Korporátne dlhopisy – správna voľba na investovanie?

Finančný trh ponúka širokú paletu rôznych inštrumentov, ktoré môžu zakotviť aj vo vašom investičnom portfóliu. Korporátne dlhopisy, nech sú akokoľvek prezentované, nesú so sebou viacero rizík, ktoré pri iných finančných aktívach nehrozia.

Dlhopis – cenný papier

Definíciu toho, čo je dlhopis, si viete vygoogliť svojpomocne aj sami. V krátkosti je potrebné porozumieť, že sa jedná o dlhový cenný papier, ktorý vydáva inštitúcia, ktorá chce zafinancovať svoje potreby na dlh. Investíciou do dlhopisu sa investor vzdáva časti svojho majetku s prísľubom, že mu tieto prostriedky budú vrátené aj s odmenou – kupónom. Kupón z držby dlhopisu je vyplácaný investorovi pravidelne alebo nemusí byť vyplácaný vôbec, avšak nominálna hodnota, ktorú investor na konci investície dostane späť, je vyššia ako počiatočný vklad.

Kto môže vydávať dlhopis?

  • Štátne dlhopisy – emitentom dlhopisu je vláda
  • Pokladničné poukážky – emitentom je centrálna banka, zároveň platí, že doba splatnosti pokladničných poukážok je menej ako 1 rok a pokladničné poukážky nie sú nástrojmi kapitálového trhu a nie sú obchodované na burze
  • Komunálne dlhopisy – emitentom je obec, ktorá môže takýmto spôsobom financovať projekty (napr. výstavba infraštruktúry)
  • Zamestnanecké dlhopisy – emitentom je firma, ktorá ponúka cenné papiere iba pre vlastných zamestnancov
  • Korporátne dlhopisy – emitentom je podnik, ktorý svoje podnikateľské ciele financuje predajom dlhopisov. Tie môže ponúkať iba inštitucionálnym investorom, ale aj širokej verejnosti – retailu.

Riziká korporátnych dlhopisov?

Popri bežných rizikách, ktoré sa spájajú aj s investovaním do iných cenných papierov, ako napríklad úrokové riziko (riziko kolísania hodnoty investície) a menové riziko (zmena kurzu meny, v ktorej je dlhopis denominovaný) je korporátny dlhopis špecifický.

Okrem bežných rizík je investovanie do korporátneho dlhopisu spojené aj s rizikom platobnej schopnosti emitenta (kreditné riziko). To znamená, že investor nákupom dlhopisu podstupuje riziko, že emitent v budúcnosti nebude schopný svoj záväzok riadne a včas splatiť. S korporátnymi dlhopismi je späté vyššie riziko ich nesplatenia a preto ponúkajú vyšší výnos.

Problém predaja dlhopisov pre retail

Dlhopis ako investičný nástroj nemusí byť kvôli vyššiemu riziku automaticky zlý. Otázka je, do akej miery fungovanie dlhopisov ovláda aj samotný sprostredkovateľ investície. Nie je tajomstvom, že sa dlhopisy pre laickú verejnosť predávajú ako „tutovka“ s istým zhodnotením bez žiadnej miery rizika. Takýto predaj hraničí s bohapustým zavádzaním neodbornej verejnosti.

Korporátne dlhopisy sú často obchodníkmi mylne prezentované a prirovnávané k termínovaným vkladom alebo iným bezrizikovým investíciám, čo samozrejme nie je pravda. Pri kúpe akéhokoľvek cenného papiera, korporátneho dlhopisu tobôž, je nesmierne dôležité poznať finančný stav emitenta.

Dôležité je poznať odvetvie, v ktorom firma vydávajúca dlhopis pôsobí, stav jej majetku, schopnosť firmy splácať svoje záväzky. Ideálne je nahliadnuť na audítorom overený výkaz ziskov a strát, súvahu, účtovnú závierku firmy aspoň za posledné roky.

V praxi sa stáva, že firma, ktorá emituje dlhopisy v obrovskej nominálnej hodnote (milióny eur) má minimálne základné imanie (tisícky eur) a krátku dobu pôsobnosti. Varovným signálom je aj fakt, že táto spoločnosť pre financovanie svojich potrieb neosloví žiadnych inštitucionálnych investorov. Ak sa na investovanie pozriete z komplexného hľadiska, napadne vám otázka: „Prečo by ste korporátny dlhopis firmy mali kúpiť práve vy, ak nezaujal ani jedného veľkého hráča?“

Odporúčanie

V prípade korporátnych dlhopisov vyberajte obozretne, pýtajte si maximum možných informácií o „finančnom zdraví“ emitenta a rozhodne nepodceňujte riziko defraudu. Nie je výnimkou, že dlhopisy „no name“ firiem emituje často známa banka, ktorá však v tomto procese realizuje len administratívne úkony a neznáša žiadne riziká z neschopnosti emitenta svoj záväzok z emisie včas a riadne splácať. Žiaľ laického investora vie práve známa značka banky ľahko zmiasť a evokuje v ňom pocit bezpečnosti investovaných prostriedkov.

V prípade investovania do korporátneho dlhopisu vsádzate na jedného koňa, ak ten sklame, môžete prísť aj o samotný vklad. Čo sa v prípade investovania do podielových fondov, ktoré sú široko diverzifikované, nemôže nikdy stať!

Preto do korporátnych dlhopisov neinvestujte podstatnú časť svojich úspor a už vôbec nie všetky úspory!

Facebook Comments