Zmeny v zákone o dani z príjmov v roku 2020

V schválenej novele zákona o dani z príjmov na rok 2020 na nás čaká pomerne veľa zaujímavých zmien. Niektoré zmeny vstúpia do platnosti už od 1. januára 2020, iné až o rok neskôr. Veľa z nich je pre slovenských podnikateľov pozitívnych a môžu znamenať úsporu na daniach, čo by malo prispieť k zlepšeniu podnikateľského sektora. Pozrime sa teraz na tie najhlavnejšie.

Zníženie sadzby dane na 15 %

Asi najpozitívnejšou zmenou pre malých podnikateľov je zníženie sadzby dane z príjmov na 15 %. Zmena sa týka právnických osôb s obratom do 100 000 Eur a takisto živnostníkov pri rovnakom obratovom limite. Zmena vstúpi do platnosti už v nasledujúcom roku. V prípade platenia preddavkov na daň z príjmov sa uplatní sadzba 21 %, nakoľko dopredu nebude známe, či spoločnosť resp. živnostník dosiahnu obrat 100 000 Eur.

Okrem zníženia sadzby dane sa mení aj limit na platenie preddavkov na dani z príjmov. Po novom sa preddavky budú platiť až v prípade ak posledná daňová povinnosť presiahne sumu 5 000 Eur. Do roku 2020 bol tento limit na úrovni 2 500 Eur. Ak podnikateľovi vznikne povinnosť platenia preddavkov, platí štvrťročné preddavky. Ak by jeho posledná známa daňová povinnosť presiahla 16 600 Eur, bude musieť platiť mesačné preddavky.

Nový pojem v zákone – mikrodaňovník

Od 1.1.2020 sa zavádza do zákona o dani z príjmov nová typ daňovníka – tzv. mikrodaňovník. Ide o špeciálny typ daňovníka, ktorý bude môcť čerpať niektoré špeciálne daňové výhody a bude mať lepšie možnosti legálnej daňovej optimalizácie. Reálne však bude môcť takýto daňovník výhody čerpať až od roku 2021, nakoľko v roku 2020 sa budú prvýkrát sledovať podmienky na splnenie kategorizácie.


POZOR: Pojem mikrodaňovník nebude znamenať to isté, ako mikro-účtovná jednotka.


Na to, aby účtovná jednotka mohla byť zaradená do kategórie mikrodaňovník, musí spĺňať niektoré kritériá. Hlavným kritériom je je výška dosiahnutého obratu, ktorý nesmie presiahnuť 49 790 Eur. Na druhej strane sú špecifikované podmienky, kedy nemôže ísť o mikrodaňovníka.

Mikrodaňovníkom nie je daňovník:

  1. ktorý je závislou osobou a realizuje kontrolovanú transakciu za toto zdaňovacie obdobie,
  2. na ktorého bol vyhlásený konkurz, vstúpil do likvidácie alebo mu bol povolený splátkový kalendár,
  3. ktorého zdaňovacie obdobie je kratšie ako 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov okrem daňovníka, ktorý má kratšie zdaňovacie obdobie z dôvodu úmrtia.

TIP: Ak chcete byť zaradený do tejto kategórie, dajte si pozor hlavne na podmienku vykonávania kontrolovanej transakcie. Ide o transakciu so závislou osobou (napríklad 2 prepojené firmy cez osobu konateľa).


Výhody pre mikrodaňovníkov

Ak sa účtovná jednotka dostane do kategórie mikrodaňovník, bude môcť čerpať z viacerých daňových a účtovných výhod. Okrem iného ide najmä o tieto výhody:

  • lepšia možnosť uplatnenia daňovej straty z minulých období; mikrodaňovník si môže zvoliť, že odpočet daňovej straty bude čerpať z celého základu dane
  • lepšie možnosti optimalizácie pri odpisovaní majetku; možnosť zvoliť rôznu výšku odpisov pre majetok, ktorý je zaradený v odpisovej skupine 0 až 4
  • tvorba účtovných opravných položiek bude daňovým výdavkom

Zmena vo výške nezdaniteľnej časti základu dane

Jedným z opatrení, ktoré trochu pomôže aj zamestnancom je zvýšenie čiastky nezdaniteľnej časti základu dane. Ide o sumu, ktorá nepodlieha zdaneniu. Výpočet výšky nezdaniteľnej časti je aktuálne nastavený ako 19,2 násobok sumy životného minima. Od roku 2020 pôjde o 21 násobok sumy životného minima, čo bude predstavovať sumu 4 414,20 Eur.

Opatrenie je výhodné pre bežných zamestnancov alebo živnostníkov. Pre vysokopríjmových zamestnancov nebude zvýšenie predstavovať žiadnu výhodu, nakoľko pri vysokom príjme nemajú nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane.

Na druhej strane sa ruší možnosť uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na príspevky na starobné dôchodkové sporenie.

Nová odpisová skupina 0

Daňovníci, ktorý pri podnikaní využívajú elektromobily zahrnuté v obchodnom majetku, majú dôvod na radosť. Práve na tento druh majetku sa zavádza nová osobitná odpisová skupina 0. Odpisová skupina 0 bude mať stanovenú dobu odpisovania 2 roky. To znamená, že elektromobily sa budú odpisovať len dva roky, čo zvyšuje možnosť zahrnutia vyšších odpisov do základu dane. Tieto nové ustanovenia sa prvýkrát použijú pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2019.

Zmena v uplatňovaní daňových strát

Ako sme už spomenuli vyššie, zmena v uplatňovaní strát sa týka mikrodaňovníkov. Tí si budú môcť uplatniť daňovú stratu z celého základu dane.

Nový postup sa však bude týkať aj ostatných účtovných jednotiek. Daňová strata sa bude môcť uplatniť len do výšky 50 % zo základu dane. Pozitívnou správou však je, že daňová strata sa bude môcť uplatniť počas 5 rokov a nebude sa musieť uplatňovať už rovnomerne.

Uplatnenie daňových strát tak bude možné nastaviť výrazne lepšie, ako tomu je aktuálne, kedy je možné daňové straty uplatňovať len rovnomerne počas 4 rokov.

Zmena v uplatňovaní daňových strát sa použije prvýkrát na straty vykázané za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2020.

Hybridné nesúlady od roku 2020

Do novely zákona o dani z príjmov sa dostáva aj jedna špecifická vec, ktorá sa však môže týkať niektorých podnikateľov na Slovensku. Hybridnými nesúladmi sú zjednodušené povedané také transakcie, ktoré sa z hľadiska zdanenia vykazujú rôznym spôsobom v rôznych krajinách.

Príklad: V jednej krajine sa vyplatená suma považuje za daňový výdavok a v druhej krajine môže ísť o oslobodený príjem.

Vo väčšine prípadov ide už teraz o nelegálnu formu optimalizácie, ale od budúceho roka už bude priamo v zákone o dani z príjmov definované, že v prípade využitia hybridných nesúladov, bude potrebné dodaniť uvedený rozdiel priamo na Slovensku. Hybridný nesúlad je potrebné zdaniť v roku, kedy takýto nesúlad vznikne.

Facebook Comments