Hypotéka so štátnym príspevkom pre mladých od roku 2018 – navrhované zmeny

Vláda sa rozhodla, že mladým zmení spôsob, akým im doteraz pri ich prvých krôčikoch k vlastnému bývaniu pomáhala. Prichystala tak novelu opatrení, ktoré sa negatívne dotknú žiadateľov o hypotekárne úvery so štátnym príspevkom pre mladých.

Aktuálne novela zákona čaká v parlamente na prerokovaní, preto informácie v tomto článku ešte nepovažujte za definitívne. Definitívne budú, až kým zákony nebudú zverejnené v Zbierke zákonov.

Čo je cieľom zmien spôsobu prispievania na hypotéky pre mladých?

Za návrhom zákona stojí snaha vlády o zjednodušenie administrácie poskytovania štátnej podpory k hypotekárnym úverom pre mladých. No a pripravovaným návrhom je nová forma podpory bývania – prostredníctvom odpočítateľnej položky z dane pre mladých poberateľov hypotekárneho úveru (princíp podobný ako u daňového bonusu).

Paradoxne sa administratíva bankám a ministerstvám zjednoduší no na úkor mladých dlžníkov. Tí budú mať pri podávaní daňových priznaní nové starosti. Ak budú chcieť štátnu podporu na hypotéku získať, tak budú musieť svojim zamestnávateľom, či mzdovým účtovníkom, predkladať výkaz potvrdenia vystaveného veriteľom (bankou) a čestným vyhlásením o tom, že im nebol poskytnutý hypotekárny úver na základe zmluvy o hypotekárnom úvere uzatvorenej pred 1. januárom 2018.

Nikto nevie, ako to bude fungovať v praxi a či výkaz banka mladému dlžníkovi vystaví automaticky alebo si za to zaúčtuje poplatok. Nechajme sa prekvapiť!

Novela zákona má aj svoje pozitíva, napríklad sa odstránia rozdiely, ktoré existovali pri hypotékach so štátnou prémiou pre mladých a ktoré si banky prispôsobili na svoju vlastnú podobu. Druhou výhodou je, že mladí klienti si daňový bonus na zaplatené úroky budú môcť uplatniť aj pri úveroch bánk, ktoré hypotéky so štátnym príspevkom pre mladých doteraz neponúkali.

Nový spôsob štátneho príspevku na hypotéky pre mladých by mal vstúpiť do platnosti už v roku 2018.

Nový systém štátnej podpory bude vzťahovať len na nové zmluvy uzatvorené po účinnosti novelizovaného zákona, od nového roka 2018. Ak zákon príde do platnosti, tak na trhu budú existovať 2 systémy podpory hypoték pre mladých, ktoré budú fungovať súbežne:

  1. Terajší systém štátneho príspevku pre mladých pre hypotéky uzatvorené pred rokom 2018 so zvýhodnenou úrokovou sadzbou – ten bude ešte dobiehať.
  2. Nový systém štátneho príspevku pre mladých pre hypotéky uzatvorené po 01.01.2018 (vrátane) formou daňového bonusu na zaplatené úroky.

Ako získať hypotéku pre mladých ešte so starými a výhodnejšími podmienkami?

O tom, že nová forma štátnej podpory bude pre mladých menej výhodná som informoval v článku Mladí pozor! Hypotéka sa od roku 2018 zmení…

Slovo „uzatvorené“ zohráva v novele zákona dôležitú úlohu. Ak chcete získať hypotéku pre mladých s aktuálnymi podmienkami štátneho príspevku pre mladých, tak nestačí do konca roka podať žiadosť o úver. Musíte mať do 31. decembra 2017 uzatvorenú aj úverovú zmluvu.  Áno, presne tak. Novela zákona o bankách hovorí o úverových zmluvách uzatvorených pred 1. januárom 2018.

Daňový bonus na zaplatené úroky

  • Daňovým bonusom na zaplatené úroky je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období najviac do výšky 400 eur / rok.
  • Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky sa vypočítavajú z výšky úveru poskytnutého na bývanie avšak najviac do sumy 50 000 eur. Úver musí byť na jednu tuzemskú nehnuteľnosť – byt alebo rodinný dom, ktorý je určený na bývanie.
  • Nárok vzniká daňovníkovi vo veku od 18 do 35 rokov (vek k dňu podávania žiadosti o úver).
  • Pre získanie nároku na daňový bonus na zaplatené úroky nesmie byť príjem žiadateľa vyšší ako 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve. Príjem sa berie za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie. (Horná hranica hrubého príjmu sa vyhlasuje pre každý kvartál a od 1. októbra je 1227,20€)
  • Nárok na daňový bonus za zaplatené úroky vzniká počas 5-ich rokoch od začatia úročenia úveru na bývanie
  • Ak je suma daňového bonusu na zaplatené úroky vyššia ako celková daň, rozdiel doplatí správca dane. Ten bude postupovať podobne ako pri vrátení daňového preplatku.

Nový spôsob prideľovania štátneho príspevku k hypotekárnym úverom pre mladých má svoje výhody ako aj nevýhody, ktoré rozoberám v závere tohto článku: Mladí pozor! Hypotéka sa od roku 2018 zmení…

To, či novela zákona, ktorý žiadateľov o úver so štátnym príspevkom znevýhodní, nadobudne platnosť, ešte nie je isté. Nechajme sa prekvapiť! 🙂

Facebook Comments