Zaujímavé životné pripoistenia – poistenie nesebestačnosti

Človek, ak je triezvy 🙂 ,  je nesebestačný asi iba v dvoch fázach jeho života – ranné detstvo a v starobe na „smrteľnej posteli.“

Život nie je iba prechádzka ružovou záhradou a občas sa v ňom vyskytnú komplikácie. Články o životnom poistení nie sú tie, ktoré si chcete dookola čítať popri kávičke, no na druhej strane rozšíria váš prehľad o tom, čo všetko je dnes možné v komerčných poisťovniach poistiť.

V jednej nemenovanej poisťovni na zozname taríf pribudlo zaujímavé pripoistenie nesebestačnosti. Poisťovňa nesebestačnosť definuje ako neschopnosť poisteného samostatne vykonať aspoň 4 (zo šiestich) činnosti uvedených v tabuľke nižšie. Pričom podmienkou priznania nároku je skutočnosť, že poistený je neschopný vykonávať zároveň všetky činnosti uvedené pod príslušným číslom.

Skupina činností : Činností :
1. Prijímanie stravy a dodržiavanie pitného režimu a) prenesenie stravy k ústam aspoň lyžicou,
b) prenesenie nápoja k ústam,
c) konzumácia stravy a nápojov obvyklým spôsobom
2. Umývanie tela/ kúpanie alebo sprchovanie a) umývanie rúk, tváre,
b) uteranie sa,
c) prevedenie celkovej hygieny, vrátane vlasov,
d) starostlivosť o pokožku
3. Výkon fyziologickej potreby vrátane hygieny a) regulácia vyprázdňovania moču a stolice,
b) zaujatie vhodnej polohy pri výkone fyziologickej potreby,
c) manipulácia s odevom pred a po vyprázdnení,
d) očista po prevedení fyziologickej potreby,
e) vyhľadanie WC
4. Obliekanie, vyzliekanie, obúvanie, vyzúvanie a) obliekanie spodného a vrchného odevu na rôzne časti tela,
b) vyzliekanie odevu z hornej a dolnej časti tela,
c) vyzúvanie
5. Mobilita a) zmena polohy tela z polohy v polohe ležmo do polohy v sede alebo v stoji a opačne, prípadne s pridržiavaním alebo s oporou,
b) zmena polohy zo sedu a do sedu,
c) zmena polohy z boku na bok,
d) schopnosť vydržať v polohe v sede po dobu aspoň 30 minút,
e) udržiavanie polohy tela v požadovanej polohe pri ďalšom sedení,
f) státie, prípadne s pridržiavaním alebo s oporou o kompenzačnú pomôcku,
g) zotrvanie v stoji, prípadne s pridržiavaním alebo s oporou po dobu aspoň 10 minút
6. Schopnosť pohybovať sa a) chôdza, prípadne s použitím kompenzačných pomôcok krok za krokom, na vzdialenosť aspoň 10 m,
b) udržanie požadovaného smeru chôdze,
c) chôdza okolo prekážok,
d) chôdza po stupňoch smerom nahor a nadol, prípadne s použitím opory o horné končatiny alebo kompenzačné pomôcky

Základné parametre pripoistenia nesebestačnosti

  • Minimálny vstupný vek: 55 rokov
  • Maximálna poistná suma: 5 760 €
  • Maximálna doba: do veku 75 rokov
  • Čakacia doba: 6 mesiacov (choroby)

Spôsob plnenia:

  • Poisťovňa bude vyplácať mesačný dôchodok vo výške 1/12 z poistnej sumy po dobu 24 mesiacov.

Napríklad: Ak je poistná suma 5 760 €, tak poisťovňa pri priznaní nároku, vyplatí každý mesiac 480 € po dobu 24 mesiacov. Celkovo teda vyplatí dvojnásobok poistnej sumy (480 € x 24 mes. = 11 520 €). (Pozn.: Poisťovňa v prípade smrti poisteného prestane vyplácať mesačný dôchodok.)

Cena poistenia nesebestačnosti

Poistná suma: 5760 €

Vstupný vek

Cena mesačne

55 rokov

3,7 €
60 rokov

4,7 €

65 rokov

8,3 €

70 rokov

12,8 €

Poistenie nesebestačnosti, je jedným z dôležitých poistení, ktoré kryjú finančné náklady ťažkých následkov úrazov alebo chorôb. Nesebestačný človek je odkázaný na pomoc iných, čo predstavuje dodatočné finančné náklady na ošetrovateľa, ale aj lieky a iné zdravotné pomôcky. Mesačný dôchodok z poistenia nesebestačnosti môže tieto náklady pokryť.

Poistenie nesebestačnosti je možné uzatvoriť osobám až od veku 55 rokov. Riziká následkov ťažkých úrazov a chorôb je však možné kryť aj v iných pripoisteniach v rámci životného poistenia. Za zmienku stojí poistenie invalidity ale aj poistenie trvalých následkov úrazu.

Facebook Comments