Nezdaniteľná časť základu dane v roku 2019

Rok 2019 prinesie zmeny, ktoré sa odrazia v daňovom priznaní. Ekonomike sa vo svete a aj na Slovensku darí, na Slovensku dokonca vzrástla suma životného minima či minimálnych miezd. Tiež narástla suma nezdaniteľnej časti základu dane pripadajúca na daňovníka a hranica príjmu pre nižšiu sadzbu dane, tie sú priamo ovplyvnené výškou životného minima.

Najzákladnejšie zmeny v kocke:

 • Životné minimum: Od 1. júla 2018 je výška životného minima 205,07 €.
 • NČZD: V daňovom priznaní v roku 2019 si budú môcť daňovníci odpočítať zo základu dane vyššiu sumu ako v roku 2018. Nezdaniteľná časť základu dane sa z pôvodných 3 803,33 € navýši na 3 937,35 €. Ušetria teda na uhradenej dani.
 • Daňový bonus: V roku 2019 narastie aj daňový bonus na dieťa. Ten sa navýšil na 266,04 € ročne na jedno vyživované dieťa. Pôvodná suma pre daňový bonus je v ročnej výške 258,72 eura (12 x 21,56€). Tiež príjemná správa pre daňové priznanie.
 • Hraničný príjem: Navyšuje sa aj hranica príjmu, od ktorej sa platí vyššia daň. Sadzba dane 19 % platí pre dosiahnuté príjmy do výšky 36 256,37 € ročne, čo je o 1 234,06 € viac. Doteraz bola hranica stanované príjmom 35 022,31 eur. Z dosiahnutých príjmov nad tento limit sa platí daň 25%.
  (Pozn: Hranica príjmu je rátaná ako 176,8-násobok sumy platného životného minima.).

Finančné produkty s daňovou výhodou

 • Hypotéka s daňovým bonusom – platí pre ľudí do veku 35 rokov a to na prvých 5 rokov úveru, ktorý je určený na bývanie. Daňovým bonusom na zaplatené úroky je suma vo výške 1/2 zo zaplatených úrokov z úveru v príslušnom zdaňovacom období. Daňovým bonusom je však suma úrokov najviac do výšky 400 € za rok. Túto sumu je možné priamo odpočítať z dane..
 • 3. dôchodkový pilier – vlastné príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie a to až do výšky 180 eur ročne môžete v daňovom priznaní uviesť ako odpočítateľnú položku základu dane, tým môžete na dani ušetriť 34,2€.
 • Investičné životné poistenie – to má k dispozícii tzv. daňový štít. To znamená, že do nákladov možno započítať platby za pripoistenia (rizikovú časť) v IŽP a dosiahnuť tak nižší základ dane z výnosov dosiahnutých v investičnej časti tohto produktu. Dosiahnutý výnos je automaticky poisťovňou daňovo zrazený pri redemácii z odkupnej hodnoty investičného účtu IŽP.
 • ETF fondy a cenné papiere obchodované na burze – ak sú cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (burze), tak pri ich zakúpení a držaní viac ako 1 rok je výnos z nich daňovo oslobodený.
  (Pozn: Príjmy oslobodené od dane § 9 Zákon o dani z príjmov (zjednodušene): Od dane je oslobodený príjem z predaja cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu, ak doba medzi ich nadobudnutím a predajom presiahne 1 rok.)
Facebook Comments