Zaujímavé životné pripoistenia – Opcia na zvýšenie poistnej sumy

Životné poistenie je komplexný produkt tvorený rôznymi pripoisteniami vzťahujúcimi sa na smrť, či stratu príjmu, ktorú zapríčinia úrazy alebo choroby poisteného. No jedna, nemenovaná, poisťovňa začala navyše ponúkať možnosť predplácať si právo na zvýšenie poistenej sumy (tzv. opcia) a to bez skúmania zdravotného stavu.


Poznámka: S pojmom opcia sa najčastejšie stretávame v súvislosti s investíciou. Držiteľ opcie si zaplatením opčného poplatku zakúpi právo na kúpu/predaj predmetu opcie vo vymedzenom časovom období. Predmetom opcie v súvislosti so životným poistením je možnosť v budúcnosti navýšiť poistnú sumu bez skúmania zdravotného stavu poisteného.


Ako ovplyvňuje zdravotný stav poisteného životné poistenie?

Pri uzatváraní životného poistenia je poistený povinný oboznámiť poisťovňu so svojím aktuálnym zdravotným stavom. Preto pri uzatváraní poistenia vypisujete aj zdravotný dotazník, prípadne si poisťovňa vyžiada zdravotnú dokumentáciu k vašim zdravotným diagnózam.

Zdravotný stav ste povinní preukázať aj vtedy, ak krytie na svojom životnom poistení chcete neskôr, po rokoch, navýšiť. Ak sa váš zdravotný stav po rokoch zhoršil, môže pri navyšovaní poistných súm nastať problém:

 • Poisťovňa zohľadní zhoršený zdravotný stav vo vyššej cene za krytie
 • Poisťovňa stanoví výluku na ochorenia a úrazy, ktoré súvisia s vaším zhoršením stavu
 • Poisťovňa odmietne krytie navýšiť

Predísť týmto trom problémom sa dá zakúpením opcie. Opcia predstavuje možnosť zvýšenia poistnej sumy v budúcnosti v prípade, ak bude uhradený opčný poplatok a splnené nižšie uvedené podmienky. S opciou môžete požiadať o zvýšenie poistnej sumy bez nového zisťovania zdravotného stavu poisteného.

Podmienky opcie na zvýšenie poistnej sumy v skratke

 • Opcia sa vzťahuje iba na vybrané pripoistenia týkajúce sa smrti, invalidity a kritických ochorení.
 • Opciu je možné uzatvoriť len súčasne s uzatvorením pripoistení, ku ktorým sa vzťahuje. Opcie nie je možné uzatvoriť dodatočne.
 • Doba trvania opcie je do 10 rokov od uzatvorenia poistnej zmluvy.
 • Poistník môže požiadať o opčné navýšenie v nasledujúcich prípadoch:
  • uzatvorenie manželstva poisteného
  • narodenie dieťaťa poistenému / osvojenie maloletého dieťaťa poisteným
  • uzatvorenie hypotekárnej alebo inej úverovej zmluvy poisteným k financovaniu nehnuteľnosti k vlastnému užívaniu (je možné využiť iba 1x a max. do výšky novouzatvorenej hypotéky/úveru)
  • dosiahnutie veku 25, 30, 35, 40 alebo 45 rokov (max. navýšenie PS o 8000€)
 • A ak zároveň poistený nepresiahol vek 45 rokov a nie je v pracovnej neschopnosti, nebola mu priznaná invalidita, nepožiadal o priznanie invalidného dôchodku, nie je osobou so zdravotným postihnutím, nebolo mu diagnostikované terminálne štádium akéhokoľvek ochorenia

Opčný poplatok – cena za možnosť budúceho zvýšenia poistnej sumy bez skúmania zdravotného stavu

Opčný poplatok poisťovňa stanovuje v nasledujúcej výške:

 • 4 % poistného na poistenie smrti
 • 4,5% poistného na pripoistenie invalidity
 • 8% poistného na pripoistenie kritických ochorení

V okamihu využitia opcie na celú opčnú sumu opcia zaniká a s tým i povinnosť platiť opčný poplatok pre dané poistenie/ pripoistenie.

Praktický príklad využitia opcie

A) 30-ročný administratívny pracovník v dobrom zdravotnom stave si uzatvorí rizikové životné poistenie na dobu 34 rokov s nasledujúcim krytím (PS=poistná suma):

Cena za jeho rizikové životné poistenia je 38 eur mesačne.

B) Rovnaký poistený vie, že do 10 rokov bude riešiť svoje bývanie formou hypotekárneho úveru a tiež plánuje mať deti. Preto si k hore uvedenému poisteniu uzatvorí tiež aj opciu na možnosť v najbližších 10 rokoch využiť navýšenie svojho krytia bez skúmania zdravotného stavu na tieto pripoistenia v tejto výške:

 • Smrť s konštantnou PS až do 20 000€
 • Invaliditu s klesajúcou PS až do 90 000€
 • Kritické ochorenia až do PS 40 000€

Cena za jeho rizikové životné poistenie s možnosťou navýšenia poistnej sumy bez skúmania zdravotného stavu je 41 eur mesačne. Opčný poplatok za 3 dohodnuté opcie, ktoré môže využiť v najbližšich 10 rokoch, je po zaokrúhlení 3€ mesačne.

Facebook Comments