • má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
 • má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
 • ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
 • má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

B) Fyzická osoba (podnikateľ), ktorý má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby alebo z inej jej činnosti.

C) Združenie majetku – fyzická osoba, ktorá:

 • je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku,
 • má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,
 • je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,
 • je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určení budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určení budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.

Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené vyššie, konečnými užívateľmi výhod v tomto prípade sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu. Za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Zápis konečného užívateľa výhod do Obchodného Registra

Možnosť zápisu konečného užívateľa výhod do obchodného registra (OR)  je od 01.11.2018. To znamená, že novozaložené spoločnosti sú povinné spolu s návrhom na zápis do OR predkladať aj návrh na identifikáciu konečného užívateľa výhod. Povinnosť podania návrhu na zápis konečného užívateľa výhod do OR je pri právnických osobách do 31.12.2019.

Povinný zápis konečného užívateľa výhod do OR neplatí pre právnické osoby, ktoré sú:

 • Subjektom verejnej správy
 • Emitentom cenným papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu
 • Subjektom zapísaným v Registri partnerov verejného sektora

Údaje o konečnom užívateľovi výhod v Obchodnom registri

Údaje, zapísané do OR o konečných užívateľoch výhod nie sú verejne prístupné. Prístup k údajom majú len vybrané subjekty akými sú: finančná polícia, súdy, daňové úrady, … .

Do OR sa zapíšu údaje v nasledovnom rozsahu:

 • Meno a priezvisko
 • Rodné číslo (dátum narodenia-v prípade že rodné číslo nebolo pridelené)
 • Adresa trvalého alebo iného pobytu
 • Štátna príslušnosť
 • Druh a číslo dokladu totožnosti
 • Údaje, ktoré odôvodňujú postavenie konečného užívateľa výhod

V prípade novozaloženej spoločnosti je potrebné, aby boli údaje konečných užívateľov výhod oznámené OR už pri zápise spoločnosti do OR. Pre zachovanie skutočného stavu je potrebné všetky údaje priebežne aktualizovať.

 (!) Poplatky a sankcie pri nedodržaní povinnosti

Pri podaní návrhu na zápis konečného užívateľa výhod do OR sa neplatí súdny poplatok.

V prípade, že právnická osoba nepodá návrh na zápis konečného užívateľa výhod do OR do 31.12.2019, tak sa môže sankcia vyšplhať až do výšky 3 310€.

Facebook Comments