Ako si nastaviť dane v roku 2021

V článku sa zameriame na legálne možnosti daňovej optimalizácie podľa pravidiel, ktoré boli schválené na rok 2021. Je pravdou, že zákon veľa možností na optimalizovanie daní neponúka, ale minimálne je dobré o nich vedieť a ak je to možné, uplatniť ich.

Hneď na začiatku by som chcel odporučiť jedno základné pravidlo. Aj keď sme len na začiatku roka, nie je vhodné si odkladať nastavenie daní až na záver roka. Ako aj v tomto článku zistíte, niektoré možnosti sú upravené v zákone tak, že je potrebné na nich myslieť od začiatku roka, lebo sa môže stať, že nejaký úkon urobíte a danú možnosť už nebudeme môcť využiť.

Zmena v uplatnení 15 % sadzby dane z príjmov

Od roku 2021 sa posunul limit na uplatnenie nižšej sadzby dane z príjmov. Kým v roku 2020 sa 15 % sadzba dala uplatniť pri príjmoch do 100 000 € ročne, v tomto roku to už bude len do 49 790 € ročne. Našťastie to podľa aktuálneho znenia zákona vyzerá tak, že limit príjmov bude jedinou podmienkou. V dôvodovej správe k predkladanej zmene totiž boli ešte ďalšie podmienky a tie by výrazne limitovali uplatnenie nižšej sadzby.

V prípade, ak rozmýšľate nad rozdelením podnikania na viacero subjektov, myslite na to, že v zákone o dani z príjmov sa nachádza aj tzv. pravidlo proti zneužívaniu. Nový subjekt by tak mal byť založený z riadnych podnikateľských dôvodov a nie z dôvodov znižovania daňového zaťaženia.

Výhody spojené so statusom mikrodaňovníka

V roku 2021 nadobúdajú účinnosť ustanovenia o mikrodaňovníkovi. Ide o nový pojem v zákone o dani z príjmov, ktorý definuje kategóriu drobných podnikateľov. Ak bude podnikateľ spĺňať definíciu mikrodaňovníka, bude môcť využiť niekoľko daňových výhod.

Mikrodaňovníkom je daňovník, ktorý je fyzickou osobou, ktorého zdaniteľné príjmy (výnosy) podľa § 6 ods. 1 a 2 za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu 49 790 € a daňovník, ktorý je právnickou osobou, ktorého zdaniteľné príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu 49 790 €. Mikrodaňovníkom nie je daňovník,

  • ktorý je závislou osobou podľa písmen n) až r) a realizuje kontrolovanú transakciu za toto zdaňovacie obdobie,
  • na ktorého bol vyhlásený konkurz, vstúpil do likvidácie alebo mu bol povolený splátkový kalendár,
  • ktorého zdaňovacie obdobie je kratšie ako 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, okrem daňovníka, ktorý má kratšie zdaňovacie obdobie z dôvodu úmrtia.

Najdôležitejším bodom je bod číslo 1. Ak za zdaňovacie obdobie realizujete nejakú kontrolovanú transakciu (napríklad konateľ požičia peniaze svojej vlastnej firme), už nespadá pod definíciu mikrodaňovníka. Na toto je potrebné si dať pozor počas celého roka.

Len tak mimochodom, v dôvodovej správe k novele zákona o dani z príjmov bol spočiatku návrh, že zníženú sadzbu 15 % budú môcť využiť len mikrodaňovníci.

V prípade ak splníte definíciu uvedenú vyššie, môžete využiť nasledovné zvýhodnenia:

  1. Majetok v odpisových skupinách 0-4 môžete odpisovať ľubovoľne. Neplatí to však pri luxusných automobiloch nad 48 000 €.
  2. Stratu z minulých zdaňovacích období môžete uplatniť z celého základu dane a nie iba do 50 % základu dane, ako tomu je pri ostatných daňovníkoch.
  3. Môžete tvoriť daňové opravné položky v súlade s účtovnými predpismi. Inými slovami, ak máte neuhradenú pohľadávku, môžete ju daňovo odpísať aj skôr, ako za tri roky.

Nové uplatnenie daňových strát

Do roku 2021 platilo, že daňové straty z minulých období sa dajú odpočítavať len 4 roky a len rovnomerne. Preto sa častokrát stávalo, že ak daňovník nevykázal žiadny základ dane, o daňovú stratu z minulých rokov prišiel a nevedel ju už uplatniť neskôr.

Od roku 2021 bude možné uplatniť daňové straty až 5 rokov a nebudú sa musieť uplatniť rovnomerne. Znamená to, že ak aj v danom roku stratu neuplatníte, budete ju môcť stále použiť v nasledujúcich rokoch. Horšou správou je, že daňové straty sa budú dať využiť maximálne do výšky 50 % základu dane.

Nová pravidlá pri odpočítavaní daňovej straty sa prvýkrát použijú na daňové straty vykázané za zdaňovacie obdobie, ktoré začína najskôr 1.1.2020, teda už pri podávaní daňového priznania v roku 2021.

Ďalšie možnosti optimalizácie

Medzi legálne možnosti optimalizácie daňových povinností patrí aj možnosť prerušenia daňových odpisov. Nejde o novinku, takáto možnosť je v zákone už dlho. V prípade, ak vám na konci roka vychádza strata a nechcete zbytočne prísť o uplatnený odpis majetku, môžete daňovo odpisovanie prerušiť na dané zdaňovacie obdobie. O tento odpis neprídete, ale budete ho vedieť využiť neskôr, keď už budete mať na konci roka zisk.

Zaujímavé možnosti nastavenia daňového zaťaženia ponúkajú aj rôzne formy podnikania. Fyzická osoba môže využiť paušálne výdavky pri živnosti alebo pri príjmoch z tzv. licenčných zmlúv, môže využiť nezdaniteľné časti základu dane a daňový bonus, ktorý sa každým rokom zvyšuje, prípadne  môže využiť fakt, že príjmy sú u fyzickej osoby zdaniteľné až v momente úhrady (ak neúčtuje v podvojnom účtovníctve). Kombinácia živnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným je takisto častým nástrojom na nastavenie výhodnejšieho daňového zaťaženia.

Pozor na zahraničné daňové konštrukcie

Pozornosť by mali zbystriť fyzické osoby, ktoré držia podiely v zahraničných spoločnostiach a tieto spoločnosti boli založené najmä s cieľom využiť nižšie daňové zaťaženie v danej krajine. V zákone o dani z príjmov pribudne od januára 2022 nový typ zdaniteľného príjmu, ktorý zjednodušene znamená, že ak má fyzická osoba podiel v zahraničnej firme a táto firma nevykonáva v zahraničí reálnu činnosť, bude môcť byť takýto príjem spoločnosti predmetom dane fyzickej osoby na Slovensku. Nejde zatiaľ o aktuálnu tému, ale ak máte takto nastavené konštrukcie, bude potrebné sa nad nimi minimálne tento rok zamyslieť a poradiť sa s účtovníkom, ako ďalej.

Facebook Comments