Priemerný vek sporiteľa v 2. pilieri je až 40 rokov!

Dôchodkové správcovské spoločnosti spravovali ku koncu roka 2018 majetok v objeme viac ako 8,059 miliardy eur a počet sporiteľov v druhom pilieri dosiahol 1 497 904.

2. je pilier každým rokom atraktívnejší

V roku 2018 vstúpilo do druhého piliera 65 597 ľudí, čo je o 13 336 klientov vyšší prírastok v porovnaní s rokom 2017 a predstavuje to takmer dvojnásobok novovstúpených sporiteľov v roku 2016. Vstup do druhého piliera je dobrovoľný, môžu doň vstúpiť osoby mladšie ako 35 rokov, následne však sporiteľ už svoje rozhodnutie nemôže zmeniť a účasť je povinná. Mladí by mali včas a najmä dôkladne zvážiť, kedy „naskočiť na dôchodkový vlak.“

Priemerný vek sporiteľa v 2. pilieri je v súčasnosti až 40 rokov. Táto štatistika odhaľuje iba to, že mladí ľudia sa do druhého piliera až tak nehrnú. Druhým varovným signálom je fakt, že až takmer 4/5 majetku sporitelia umiestňujú do garantovaných fondov. Garantované fondy z dlhodobého hľadiska nemajú dobré predpoklady na zhodnotenie majetku nad mieru inflácie. Ich potenciál sa má využívať najmä v období tesne pred dovŕšením dôchodkového veku na zastabilizovanie už nakumulovaného majetku.

K 31.12.2018 spravujú DSS v druhom dôchodkovom pilieri celkovo vyše 8 miliárd eur:

Objem majetku v 2. pilieri Podiel
Garantované fondy 6 266 695 880 € 78%
Negarantované fondy 1 793 171 146 € 22%
Celkom 8 059 867 026 € 100%

Navýšenie príspevku do 2. piliera v roku 2019

V roku 2019 sa 18-percentné povinné odvody pre sporiteľov v druhom pilieri rozdeľujú tak, že 13,25 percenta ostáva v Sociálnej poisťovni a 4,75 percenta putuje na súkromný účet sporiteľa v DSS. To znamená, že oproti predošlému roku sa odvod do 2. piliera zvýšil o 0,25 percentuálneho bodu a zároveň sa odvod do Sociálnej poisťovne o túto hodnotu znížil.

Do roku 2024 sa budú odvody do druhého piliera každý rok zvyšovať o 0,25 percentuálneho bodu až po hranicu 6 percent.

Zlúčenie Aegon a NN

Začiatkom roku 2019 prebehne zlúčenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti Aegon do spoločnosti NN, čím sa počet DSS-iek zníži na päť. Situáciu na trhu dôchodkových spoločností na Slovensku to však takmer nezmení, keďže noví sporitelia vyhľadávali Aegon v ostatných rokoch iba v najnižšom trhovom podieli.

Zhodnotenie dôchodkových fondov 2. piliera

Výkonnosť fondov 2. piliera k 31.12.2018 znázorňujú nasledujúce tabuľky:

Garantované – Dlhopisové fondy
obdobie 1 rok 3 roky  5 rokov
Aegon 0,14% 1,82% 5,61%
Allianz 0,12% 2,89% 6,79%
AXA – 0,22% 1,45% 4,54%
NN – 0,60% 0,85% 2,39%
Poštová banka – 3,31% 3,39% 11,15%
VÚB Generali – 1,61% 3,29% 8,79%
priemer – 0,91% 2,28% 6,54%

 

Negarantované fondy
obdobie
DSS / fond 1 rok 3 roky  5 rokov
Aegon / akciový  – 4,36%  5,61% 18,15%
Aegon / indexový  – 6,15% 12,75% 33,37%
Allianz / akciový – 5,51% 12,96% 28,37%
AXA /akciový  – 2,42% 5,44% 18,22%
AXA / indexový – 6,16% 15,40% 36,50%
NN / akciový  – 4,52% 9,52% 23,29%
NN / indexový  – 12,61% -1,64% 16,35%
NN / zmiešaný  – 3,49% 7,75% 16,62%
Poštová banka / akciový  – 11,84% -3,89% 4,91%
Poštová banka / indexový  – 5,44% 5,03% 24,23%
VÚB Generali / akciový  – 5,02% 6,64% 22,26%
VÚB Generali / indexový  – 5,38% 10,90% 31,18%
VÚB Generali / zmiešaný  – 4,39% 5,31% 20,36%
priemer  – 5,95% 7,06% 22,60%

Priemer ročného zhodnotenia dlhopisových garantovaných dôchodkových fondov, ktorých je na trhu šesť, dosiahol -0,9 %. Trinásť negarantovaných dôchodkových fondov hospodárilo v roku 2018 s priemerným výnosom na úrovni -5,9 %.

„Rok 2017 zakončil päť rekordne úspešných rokov pre sporiteľov v druhom pilieri. Rok 2018 bol, naopak, na výnosy striedmy. Dôvodom sú poklesy na akciových a dlhopisových trhoch a nízke úrokové sadzby. Jednou z hlavných príčin akciových poklesov je očakávané spomalenie ekonomického rastu do budúcnosti,“ hodnotí Vladimír Mlynek, podpredseda predsedníctva ADSS

Sporenie na dôchodok je však dlhodobé a dočasné výkyvy sú bežnou súčasťou finančných trhov. Najlepšie rozhodnutie, čo v tejto situácii môže sporiteľ urobiť, je počkať, kým sa finančné trhy stabilizujú. Priemerný vek sporiteľa v druhom pilieri v súčasnosti je 40 rokov, čo znamená, že má pred sebou ešte viacej ako dve dekády sporenia.

Zdroj: tlačová správa ADSS (+ doplnenie vlastného názoru)

Facebook Comments